ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquiescence

AE2 K W IY0 EH1 S AH0 N S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquiescence-, *acquiescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquiescence[N] การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIESCENCE AE2 K W IY0 EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiescence (n) ˌækwɪˈɛsns (a2 k w i e1 s n s)
acquiescences (n) ˌækwɪˈɛsnsɪz (a2 k w i e1 s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P) [Add to Longdo]
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiescence \Ac`qui*es"cence\, n. [Cf. F. acquiescence.]
   [1913 Webster]
   1. A silent or passive assent or submission, or a submission
    with apparent content; -- distinguished from avowed
    consent on the one hand, and on the other, from opposition
    or open discontent; quiet satisfaction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Crim. Law)
    (a) Submission to an injury by the party injured.
    (b) Tacit concurrence in the action of another. --Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquiescence
   n 1: acceptance without protest
   2: agreement with a statement or proposal to do something; "he
     gave his assent eagerly"; "a murmur of acquiescence from the
     assembly" [syn: {assent}, {acquiescence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top