ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coquettishly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coquettishly, *coquettishly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุยกราย(adv) swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai Definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ตาหวาน(v) make eyes at, See also: cast a coquettish glance at, Syn. ตาเยิ้ม, Example: คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู
ตุ้งติ้ง(v) be girlish, See also: be coquettish, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ลูกชายของเขาตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงเลย, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ตุ้งติ้ง(adv) coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
แต้(adv) frivolously, See also: philanderingly, coquettishly, Syn. ป้อ, Example: ผมมองหาเขาอยู่นาน ที่ไหนได้รำแต้อยู่กลางเวทีนั่นเอง
กระตุ้งกระติ้ง(adj) girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai Definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระชดกระช้อย(adj) graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง(adv) girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
ตุ๊กติ๊ก(adj) girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquettishly (a) kˈoukˈɛtɪʃliː (k ou1 k e1 t i sh l ii)
coquettish (j) kˈoukˈɛtɪʃ (k ou1 k e1 t i sh)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquettish(adj) ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
I should go with "High School senior"... or "Coquettish Ingenue."ฉันควรจะไปกับโรงเรียนมัธยม หรือตุ้งติ้งซื่อ The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coquettishShe is quite coquettish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้งกระติ้ง[kratungkrating] (adj) EN: coquettish ; girlish ; affected  FR: coquet

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒娇[sā jiāo, ㄙㄚ ㄐㄧㄠ, / ] act like a spoiled child; throw a tantrum; act coquettishly #12,901 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefallsüchtigcoquettish [Add to Longdo]
kokett { adj } | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[jarajara ; jarajara] (adv, adv-to, vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp, v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone [Add to Longdo]
婀娜[あだ, ada] (n) coquettish woman [Add to Longdo]
婀娜っぽい;阿娜っぽい[あだっぽい, adappoi] (adj-i) (uk) coquettish [Add to Longdo]
媚眼秋波[びがんしゅうは, biganshuuha] (n) casting a coquettish (an amorous) glance (at a man) [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r, vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]
艷冶[えんや, enya] (adj-na) charming; bewitching; coquettish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coquettishly \Co*quet"tish*ly\, adv.
   In a coquettish manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquettishly
   adv 1: in a flirtatious manner; "she smiled coquettishly" [syn:
       {coquettishly}, {flirtatiously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top