ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reprinting-

R IY0 P R IH1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprinting, *reprinting*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRINTING R IY0 P R IH1 N T IH0 NG
REPRINT R IY0 P R IH1 N T
REPRINTS R IY0 P R IH1 N T S
REPRINTED R IY0 P R IH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprinting (v) rˌiːprˈɪntɪŋ (r ii2 p r i1 n t i ng)
reprint (n) rˈiːprɪnt (r ii1 p r i n t)
reprint (v) rˌiːprˈɪnt (r ii2 p r i1 n t)
reprints (n) rˈiːprɪnts (r ii1 p r i n t s)
reprints (v) rˌiːprˈɪnts (r ii2 p r i1 n t s)
reprinted (v) rˌiːprˈɪntɪd (r ii2 p r i1 n t i d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprint(vt) พิมพ์ซ้ำ, See also: พิมพ์อีก, Syn. duplicate, republish
reprint(n) สำเนา, Syn. copy, duplicate
reprint(n) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ, Syn. new edition, reissue
reprint in(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce in
reprint from(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce from

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Preprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน, Example: ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Preprint ถือว่าเป็นฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (peer review) เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือบางทีอาจจะเป็นปี นับตั้งแต่การส่งผลงานนั้นเข้ามา ความต้องการในการเผยแพร่เอกสารออกไปโดยเร็วจึงรู้จักกันว่าเป็นฉบับ preprint โดยต้นฉบับก็ยังดำเนินการประเมินต่อไป บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้นำเอกสารหรือบทความฉบับ Preprint เผยแพร่อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access <p> <p> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20120824-Preprint.jpg" width="540" higth="100" alt="Preprint"> <p> จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า preprint อยู่ในส่วนต้นก่อนจะได้รับการเผยแพร่ <p> <p>รายการอ้างอิง <p>Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers <p>Preprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=589. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having them reprinted now, and I'II have them for you tomorrow;ฉันกำลังจะพิมพ์ และมอบให้พวกคุณในวันพรุ่งนี้ Changeling (2008)
You just reprinted it.คุณแค่ปริ๊นใหม่เท่านั้น Know Your Frenemies (2011)
It's alright, we'll just have to reprint them.งั้นก็ไปปริ๊นให้เรียบร้อยสิ Episode #1.6 (2011)
It's been reprinted all over the world.มันถูกตีพิมพ์ใหม่ไปทั่วโลก Jackie (2016)
All three books that you've already published... are going to be reprinted!นิยายของคุณทั้งหมดสามเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ กำลังจะกลับมาพิมพ์ใหม่ครับ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reprintIs it possible to reprint this article?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั๊ม(v) copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์ซ้ำ[phim sam] (v, exp) EN: reprint  FR: réimprimer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication) #881 [Add to Longdo]
翻版[fān bǎn, ㄈㄢ ㄅㄢˇ, ] to reprint; a duplicate; a clone #25,265 [Add to Longdo]
重印[chóng yìn, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄣˋ, ] to reprint #67,866 [Add to Longdo]
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ㄧㄣˋ, ] reprint; to reissue; to publish a new edition #79,443 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdruck { m }reprint [Add to Longdo]
Neudruck { m } | Neudrucke { pl }reprint; reprinting | reprints [Add to Longdo]
Reprint { m }Reprint [Add to Longdo]
Vorabdruck { m }preprint; pre-print [Add to Longdo]
ein Buch wieder auflegento reprint a book [Add to Longdo]
druckte neu; umgedrucktreprinted [Add to Longdo]
nachdruckento reprint [Add to Longdo]
noch einmal abgedrucktreprinted [Add to Longdo]
umdrucken | umdruckendto reprint | reprinting [Add to Longdo]
vorgedrucktpreprinted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リプリント[ripurinto] (n, vs) reprint [Add to Longdo]
再刊[さいかん, saikan] (n, vs) reprint; republication [Add to Longdo]
再掲[さいけい, saikei] (vs) to reproduce; to reprint [Add to Longdo]
再版[さいはん, saihan] (n, vs) reprint(ing); second edition [Add to Longdo]
刷り直す;刷りなおす[すりなおす, surinaosu] (v5s) to reprint (book) [Add to Longdo]
重刻[じゅうこく, juukoku] (n, vs) reprinting [Add to Longdo]
焼き増し;焼増し[やきまし, yakimashi] (n) photo reprint [Add to Longdo]
増し刷り[ましずり, mashizuri] (n, vs) reprinting; additional printing [Add to Longdo]
転載[てんさい, tensai] (n, vs) reprinting [Add to Longdo]
復刻版[ふっこくばん, fukkokuban] (n) reprint (of) [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] (n, vs, adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P) [Add to Longdo]
翻刻[ほんこく, honkoku] (n, vs) reprint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprinting
   n 1: a publication (such as a book) that is reprinted without
      changes or editing and offered again for sale [syn:
      {reissue}, {reprint}, {reprinting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top