ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aright-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aright, *aright*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aright(adv) อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, rightly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aright (a) ˈərˈaɪt (@1 r ai1 t)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Aright!- เอาล่ะ Toy Story of Terror (2013)
Its aright, Its aright..ไม่เป็นไร, ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้ว Man of Steel (2013)
Sorry, aright, I didn't think you thought you knew best.เธอคิดว่า เธอรู้ดีที่สุดหรือไง Me Before You (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEARIGHT S IH1 R AY0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
richtigaright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aright \A*right"\, adv. [Pref. a- + right.]
   Rightly; correctly; in a right way or form; without mistake
   or crime; as, to worship God aright.
   [1913 Webster] Aril

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aright
   adv 1: in an accurate manner; "the flower had been correctly
       depicted by his son"; "he guessed right" [syn:
       {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly},
       {wrong}, {wrongly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top