ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-storming-

S T AO1 R M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: storming, *storming*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORMING S T AO1 R M IH0 NG
STORM S T AO1 R M
STORMY S T AO1 R M IY0
STORMS S T AO1 R M Z
STORM'S S T AO1 R M Z
STORMED S T AO1 R M D
STORMER S T AO1 R M ER0
STORMES S T AO1 R M Z
STORMENT S T AO1 R M AH0 N T
STORMONT S T AO1 R M OW0 N T
STORMIEST S T AO1 R M IY0 IH0 S T
BARNSTORM B AA1 R N S T AO2 R M
SNOWSTORM S N OW1 S T AO2 R M
SHITSTORM SH IH1 T S T AO2 R M
WINDSTORM W IH1 N D S T AO2 R M
FIRESTORM F AY1 R S T AO2 R M
HAILSTORM HH EY1 L S T AO2 R M
RAINSTORM R EY1 N S T AO2 R M
SANDSTORM S AE1 N D S T AO2 R M
RAINSTORMS R EY1 N S T AO2 R M Z
SANDSTORMS S AE1 N D S T AO2 R M Z
SNOWSTORMS S N OW1 S T AO2 R M Z
STORMINESS S T AO1 R M IY0 N IH0 S
BRAINSTORM B R EY1 N S T AO2 R M
BRAINSTORMS B R EY1 N S T AO2 R M Z
BARNSTORMING B AA1 R N S T AO2 R M IH0 NG
THUNDERSTORM TH AH1 N D ER0 S T AO2 R M
BRAINSTORMED B R EY1 N S T AO2 R M D
BRAINSTORMING B R EY1 N S T AO2 R M IH0 NG
THUNDERSTORMS TH AH1 N D ER0 S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storming (v) stˈɔːmɪŋ (s t oo1 m i ng)
storm (v) stˈɔːm (s t oo1 m)
storms (v) stˈɔːmz (s t oo1 m z)
stormy (j) stˈɔːmiː (s t oo1 m ii)
stormed (v) stˈɔːmd (s t oo1 m d)
stormier (j) stˈɔːmɪəʳr (s t oo1 m i@ r)
stormily (a) stˈɔːmɪliː (s t oo1 m i l ii)
barnstorm (v) bˈaːnstɔːm (b aa1 n s t oo m)
hailstorm (n) hˈɛɪlstɔːm (h ei1 l s t oo m)
sandstorm (n) sˈændstɔːm (s a1 n d s t oo m)
snowstorm (n) snˈoustɔːm (s n ou1 s t oo m)
stormiest (j) stˈɔːmɪɪst (s t oo1 m i i s t)
barnstorms (v) bˈaːnstɔːmz (b aa1 n s t oo m z)
brainstorm (n) brˈɛɪnstɔːm (b r ei1 n s t oo m)
hailstorms (n) hˈɛɪlstɔːmz (h ei1 l s t oo m z)
sandstorms (n) sˈændstɔːmz (s a1 n d s t oo m z)
snowstorms (n) snˈoustɔːmz (s n ou1 s t oo m z)
storm-cone (n) stˈɔːm-koun (s t oo1 m - k ou n)
stormproof (j) stˈɔːmpruːf (s t oo1 m p r uu f)
barnstormed (v) bˈaːnstɔːmd (b aa1 n s t oo m d)
barnstormer (n) bˈaːnstɔːmər (b aa1 n s t oo m @ r)
brainstorms (n) brˈɛɪnstɔːmz (b r ei1 n s t oo m z)
storm-bound (j) stˈɔːm-baund (s t oo1 m - b au n d)
storm-cloud (n) stˈɔːm-klaud (s t oo1 m - k l au d)
storm-cones (n) stˈɔːm-kounz (s t oo1 m - k ou n z)
barnstormers (n) bˈaːnstɔːməz (b aa1 n s t oo m @ z)
barnstorming (v) bˈaːnstɔːmɪŋ (b aa1 n s t oo m i ng)
storm-beaten (j) stˈɔːm-biːtn (s t oo1 m - b ii t n)
storm-centre (n) stˈɔːm-sɛntər (s t oo1 m - s e n t @ r)
storm-clouds (n) stˈɔːm-klaudz (s t oo1 m - k l au d z)
storm-signal (n) stˈɔːm-sɪgnəl (s t oo1 m - s i g n @ l)
storm-tossed (j) stˈɔːm-tɒst (s t oo1 m - t o s t)
storm-troops (n) stˈɔːm-truːps (s t oo1 m - t r uu p s)
thunderstorm (n) θˈʌndəstɔːm (th uh1 n d @ s t oo m)
storm-centres (n) stˈɔːm-sɛntəz (s t oo1 m - s e n t @ z)
storm-lantern (n) stˈɔːm-læntən (s t oo1 m - l a n t @ n)
storm-signals (n) stˈɔːm-sɪgnəlz (s t oo1 m - s i g n @ l z)
storm-trooper (n) stˈɔːm-truːpər (s t oo1 m - t r uu p @ r)
thunderstorms (n) θˈʌndəstɔːmz (th uh1 n d @ s t oo m z)
storm-lanterns (n) stˈɔːm-læntənz (s t oo1 m - l a n t @ n z)
storm-troopers (n) stˈɔːm-truːpəz (s t oo1 m - t r uu p @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm(n) พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm(n) การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm(n) การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm(n) การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vt) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm(vi) โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag
stormy(adj) มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent
stormer(n) ผู้โจมตี, See also: ผู้เข้าจู่โจม, Syn. attacker, besieger, combatant
storm at(phrv) โกรธมากเพราะ
storm in(phrv) เข้ามาอย่างโกรธ
barnstorm(vi) ตระเวณไปที่ต่างๆ เพื่อแสดงละครหรือแสดงสุนทรพจน์
firestorm(n) ทะเลเพลิง, See also: ไฟที่โหมกระหน่ำและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
sandstorm(n) พายุทราย, Syn. dust storm, high wind
snowstorm(n) พายุหิมะ, Syn. blizzard, hailstorm, snow squall
storm out(phrv) ออกไปอย่างโกรธ
windstorm(n) ลมพายุ, See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน
brainstorm(n) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm(vi) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา, Syn. confer
brainstorm(adj) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainstorm(n) กระแสประสาท, See also: ความคิด
storm door(n) ประตูชั้นนอกป้องกันมรสุม
barnstorming(adj) ซึ่งเปิดการแสดงไปตามที่ต่างๆ
storm center(n) ศูนย์กลางความวุ่นวาย
thunderstorm(n) พายุเมฆ
brainstorming(n) การระดมความคิด
magnetic storm(n) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
any port in a storm(idm) ยอมรับความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย
storm(สทอร์ม) n. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, การโหม กระหน่ำ, ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง, ความโกลาหล, ความเกรียวกราว, การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง, vi., vt. (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, พายุ) โหมกระหน่ำ, ระดมยิง, ยิงกระหน่ำ, ถลันออกไปด้วยความโกรธ, พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous, turbulent, violent, rough
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
snowstorm(n) พายุหิมะ
storm(n) ลมมรสุม, พายุ, การระดมยิง, ความโกลาหล
storm(vi, vt) ระดมยิง, เข้าโจมตี, โหมกระหน่ำ, พูดรุนแรง
stormy(adj) รุนแรง, มีพายุจัด, ดุเดือด, โกลาหล
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snadstormพายุทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Storm sewersท่อระบายน้ำฝน [TU Subject Heading]
Storm surgesคลื่นพายุซัดฝั่ง [TU Subject Heading]
Stormsพายุ [TU Subject Heading]
Thunderstorm Turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง, Example: การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Snow Stormพายุหิมะ, Example: ก) การแปรปรวน (disturbance) ทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้เกิด พายุและมีหิมะตกหนัก ข) ลมพายุที่พัดหิมะฟุ้งกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Brain Stormingการระดมสมอง, ระดมสมอง [การแพทย์]
Snow - stormพายุหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Dustatorm or sandstormพายุฝุ่น หรือพายุทราย [อุตุนิยมวิทยา]
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical stormพายุโซนร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Eye fof stormตาพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal thunderstormsพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Cold front thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศเย็น [อุตุนิยมวิทยา]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Convective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศลอยขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Advective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Ice storm - Gleze stormพายุน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
rain stormrain storm, พายุฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design stormdesign storm, พายุฝนออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
tropical stormพายุโซนร้อน, พายุดีเปรสชันที่มีกำลังแรงขึ้น เกิดขึ้นในเขตร้อน ความเร็วลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่ง, คลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dust storm(n, phrase) พายุฝุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormThe storm prevented her from arriving on time.
stormHe had a brainstorm when he invented that machine!
stormThe strong wind indicates that a storm is coming.
stormAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
stormBlack clouds announced the coming thunderstorm.
stormOwing to the storm, the ship could not leave port.
stormThey were on the lookout for a storm.
stormThe storm prevented me from leaving.
stormTaxis are few and far between during a rainstorm.
stormTo make matters worse, there were signs of a fearful storm.
stormThat was some storm.
stormThe new coalition government is trying to ride out the storm.
stormThe cabin was torn asunder by the storm.
stormHe need not go in the storm.
stormThe train was held up for two hours on account of the snowstorm.
stormBefore we knew where we were, the dust storm was on us.
stormThe storm prevented many planes from leaving the airport.
stormMany people were killed as a result of the storm.
stormThe train arrived late because of the snowstorm.
stormThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
stormThe oak tree remained standing after the storm.
stormThe storm laid the village flat.
stormThe traffic was paralyzed by the snowstorm.
stormAn old oak is groaning in the storm.
stormThe storm has died down.
stormThey announced that a storm was coming.
stormAfter the storm, it was calm.
stormA storm kept the ship from leaving Kobe.
stormThe storm didn't abate for several hours.
stormWe are going to have a storm.
stormThe snow storm held on.
stormHe could not go out because of a bad storm.
stormWe've had a lot of storms this winter.
stormShe flung her coat on the chair and stormed into the room.
stormBut for the storm, I would have arrived earlier.
stormHe must be crazy to go out in this stormy weather.
stormA big tree has fallen in the storm.
stormThe ship was owing to the terrible storm.
stormThe evening he died was stormy.
stormIf it had not been for the storm, we would have been in time for the meeting.
stormWe saw the boat tossing on the storm sea.
stormThe storm brought heavy losses.
stormWhat a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.
stormThe storm weather was dreadful.
stormIt was stormy the day before yesterday.
stormThe town was destroyed by the flood after the storm.
stormOwing to the storm, they arrived late.
stormThe storm-clouds brooded over the valley.
stormThis is the worst storm in ten years.
stormThe storm blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai Definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมสมอง(v) brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai Definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai Definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
มรสุม(n) monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
โกรธจัด(v) rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai Definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
พายุฝน(n) rainstorm, Example: กระท่อมหลังน้อยแค่นี้จะไปทนแรงของพายุฝนได้อย่างไร, Thai Definition: ฝนตกที่มีลมพัดแรงปนมาด้วย
พายุลูกเห็บ(n) hailstorm, Example: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพายุลูกเห็บที่บ้านฉันเลย, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศเป็นจำนวนมาก
ลมแดง(n) windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai Definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
วายุ(n) wind, See also: air, storm, Syn. พายุ, Example: พฤกษาต้องวายุพัดโบกสะเทือนโยก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะเกียงเจ้าพายุ(n) storm lantern, See also: paraffin lamp, Example: เขาเขียนจดหมายถึงคนรักภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุ, Thai Definition: ตะเกียงใช้น้ำมัน จุดไส้ในครอบแก้ว
ตะเกียงรั้ว(n) barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ทะยาน(v) rush, See also: storm, charge, Syn. กระโจน, เผ่นโผน, Example: เสือทะยานเข้าใส่ศัตรูอย่างสุดกำลัง, Thai Definition: เผ่นขึ้นไป, โผนเข้าใส่
มรุต(n) God of Storm, See also: God of Wind, Syn. เจ้าแห่งพายุ, เจ้าแห่งลม, มารุต, Notes: (สันสกฤต)
กระโจมกระจาม(v) dash against, See also: rush, burst, storm, reach over, hurry, Syn. พรวดพราด, Example: โดยไม่ทันดูตาม้าตาเรือเขาก็กระโจมกระจามเปิดประตูเข้ามา, Thai Definition: พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำที่ใช้ในทางที่ติ)
กาฬวาต(n) hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai Definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง
โทรมศัสตราวุธ(v) attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
พายุโซนร้อน(n) tropical storm, Example: พายุโซนร้อนที่ชื่อไนกีจะเคลื่อนผ่านเชียงรายเย็นวันนี้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีความเร็ว 34-63 น๊อต 62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [ m ]
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
การระดมความคิด[kān radom khwāmkhit] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
การระดมสมอง[kān radom samøng] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
มรสุม[mørasum] (n) EN: storm ; rainstorm ; tempest  FR: tempête [ f ]
น้ำขึ้นจากพายุ[nāmkheun jāk phāyu] (n, exp) EN: storm surge
นกกระสาคอขาวปากแดง[nok krasā khø khāo pāk daēng] (n, exp) EN: Storm's Stork  FR: Cigogne de Storm [ f ]
นกโต้คลื่นสีคล้ำ[nok tō khleūn sī khlam] (n, exp) EN: Swinhoe's Storm-Petrel  FR: Océanite de Swinhoe [ m ] ; Pétrel de Swinhoe
ผจญกับมรสุม[phajon kap mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]
พายุฝน[phāyū fon] (n, exp) EN: rainstorm  FR: pluie torrentielle [ f ] ; orage [ m ]
พายุหิมะ[phāyu hima] (n, exp) EN: snowstorm  FR: tempête de neige [ f ]
พายุลูกเห็บ[phāyu lūkhep] (n, exp) EN: hailstorm  FR: orage accompagné de grêle [ m ]
พายุโซนร้อน[phāyu sōn røn] (n, exp) EN: tropical storm  FR: tempête tropicale [ f ]
พายุไต้ฝุ่น[phāyu taifun] (n, exp) EN: typhoon ; tropical storm  FR: typhon [ m ] ; tempête tropicale [ f ]
พายุไต้ฝุ่น “กิสนา”[phāyu taifun “Kitsana”] (n, exp) EN: Typhoon Ketsana ; Tropical Storm Ketsana  FR: typhon Ketsana [ m ] ; tempête tropicale Ketsana [ f ]
ระดมความคิด[radom khwāmkhit] (v, exp) EN: brainstorm
ระดมความคิดเห็น[radom khwām khithen] (v, exp) EN: brainstorm
ระดมสมอง[radom samøng] (v, exp) EN: brainstorm
ตะเกียงเจ้าพายุ[takīeng jaophayu] (n, exp) EN: storm lantern ; paraffin lamp
ตะเกียงรั้ว[takīengrūa] (n) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [ f ]
วาตภัย[wātaphai] (n) EN: storm ; hurricane

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland #1,747 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc) #6,376 [Add to Longdo]
暴雨[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ, ] torrential rain; rainstorm #6,980 [Add to Longdo]
攻关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem #10,799 [Add to Longdo]
沙尘[shā chén, ㄕㄚ ㄔㄣˊ, / ] sand; sandstorm (common in spring in north China) #12,866 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, / ] campaign; storm and stress #16,069 [Add to Longdo]
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, ] thunderstorm #16,995 [Add to Longdo]
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm #17,052 [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] dust-storm #19,269 [Add to Longdo]
风浪[fēng làng, ㄈㄥ ㄌㄤˋ, / ] wind and waves; stormy sea #19,903 [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest #20,726 [Add to Longdo]
风沙[fēng shā, ㄈㄥ ㄕㄚ, / ] sand blown by wind; sandstorm #21,475 [Add to Longdo]
卷起[juǎn qǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄧˇ, ] to swirl up (e.g. a sandstorm); to roll up (e.g. to cook a spring roll) #23,575 [Add to Longdo]
心血来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ, / ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm #29,701 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ, / ] storm wind; storm (force 11 wind) #29,738 [Add to Longdo]
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ, / ] snowstorm; blizzard #31,590 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast #34,948 [Add to Longdo]
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ, ] thunderstorm #41,061 [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest #51,880 [Add to Longdo]
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ, / ] storm surge #55,419 [Add to Longdo]
风灾[fēng zāi, ㄈㄥ ㄗㄞ, / ] wind damage; disaster caused by storm #63,804 [Add to Longdo]
沙暴[shā bào, ㄕㄚ ㄅㄠˋ, ] sandstorm #78,767 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] rainstorm #138,513 [Add to Longdo]
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草 #152,098 [Add to Longdo]
雹暴[báo bào, ㄅㄠˊ ㄅㄠˋ, ] hailstorm #272,635 [Add to Longdo]
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test #324,567 [Add to Longdo]
争长论短[zhēng cháng lùn duǎn, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. to argue who is right and wrong (成语 saw); to quibble; a storm in a teacup #406,981 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] rain storm; to fall #814,224 [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, <span class='pronunc-pinyin'>wěn zuò diào yú tái</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ</span>, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
掀风鼓浪[xiān fēng gǔ làng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄤˋ, / ] to raise a storm; to stir up trouble; to instigate [Add to Longdo]
暂息[zàn xī, ㄗㄢˋ ㄒㄧ, / ] a lull (in the storm); brief break (in rain) [Add to Longdo]
沙尘天气[shā chén tiān qì, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] spring sandstorms (common in N China) [Add to Longdo]
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] sandstorm [Add to Longdo]
热带风暴[rè dài fēng bào, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] tropical storm [Add to Longdo]
稳坐钓鱼台[wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite storms (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ, / ] brain storming [Add to Longdo]
血雨[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ, ] rain of blood; heavy rain colored by loess sandstorm [Add to Longdo]
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind; stormy wind [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] TH: คลั่ง  EN: to be stormy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistesblitz { m } | Geistesblitze { pl }brainstorm | brainstorms [Add to Longdo]
Gewitter { n } | Gewitter { pl }thunderstorm | thunderstorms [Add to Longdo]
Gewitter { n }storminess [Add to Longdo]
Hagelschauer { m } | Hagelschauer { pl }hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Regenschauer { m }rainstorm [Add to Longdo]
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Sammlung { f } von Ideenbrainstorming [Add to Longdo]
Sandsturm { m } | Sandstürme { pl }sandstorm | sandstorms [Add to Longdo]
Schneesturm { m } | Schneestürme { pl }snow storm; snowstorm | snow storms [Add to Longdo]
Staubsturm { m }dust storm [Add to Longdo]
Sturm { m } | Stürme { pl }storm | storms [Add to Longdo]
Sturm und Drangsturm and drang; storm and stress [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit { f }storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmflut { f }storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturmfock { f } [ naut. ]drogue; storm jib [Add to Longdo]
Sturmsegel { n } [ naut. ]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Sturmsignal { n } | Sturmsignale { pl }storm signal | storm signals [Add to Longdo]
Unwetter { n }thunder-storm [Add to Longdo]
Wärmegewitter { n } [ meteo. ]heat thunderstorm; heat lightning [Add to Longdo]
(in der Provinz) eine Wahlrede halten | hielt Wahlredento barnstorm | barnstormed [Add to Longdo]
Wahlredner { m }barnstormer [Add to Longdo]
Wanderschauspieler { m } | Wanderschauspieler { pl }barnstormer | barnstormers [Add to Longdo]
Windsicherung { f }wind drift safety device; anti-storm device [Add to Longdo]
aufgewühlte See { f }stormy sea; troubled sea [Add to Longdo]
erstürmendstorming [Add to Longdo]
erstürmtstormed [Add to Longdo]
stürmento storm [Add to Longdo]
stürmisch { adj } | stürmischer | am stürmischstenstormy | stormier | stormiest [Add to Longdo]
stürmisch { adv }stormily [Add to Longdo]
sturmerprobt { adj }storm-proof [Add to Longdo]
wie der Ochse vorm Berglike a dying duck in a thunderstorm [Add to Longdo]
Er steht da wie die Ochsen vor dem Berge.He stands there like a duck in a thunder storm. [Add to Longdo]
Es ging heiß her.It was a stormy affair. [Add to Longdo]
Swinhoewellenläufer { m } [ ornith. ]Swinhoe's storm Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
コップの中の嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サンドストーム[sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
ストーム[suto-mu] (n) storm; (P) [Add to Longdo]
ファイアストーム[faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレインストーム;ブレーンストーム[bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm [Add to Longdo]
ブレスト[buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P) [Add to Longdo]
ブロードキャストストーム[buro-dokyasutosuto-mu] (n) { comp } broadcast storm [Add to Longdo]
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
一世を風靡する[いっせいをふうびする, isseiwofuubisuru] (exp, vs-i) take the world by storm; to hold sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一大旋風[いちだいせんぷう, ichidaisenpuu] (n) great sensation; taking something by storm; making a splash [Add to Longdo]
宇宙線嵐[うちゅうせんあらし, uchuusen'arashi] (n) cosmic ray storm [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n, adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
雨戸[あまど, amado] (n) sliding storm shutter; (P) [Add to Longdo]
雨水桝[うすいます, usuimasu] (n) stormwater inlet; street inlet [Add to Longdo]
渦雷[からい, karai] (n) cyclonic thunder-storm [Add to Longdo]
火山雷[かざんらい, kazanrai] (n) volcanic thunderstorm [Add to Longdo]
花吹雪;花ふぶき[はなふぶき, hanafubuki] (n) falling cherry blossoms; storm of falling cherry blossoms [Add to Longdo]
海燕[うみつばめ;ウミツバメ, umitsubame ; umitsubame] (n) (uk) storm petrel (any bird of family Hydrobatidae) [Add to Longdo]
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm [Add to Longdo]
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp, v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
強風注意報[きょうふうちゅういほう, kyoufuuchuuihou] (n) storm warning; strong wind warning [Add to Longdo]
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na, n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P) [Add to Longdo]
荒い波[あらいなみ, arainami] (n) wild (raging) waves; stormy seas [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1, vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒れ模様[あれもよう, aremoyou] (adj-na, adj-no) stormy; threatening [Add to Longdo]
荒天[こうてん, kouten] (n) stormy weather [Add to Longdo]
荒波[あらなみ, aranami] (n, adj-no) stormy seas; raging waves; (P) [Add to Longdo]
降雹[こうひょう, kouhyou] (n) hailstorm [Add to Longdo]
高潮[たかしお, takashio] (n) storm surge [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n, adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm [Add to Longdo]
黒風白雨[こくふうはくう, kokufuuhakuu] (n) sudden rain shower in a dust storm [Add to Longdo]
砂嵐[すなあらし, sunaarashi] (n) sandstorm [Add to Longdo]
山嵐[やまあらし, yamaarashi] (n) mountain storm [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r, vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
磁気嵐[じきあらし, jikiarashi] (n) magnetic storm [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r, vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
宿木鶇[やどりぎつぐみ;ヤドリギツグミ, yadorigitsugumi ; yadorigitsugumi] (n) (uk) mistle thrush (Turdus viscivorus); missel thrush; stormcock [Add to Longdo]
春一番[はるいちばん, haruichiban] (n) first storm of spring [Add to Longdo]
春荒れ[はるあれ, haruare] (n) (See 春嵐) spring storm [Add to Longdo]
春疾風;春早手[はるはやて, haruhayate] (n) (See 春嵐・しゅんらん) strong spring storm [Add to Longdo]
春嵐[しゅんらん, shunran] (n) spring storm [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storming \Storm"ing\,
   a. & n. from {Storm}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Storming party} (Mil.), a party assigned to the duty of
    making the first assault in storming a fortress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. t. [imp. & p. p. {Stormed}; p. pr. & vb. n.
   {Storming}.] (Mil.)
   To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls,
   forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a
   fortified town.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top