ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-facetiously-

F AH0 S IY1 SH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: facetiously, *facetiously*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACETIOUSLY F AH0 S IY1 SH AH0 S L IY0
FACETIOUS F AH0 S IY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facetiously (a) fˈəsˈiːʃəsliː (f @1 s ii1 sh @ s l ii)
facetious (j) fˈəsˈiːʃəs (f @1 s ii1 sh @ s)
facetiousness (n) fˈəsˈiːʃəsnəs (f @1 s ii1 sh @ s n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facetious(adj) ทำเป็นเล่นโดยไม่ดูกาลเทศะ, See also: ชอบเล่นตลก, ทำเป็นทะเล้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're being facetious.- คุณเล่นมุขแล้ว About Last Night (2008)
Oh, you were being facetious.โอ้... คุณไม่เชื่อล่ะซิ The X in the File (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตลก(adv) humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai Definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเป็น[nāpen] (adj) EN: facetious ; risible  FR: pince-sans-rire

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherzhaftigkeit { f }facetiousness [Add to Longdo]
witzigfacetious [Add to Longdo]
witzig { adv }facetiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剽軽[ひょうきん, hyoukin] (adj-na, n) facetious; droll; funny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facetious \Fa*ce"tious\, a. [Cf. F. fac['e]tieux. See
   {Faceti[ae]}.]
   1. Given to wit and good humor; merry; sportive; jocular; as,
    a facetious companion.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by wit and pleasantry; exciting laughter;
    as, a facetious story or reply. -- {Fa*ce"tious*ly}, adv.
    -- {Fa*ce"tious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facetiously
   adv 1: not seriously; "I meant it facetiously" [syn:
       {facetiously}, {jokingly}, {tongue-in-cheek}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top