ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*registrant*

R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: registrant, -registrant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registrant[N] ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registrantผู้ขอจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that would be... PARAMETERS: REGISTRANT = FEMALEผลก็คือ... The Instincts (2008)
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTRANT R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T
REGISTRANTS R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録者[とうろくしゃ, tourokusha] (n) registrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Registrant \Reg"is*trant\ (-trant), n. [L. registrans, p. pr.]
     One who registers; esp., one who, by virtue of securing an
     official registration, obtains a certain right or title of
     possession, as to a trade-mark.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top