หรือคุณหมายถึง goße?
Search result for

-gosse-

(8 entries)
(3.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gosse, *gosse*
Possible hiragana form: -ごっせ-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look like a white Lou Gossett, Jr.คุณดูเหมือน Lou Gossett, Jr. ผิวขาว Biology 101 (2011)
Mozzie, they were out of the Gosset Brut, so I had them open a Grand Cuvee '96.มอสซี่, ผมให้เค้าเปิดแชมเปญ Grand Cuvee ปี 96 มาจาก กอสเซ็ท บรุท เชียวนะ Stealing Home (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSE    G AA1 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}kennel | kennels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gosse [gos]
   girl; lass; wench
   boy; lad; laddie
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gosse
   boy; lad; laddie
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gosse [gɔsə] (n) , s.(f )
   drain; gutter; kennel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top