ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-imitates-

IH1 M AH0 T EY2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitates, *imitates*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMITATES IH1 M AH0 T EY2 T S
IMITATE IH1 M AH0 T EY2 T
IMITATED IH1 M AH0 T EY2 T IH0 D
IMITATOR IH1 M AH0 T EY2 T ER0
IMITATING IH1 M AH0 T EY2 T IH0 NG
IMITATION IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N
IMITATIVE IH1 M AH0 T EY2 T IH0 V
IMITATORS IH1 M IH0 T EY2 T ER0 Z
LIMITATION L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N
IMITATIONS IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z
LIMITATIONS L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitates (v) ˈɪmɪtɛɪts (i1 m i t ei t s)
imitate (v) ˈɪmɪtɛɪt (i1 m i t ei t)
imitated (v) ˈɪmɪtɛɪtɪd (i1 m i t ei t i d)
imitator (n) ˈɪmɪtɛɪtər (i1 m i t ei t @ r)
imitating (v) ˈɪmɪtɛɪtɪŋ (i1 m i t ei t i ng)
imitation (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃən (i2 m i t ei1 sh @ n)
imitative (j) ˈɪmɪtətɪv (i1 m i t @ t i v)
imitators (n) ˈɪmɪtɛɪtəz (i1 m i t ei t @ z)
delimitate (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪt (d ii1 l i1 m i t ei t)
imitations (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃənz (i2 m i t ei1 sh @ n z)
limitation (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃən (l i2 m i t ei1 sh @ n)
delimitated (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪd (d ii1 l i1 m i t ei t i d)
delimitates (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪts (d ii1 l i1 m i t ei t s)
limitations (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃənz (l i2 m i t ei1 sh @ n z)
delimitating (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪŋ (d ii1 l i1 m i t ei t i ng)
delimitation (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃən (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n)
delimitations (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃənz (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitate(vt) เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic
imitator(n) ผู้ลอกเลียนแบบ, Syn. copyist, impersonator
imitation(n) การเลียนแบบ, See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, Syn. duplication, emulation, simulation
imitation(n) ของเลียนแบบ, See also: ของปลอม, Syn. copy, fake
imitative(adj) ซึ่งเลียนแบบ, See also: เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ, ซึ่งทำเลียนแบบ, Syn. mimetic
imitative(adj) ปลอม, See also: ไม่แท้, เทียม, Syn. deceptive, forged, pseudo
limitation(n) กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
limitation(n) ข้อจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด, Syn. restriction, bound
limitation(n) ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap
delimitation(n) การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ
statute of limitation(n) อายุความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ, ลอกแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, ของเลียนแบบ, ของเทียม, ของปลอม, Syn. duplicate, replica
imitative(อิม'มิเททิฟว) adj. ซึ่งเลียนแบบ, ซึ่งลอกแบบ, ปลอม., See also: imitativeness n.
statute of limitationsn. อายุความ, กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ, ปลอม, เอาอย่าง
imitation(n) การเลียนแบบ, การปลอมแปลง, การเอาอย่าง
imitative(adj) ซึ่งเลียนแบบ, เป็นการเอาอย่าง, ปลอม
imitator(n) ผู้เลียนแบบ, คนเอาอย่าง, ผู้ปลอมแปลง
limitation(n) การจำกัด, ขีดจำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation in lawการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of actionsการจำกัดอายุความฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of liabilityการจำกัดจำนวนความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family limitationการจำกัดขนาดครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการเลียนแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of limitationข้อความที่จำกัดระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Imitation in childrenการเลียนแบบในเด็ก [TU Subject Heading]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Parodies, imitations, etc.การเขียนล้อเลียน [TU Subject Heading]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Air Flow Limitation, Chronicโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Hygeinic Limitationการกลั้นอุจาระและปัสสาวะไม่ได้ [การแพทย์]
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]
Imitationการปลอมวิธีเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, เลียนแบบ [การแพทย์]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limitation, Functionalจุดจำกัดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motion, Limitation ofสูญเสียการทำงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imitation crabmeat(n) ปูอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitatA parrot can imitate human speech.
imitatBeware of imitations.
imitatBe your own person and don't imitate others.
imitatBoy often imitate their sports heroes.
imitatChildren imitate their friends rather than their parents.
imitatChildren imitate their parents' habits.
imitatChildren often try to imitate their elders.
imitatCompare this genuine jewel with that imitation.
imitatGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
imitatHe can imitate the rest of the family.
imitatHe compared the imitation with the original.
imitatHe imitated the works of Van Gogh.
imitatHe is good at imitating her Irish accent.
imitatHe is imitative of other artists.
imitatI don't care for imitation.
imitatIt is important to know your own limitations.
imitatIt is merely an imitation pearl.
imitatIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
imitatJust imitate what he does.
imitatOn examination the jewel proved to be an imitation.
imitatParrots are the only animal that can imitate human speech.
imitatParrots imitate human speech.
imitatParrots often imitate human speech.
imitatSchweitzer is a man to imitate.
imitatShe is very good at imitating her teacher.
imitatShe knows her limitations.
imitatThe children tried to imitate their teacher.
imitatThey have imitated his style in all areas except those that require special skill.
imitatThis bird can imitate the human voice.
imitatTom can imitate the singer to a hair.
imitatWell you can imitate everyone you know.
imitatWhat is the difference between imitation and real diamonds?
imitatYou should imitate his behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
เอาอย่าง(v) imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ขีดขั้น(n) limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai Definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น(n) limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai Definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai Definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ภาพจำลอง(n) duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai Definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกเลียน(v) copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ(v) imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น
ลักเค้า(v) imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai Definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
อายุความ(n) prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai Definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
ตามอย่าง(v) imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai Definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ถอด(v) copy, See also: imitate, Syn. ถ่าย, Example: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
ถ่ายแบบ(v) copy, See also: imitate, Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง, Example: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ, Thai Definition: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ถือตาม(v) follow, See also: copy, imitate, Syn. ทำตาม, Example: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก
ทำตาม(v) imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม
การเอาอย่าง(n) imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การทำตาม(n) imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่
การก๊อปปี้(n) copying, See also: duplication, imitation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกเลียน, Thai Definition: การทำสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ
ข้อจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count Unit: ข้อ
ความคับแคบ(n) narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
ความจำกัด(n) limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน
จำลอง(v) reproduce, See also: make a copy, imitate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ, Example: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ
เทียม(v) like, See also: compare, be equal to, imitate, counterfeit, Syn. เทียบเท่า, เทียมเท่า, เสมอ
นกต่อ(n) decoy, See also: imitation, bait, lure, fake, Syn. นางนกต่อ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่าง[aoyāng] (v) EN: imitate ; follow  FR: imiter ; suivre l'exemple
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [ f ]
จำกัดความเร็ว[jamkat khwām rēo] (n, exp) EN: speed limit  FR: limitation de vitesse [ f ]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
การจำกัด[kān jamkat] (n) EN: restriction  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ]
ไข่มุกเทียม[khaimuk thīem] (n, exp) EN: imitation pearl  FR: perle d'imitation [ f ]
คาดอายุความ[khāt āyukhwām] (n, exp) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations
ขีดจำกัด[khītjamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ] ; plafond [ m ] ; limite [ f ]
ข้อจำกัด[khøjamkat] (n, exp) EN: limitation ; restriction ; constraint  FR: clause restrictive [ f ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ของเก๊[khøng kē] (n, exp) EN: counterfeit ; imitation ; forgery  FR: faux [ m ] ; imitation [ f ] ; contefaçon [ f ]
ของปลอม[khøng pløm] (n) EN: countefeiting ; fake  FR: imitation [ f ] ; faux [ m ] ; contrefaçon [ f ]
ขอบเขตของการศึกษา[khøpkhēt khøng kānseuksā] (n, exp) EN: scope of the study ; delimitation of the study
ความจำกัด[khwām jamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; circumscription  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ]
กดหัว[kothūa] (v) EN: be kept down ; be intimitated
ละครลิง[lakhøn ling] (n, exp) EN: monkey show ; imitating human performers  FR: spectacle avec des singes [ m ]
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[løk] (x) EN: imitate ; copy ; reproduce  FR: copier ; recopier
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ไม่จำกัดระยะเวลา[mai jamkat raya wēlā] (xp) FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps
นกต่อ[nok tø] (n) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake  FR: leurre [ m ]
ภาพจำลอง[phāp-jamløng] (n) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation  FR: reproduction [ f ] ; simulation [ f ] ; modélisation [ f ]
พลอยหุง[phløi hung] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[phløi kē] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
สินค้าเก๊[sinkhā kē] (n, exp) EN: imitation ; fake  FR: faux [ m ] ; imitation [ f ] ; contrefaçon [ f ]
ถ่ายแบบ[thāibaēp] (v) EN: copy ; imitate
ทำตาม[tham tām] (v, exp) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according
ทำตามแบบ[tham tām baēp] (v, exp) EN: imitate
ทำตามอย่าง[tham tām yāng] (v, exp) EN: imitate
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate, #2,913 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate, #2,913 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #3,362 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern, #3,732 [Add to Longdo]
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital), #4,974 [Add to Longdo]
模仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy; to emulate; model, #6,550 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #7,460 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy, #9,155 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate, #9,155 [Add to Longdo]
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] limitation; limit, #12,471 [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]
照搬[zhào bān, ㄓㄠˋ ㄅㄢ, ] to copy; to imitate, #21,454 [Add to Longdo]
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate; to make by imitating a model, #22,000 [Add to Longdo]
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate, #29,266 [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand, #34,225 [Add to Longdo]
效法[xiào fǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄈㄚˇ, ] to imitate; to follow the example of, #37,304 [Add to Longdo]
仿照[fǎng zhào, ㄈㄤˇ ㄓㄠˋ, 仿] to imitate, #38,271 [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life, #39,514 [Add to Longdo]
摹仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] variant of 模仿; to imitate; to copy; to emulate; model, #55,149 [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery, #58,758 [Add to Longdo]
真假难辨[zhēn jiǎ nán biàn, ㄓㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] hard to distinguish real from imitation, #61,905 [Add to Longdo]
因袭[yīn xí, ㄧㄣ ㄒㄧˊ, / ] to follow old patterns; to imitate existing models; to continue along the same lines, #75,858 [Add to Longdo]
依傍[yī bàng, ㄧ ㄅㄤˋ, ] to rely on; to depend on; to imitate (a model); to base a work (on some model), #77,879 [Add to Longdo]
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font, #101,581 [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods, #101,649 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate, #934,840 [Add to Longdo]
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿 / 仿] imitation parchment [Add to Longdo]
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ, 仿 / 仿] parody; imitation [Add to Longdo]
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] technical limitations [Add to Longdo]
模倣[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, ] variant of 模仿; to imitate; to copy; to emulate; model [Add to Longdo]
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]
追诉时效[zhuī sù shí xiào, ㄓㄨㄟ ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] period during which one can prosecute or sue sb; within the statute of limitation [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
模造[もぞう, mozou] TH: แบบจำลอง  EN: imitation (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzung { f } | Abgrenzungen { pl } | Abgrenzung { f } der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Abklatsch { m }poor imitation [Add to Longdo]
Begrenzung { f }; Einschränkung { f } | Begrenzungen { pl }limitation | limitations [Add to Longdo]
Beschränktheiten { pl }limitations [Add to Longdo]
Beschränkung { f } (auf)limitation; restriction (to) [Add to Longdo]
Einschränkung { f }limitation [Add to Longdo]
Fälschung { f }; Nachahmung { f } | schlechte Nachahmungimitation | pale imitation [Add to Longdo]
Imitator { m }imitator [Add to Longdo]
Imitator { m }; Imitatorin { f }; Parodist { m }; Parodistin { f }; Nachahmer { m }; Nachahmerin { f }impersonator [Add to Longdo]
Japanersatzpapier { n }japan imitation paper [Add to Longdo]
Kunstleder { n }imitation leather; leatherette [Add to Longdo]
Nachahmung { f } | Nachahmungen { pl }imitation | imitations [Add to Longdo]
Nachahmung { f }; Imitation { f }impersonation [Add to Longdo]
Nachmacherei { f }imitativeness [Add to Longdo]
Rheinkiesel { m }; Edelsteinimitation z.B. aus Glasrhinestone [Add to Longdo]
Rüstungsbegrenzung { f }arms limitation [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung { f }limiting (of) the damages; limitation of damage [Add to Longdo]
Schwenkbegrenzung { f }turning radius limitation [Add to Longdo]
Sublimationsdrucker { m }sublimitation printer [Add to Longdo]
Verjährung { f }limitation; prescription [Add to Longdo]
Verjährung eines Ansprucheslimitation of claim; lapse [Add to Longdo]
Verjährungsfrist { f }statutory period of limitation [Add to Longdo]
Zugangsbeschränkung { f }access limitations [Add to Longdo]
begrenzendlimitative [Add to Longdo]
imitieren; nachahmen | imitierend; nachahmend | imitiert; nachgeahmt | er/sie imitiert; er/sie ahmt nach | ich/er/sie imitierte; ich/er/sie ahmte nachto imitate | imitating | imitated | he/she imitates | I/he/she imitated [Add to Longdo]
nicht imitiertunimitated [Add to Longdo]
künstlich { adv }imitately [Add to Longdo]
nachahmendimitating [Add to Longdo]
nachahmendimitative [Add to Longdo]
nachahmend { adv }imitatively [Add to Longdo]
verjähren [ jur. ]to come under the statute of limitations; to prescribe [Add to Longdo]
verjährt seinto be barred by the statute of limitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
イミテーション;イミテイション[imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
ギャル男[ギャルお, gyaru o] (n) man who imitates girls in dress, hair style, etc. [Add to Longdo]
サンプラー(P);サンプラ[sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
ソルト[soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
パチモン[pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
リミテーション[rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp, n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
蟹蒲;カニ蒲[カニカマ;カニかま(カニ蒲);かにかま(蟹蒲), kanikama ; kani kama ( kani kama ); kanikama ( kani kama )] (n) imitation crab meat [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no, n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽性;偽製[ぎせい, gisei] (adj-na, adj-no, pref) pseudo; fake; imitation [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n, adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) { comp } technical limitations; limits of technology [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬音[ぎおん, gion] (n, adj-no) imitative sounds (drama, broadcasting) [Add to Longdo]
擬革[ぎかく, gikaku] (n) imitation leather [Add to Longdo]
擬革紙[ぎかくし, gikakushi] (n) imitation leather [Add to Longdo]
擬古[ぎこ, giko] (n, vs) imitation of classical styles [Add to Longdo]
擬製[ぎせい, gisei] (n, vs) imitation; forgery; copy [Add to Longdo]
擬毛[ぎもう, gimou] (n) imitation wool [Add to Longdo]
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic [Add to Longdo]
空音[そらね, sorane] (n) imitated cry (of an animal); lie [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments [Add to Longdo]
見様見真似;見よう見まね[みようみまね, miyoumimane] (exp) learning by watching others; learning by imitation [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n, adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) { comp } usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1, vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1, vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P) [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r, vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise [Add to Longdo]
尻馬[しりうま, shiriuma] (n) (1) (See 尻馬に乗る) buttocks of a horse being ridden or followed; (2) blind imitation [Add to Longdo]
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp, v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]
真似る[まねる, maneru] (v1, vt) to mimic; to imitate; (P) [Add to Longdo]
人真似[ひとまね, hitomane] (n, vs) mimicry; imitation [Add to Longdo]
人造米[じんぞうまい, jinzoumai] (n) imitation rice [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] (n, vs) restriction; restraint; limitation; limit; (P) [Add to Longdo]
制限事項[せいげんじこう, seigenjikou] (n) restriction; limitation [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] (n, vs) limitation; restriction; condition; constraints; (P) [Add to Longdo]
声色[せいしょく, seishoku] (n) (1) tone of voice; (2) mimicry; imitative voice; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
模倣[もほう, mohou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] Nachahmung, Imitation, Schein- [Add to Longdo]
模造[もぞう, mozou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top