ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wagering-

W EY1 JH ER0 IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wagering, *wagering*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I find you here wagering coin still owed.ข้าตามหาเจ้า \ เจ้ายังเป็นหนี้ข้าอยู่ Shadow Games (2010)
Wagering coin still owed.ทั้งที่หนี้่ยังไม่จ่าย The Thing in the Pit (2010)
- You are wagering the lives of everyone in this building.และระเบิดเป็นหลุมในเซ็นทรัลซิตี้ คุณกำลังเดิมพันมันด้วยชีวิตของทุกๆ คนในตึกนี้ The Sound and the Fury (2015)
Wagering eternity on it.เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตนิรันดร์ Risen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGERING W EY1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wagering (v) wˈɛɪʤərɪŋ (w ei1 jh @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\, v. t. [imp. & p. p. {wagered} (w[=a]"j[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {wagering}.]
   To hazard on the issue of a contest, or on some question that
   is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake;
   to bet.
   [1913 Webster]
 
      And wagered with him
      Pieces of gold 'gainst this which he wore. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wagering \Wa"ger*ing\, a.
   Hazarding; pertaining to the act of one who wagers.
   [1913 Webster]
 
   {Wagering policy}. (Com.) See {Wager policy}, under {Policy}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top