ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ambulatory-

AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ambulatory, *ambulatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulatory[ADJ] เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
ambulatory[ADJ] ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง, Syn. movable
ambulatory[ADJ] ที่สามารถเดินได้, Syn. able to walk
ambulatory[N] สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBULATORY    AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, a. [L. ambulatorius.]
   1. Of or pertaining to walking; having the faculty of
    walking; formed or fitted for walking; as, an ambulatory
    animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Accustomed to move from place to place; not stationary;
    movable; as, an ambulatory court, which exercises its
    jurisdiction in different places.
    [1913 Webster]
 
       The priesthood . . . before was very ambulatory, and
       dispersed into all families.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to a walk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The princess of whom his majesty had an ambulatory
       view in his travels.         --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Not yet fixed legally, or settled past alteration;
    alterable; as, the dispositions of a will are ambulatory
    until the death of the testator.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, n.; pl. {Ambulatories}. [Cf. LL.
   ambulatorium.] (Arch.)
   A place to walk in, whether in the open air, as the gallery
   of a cloister, or within a building.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambulatory
   adj 1: relating to or adapted for walking; "an ambulatory
       corridor"
   2: able to walk about; "the patient is ambulatory" [syn:
     {ambulant}, {ambulatory}]
   n 1: a covered walkway (as in a cloister); "it has an ambulatory
      and seven chapels"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top