ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-registrant-

R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: registrant, *registrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registrant[N] ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registrantผู้ขอจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)
that would be... PARAMETERS: REGISTRANT = FEMALEผลก็คือ... The Instincts (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTRANT    R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Registrant \Reg"is*trant\ (-trant), n. [L. registrans, p. pr.]
   One who registers; esp., one who, by virtue of securing an
   official registration, obtains a certain right or title of
   possession, as to a trade-mark.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registrant
   n 1: a person who is formally entered (along with others) in a
      register (and who obtains certain rights thereby)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top