ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mowing-

M AW1 IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mowing, *mowing*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just like mowing the lawn.เหมือนเครื่องตัดหญ้า Suicide Squad (2016)
Marines don't exist anymore. - And I got grunts like you mowing my grass.ฉันเอาหุ่นกระป๋องอย่างแกไปตัดหญ้าแล้วโว้ย! Interstellar (2014)
A headless horseman is mowing people down to bring about the end of days?สำหรับคำถามต่อไปกรุณาเรียก อิคคาบ็อด เครน ชายคนที่ตัดหัวเขาในปี 1781 The Midnight Ride (2013)
The drones are mowing down the Georgian and rebel forces.พวกโดรนนั่นทำลายทั้งกองกำลังจอร์เจีย และกบฏซะราบคาบเลย The Longest Day (2013)
Judge didn't think I was a danger to society, so I get to pay my debt mowing the lawn.ผู้พิพากษาไม่คิดว่า ผมเป็นอันตรายต่อสังคม ดังนั้นผมเลยต้องชดใช้ ด้วยการตัดหญ้าหน้าบ้าน The High Road (2012)
Hit the grass, you've got to run through the grass, it's like mowing the yard, you have to hit the grass.เลี้ยวเข้าเลย คุณต้องวิ่งใส่สนามหญ้า มันเหมือนกำลังจะเข้าไปตัดหญ้า ต้องเข้าแรงๆ Episode #18.2 (2012)
I think you'll be mowing parks real soon.ผมคิดว่าคุณจะได้ตัดหญ้า ที่สวนสาธารณะเร็วๆ นี้ The Sniffles (2010)
You know, I'm putting on my shirt or mowing the lawn.ทุกครั้งที่ผมใส่เสื้อ หรือกำลังตัดหญ้าในสนาม We All Deserve to Die (2010)
I started banging her and mowing her box.ฉันเริ่มที่จะมีปากเสียงและทะเลาะกับเธอ MacGruber (2010)
You are good. Lawn mowing accident.คุณฉลาดรู้ทัน อุบัติเหตุเครื่องตัดหญ้า A Night at the Bones Museum (2009)
they are going to be cleaning out the gutters, taking out the trash, mowing the lawns.เขาต้องทำความสะอาดรางน้ำ เอาขยะไปทิ้ง ตัดสนามหญ้า Opening Doors (2008)
Mowing your lawn in a Notre Dame sweatshirt doesn't make you Catholic.ตัดหญ้าในชุดโบสถ์นอร์ทเตอ แดม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแคธอริคหรอก Sunday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mowingBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.

CMU English Pronouncing Dictionary
MOWING    M AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mowing    (v) mˈouɪŋ (m ou1 i ng)
mowing    (v) mˈauɪŋ (m au1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mowing \Mow"ing\, n.
   1. The act of one who, or the operation of that which, mows.
    [1913 Webster]
 
   2. Land from which grass is cut; meadow land.
    [1913 Webster]
 
   {Mowing machine}, an agricultural machine armed with knives
    or blades for cutting standing grass, etc. It may be drawn
    by a horse or horses, or propelled by a powered engine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\ (m[=o]), v. t. [imp. {Mowed} (m[=o]d); p. p. {Mowed}
   or {Mown} (m[=o]n); p. pr. & vb. n. {Mowing}.] [OE. mowen,
   mawen, AS. m[=a]wan; akin to D. maaijen, G. m[aum]hen, OHG.
   m[=a]jan, Dan. meie, L. metere to reap, mow, Gr. 'ama^n. Cf.
   {Math}, {Mead} a meadow, {Meadow}.]
   1. To cut down, as grass, with a scythe or machine.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut the grass from; as, to mow a meadow.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut down; to cause to fall in rows or masses, as in
    mowing grass; -- with down; as, a discharge of grapeshot
    mows down whole ranks of men.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top