ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-irritably-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritably, *irritably*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritablyHe thought irritably.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritably (a) ˈɪrɪtəbliː (i1 r i t @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritably \Ir"ri*ta*bly\, adv.
   In an irritable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritably
   adv 1: in a petulant manner; "he said testily; `Go away!'" [syn:
       {testily}, {irritably}, {petulantly}, {pettishly}]
   2: in an irritable manner; "she had become irritably exact"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top