Search result for

-classified-

(33 entries)
(0.1558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: classified,-classified-, *classified*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classified    [ADJ] ที่แบ่งเป็นประเภท, Syn. grouped, classed, sorted
classified    [ADJ] ที่เป็นความลับทางราชการ, See also: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classifiedThese can be classified roughly into three types.
classifiedWhales are classified as mammals.
classifiedToday, one of every seven people in Western Europe is classified as elderly.
classifiedThe librarian classified the books according to subject.
classifiedIn the post office, mail is classified according to the place where it is to go.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
- I can't tell you that. It's classified.- ผมบอกไม่ได้ มันเป็นความลับ Airplane! (1980)
"if discovered appropriating classified documents"ถ้าพบเอกสารชั้นความลับ Spies Like Us (1985)
it's a highly classified piece of intelligence hardware.- นั่นมันอุปกรณ์สายลับชั้นสูง Spies Like Us (1985)
The work here at VSI is government classified.งานที่เราทำใน วีเอสไอ นี้รับมาจากรัฐบาล The Lawnmower Man (1992)
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
All the cybernetic bodies they make are classified.หุ่นไซบอร์กทุกตัว จะถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะต่างๆกัน Ghost in the Shell (1995)
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย. Ghost in the Shell (1995)
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ Good Will Hunting (1997)
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด The Jackal (1997)
I'll be classified as an actress.มันแค่เป็นการแสดงประเภทหนึ่ง Platonic Sex (2001)
Its nature is classified.เป็นงานของทางทหาร Resident Evil (2002)
Take a look at today's classifieds.มาดูประกาศประจำวันนี้เถอะ Inspector Gadget 2 (2003)
That's classifiedรู้ด้วยหรือค่ะ Swing Girls (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาย่อย [N] classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIFIED    K L AE1 S AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classified    (v) (k l a1 s i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlusssache {f}classified document [Add to Longdo]
systematischer Katalogclassified catalogue [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Kleinanzeige {f} | Kleinanzeigen {pl}classified advertisement; small advertisement | classified advertisements; small advertisements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classify \Clas"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Classified}; p. pr.
   & vb. n. {Classifying}.] [L. classis class + -fy.]
   To distribute into classes; to arrange according to a system;
   to arrange in sets according to some method founded on common
   properties or characters.
 
   Syn: To arrange; distribute; rank.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classified
   adj 1: arranged into classes [ant: {unclassified}]
   2: official classification of information or documents; withheld
     from general circulation; "thousands of classified documents
     have now been declassified" [ant: {unclassified}]
   n 1: a short ad in a newspaper or magazine (usually in small
      print) and appearing along with other ads of the same type
      [syn: {classified ad}, {classified advertisement},
      {classified}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top