ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-empiricism-

EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: empiricism, *empiricism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empiricism[N] การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism[N] ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษนิยม[N] empiricism, Syn. ประสบการณ์นิยม
ประสบการณ์นิยม[N] empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษนิยม[n.] (prajaksaniyom) EN: empiricism   
ประสบการณ์นิยม[n.] (prasopkānniyom) EN: empiricism   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPIRICISM EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empiricism (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪzəm (i1 m p i1 r i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验主义[jīng yàn zhǔ yì, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] empiricism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empiricism \Em*pir"i*cism\, n.
   1. The method or practice of an empiric; pursuit of knowledge
    by observation and experiment.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a practice of medicine founded on mere
    experience, without the aid of science or a knowledge of
    principles; ignorant and unscientific practice;
    charlatanry; quackery.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metaph.) The philosophical theory which attributes the
    origin of all our knowledge to experience.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empiricism
   n 1: (philosophy) the doctrine that knowledge derives from
      experience [syn: {empiricism}, {empiricist philosophy},
      {sensationalism}]
   2: the application of empirical methods in any art or science
   3: medical practice and advice based on observation and
     experience in ignorance of scientific findings [syn:
     {quackery}, {empiricism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top