Search result for

*zins*

(128 entries)
(2.2403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zins, -zins-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brudizinski Signอาการแสดงในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ms. Ptaszinski! - I'm OK.มีส พาซินสกี้/N ฉันโอเคค่ะ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Coles rudzinski, pete shernit, - come on, give her a minute to do the right thing.โคลส์ รัสซินสกี้, พีท เชอร์นิท เอาหล่ะ ให้เวลาเธออีกหน่อยเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง Bloodline (2009)
That's Smitty over there, whipping Kirzinski's ass.นั่นเป็น สมิที ที่นั่นตีตูด เค อสินสคี ของ Hacksaw Ridge (2016)
Wal Kirzinski, nice to meet you.วอล เคอสินสคี ดีที่ได้พบคุณ Hacksaw Ridge (2016)
I did, Sergeant. Private Kirzinski.ฉันไม่ได้จ้า เคอสินสคี เอกชน Hacksaw Ridge (2016)
Interest?Zinsen? Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
Vladamir Kazinsky,คุณวลาดิเมียร์ คอนซินกี้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Mr. Kazinsky's with the Latvian embassy.คุณคอนซินกี้คุณอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตลัตเวีย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Mr. Kazinsky, I overheard the ambassador say something just, just before he was killed.คุณคอนซินกี้ ผมได้ยินท่านทูต พูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-Thank you, Mr. Kazinsky.- ขอบคุณครับคุณคอนซินกี้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He needs you more than you need to be a doctor, honey.Er braucht dich dringender als du ein Medizinstudium, Schatz. The Pledge (1980)
Premed.Zur Vorbereitung des Medizinstudiums. The Pledge (1980)
And interest free.Und zinslos. The Official Visit (1980)
Interest free?Keine Zinsen, zehn Jahre. The Official Visit (1980)
Ten years? Assuming a 10 % interest, he's asking fora free gift of fifty million pounds.Geht man davon aus, die Zinsen würden 10 Prozent ausmachen, dann bittet er uns um eine Spende von 50 Millionen Pfund. The Official Visit (1980)
I have just seen the latest report from the Government's inspectors, which throws new lighton the issue.Zufällig habe ich den aktuellsten Bericht der Naturschutzinspektorin der Regierung vor mir liegen. Der wirft ein neues Licht auf die Angelegenheit. The Right to Know (1980)
No, but I've just found out there's one here at the medical school.Nein, aber hier an der Medizinschule soll es einen geben. Altered States (1980)
You are a respected and an admired figure a full professor on the faculty of the Harvard Medical School.Bist eine respektierte und bewunderte Person, ein Professor an der Fakultät der Harvard-Medizinschule. Altered States (1980)
Either we carry the investment costs... raising the license fee in accordance with the usual interest rate... while taking the amortization into account. Or if the other party carries the investment costs... the first alternative seems preferable.dass wir die Investitionskosten tragen, während die Lizenzgebühr entsprechend den marktüblichen Zinsen erhöht wird... und eine angemessene Amortisation berücksichtigt wird, oder dass die Gegenseite selbst die Investitionskosten trägt, scheint man die erste vorzuziehen. From the Life of the Marionettes (1980)
Mrs. Eckhert gives wealthy interests to her gogo clients when she happens to win!Frau Eckhert zahlt ihren einfältigen Kunden hohe Zinsen, da sie ein wenig an der Börse gewinnt. The Lady Banker (1980)
However, major French banks only give 1% interest...Aber alle Welt weiß, dass die besten französischen Banken nur 1% Zinsen ausschütten ... The Lady Banker (1980)
"by December 31st."plus 8% Zinsen. The Lady Banker (1980)
The 8% interests will continue applying until the last date.Die Zinsen von 8% laufen weiter bis zum letzten Datum. The Lady Banker (1980)
The tower was bequeathed to Propine on her fifth birthday on the understanding that the rents were paid into an account whereby half the interest was available for the Goole and District Camera Society and the other half paid for dancing lessons.Der Turm wurde Propine an ihrem fünften Geburtstag vermacht, unter der Bedingung, die zahlbare Pacht auf ein Konto einzuzahlen, von dessen Zinsen eine Hälfte für Rohfilmmaterial für die Goole-Kameragesellschaft und die andere für Tanzunterricht ausgegeben würde. The Falls (1980)
The pictures and silver together might just pay the mortgage interest.Ja, wenn wir Glück haben, wird das, was die Gemälde und das Silber bringen, für die Hypothekenzinsen auf die neuen Gebäude reichen. Doing the Honours (1981)
It's a radiator hose.- Ist ja auch ein Benzinschlauch. Diva (1981)
We have to pay the bills, A bill for the tailor.Der Zins ist fällig, eine Schneiderrechnung. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
One more year of med school and I'll come back home.Noch ein Jahr Medizinstudium, dann komm ich zurück. Ghost Story (1981)
We could have several mor e lamp posts in the auditorium so people feel they'r e r eally in their filthy str eet.Queck mit dem nicht bezahlten Zins." Wir könnten mitten im Zuschauerraum noch zwei, drei Laternen aufstellen. Damit die Leute denken, sie seien in ihrer verdreckten Straße. Mephisto (1981)
I am the widow Queck, who cannot pay the r ent. I work for the baker.Ich bin Witwe Queck und kann den Zins nicht zahlen. Ich arbeite für Bäckermeister Meininger, dem das Haus gehört. Mephisto (1981)
I'm sure you'll find the interest arrangements agreeable.Ich bin sicher, die Zinsvereinbarungen werden Ihnen zusagen. Mommie Dearest (1981)
In the interest of general progress and the conquest of animal instincts in men and people in general.In der Zins allgemeiner Fortschritt und die Eroberung Tierinstinkte in Männern und Leute im Allgemeinen. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
- Um, 4,000 not including the vig.- Äh, 4000, ohne die Zinsen. True Confessions (1981)
We could put it in a bank and live off the interest for the rest of our lives.Wenn wir das bei einer Bank einzahlen, können wir allein von den Zinsen leben. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Yeah, Brady's famous treasure island.- Ja, die Schatzinsel von Brady. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
But now this period is over, the taxes are being denied us - and with threats the enemy is arming itself.Zu End' ist nun die Frist, der Zins versagt - mit wildem Drohen rüstet sich der Feind. Lohengrin (1982)
The old people's malady is their faiIing heart.Die Krankheit der alten Leute. Die Herzinsuffizienz. Oslinaya shkura (1982)
I had every intention of paying him back in Monte Carlo... with interest...Ich wollte ihm in Monte Carlo alles zurückzahlen, mit Zinsen. Thou Shalt Not Steele (1982)
Selling the gallery to Save fair Supermarkets and giving an interest-free loan to Aston Wanderers, he's acting as an MP not a minister.Aber verkauft er die Kunstgalerie an die Safefair Supermarktkette und gibt das Geld als zinsloses Darlehen an Aston Wanderers, wird er doch nicht als Minister, sondern als Abgeordneter handeln. The Middle-Class Rip-Off (1982)
If you cannot meet that deadline, you will be charged interest.Hältst du die Frist nicht ein, wird dir die Zinsrate berechnet. Annie (1982)
I pay an extortionate interest, and if I don't keep up payments, he'll tell Mama. - I have some jewellery.Ich bezahle Wucherzinsen, und wenn ich nicht pünktlich zahle, droht er, Mama den Schuldschein zu zeigen! Fanny and Alexander (1982)
It says: "Ismael Retzinsky".Da steht: Ismael Rezinski. Fanny and Alexander (1982)
There's a rebate on rents paid.Die gezahlten Pachtzinsen werden wieder erstattet. Gandhi (1982)
You know, somehow, the putos moneylenders that were there they were not crazy. People like your and me if he are.Weisst du, auf ihre Art hatten diese Zinswucherer in diesem Vorführraum gar nicht mal so Unrecht - die Spinner, das sind wir. The State of Things (1982)
I'm just a compound interest program.Ich bin nur ein Zinseszinsprogramm. TRON (1982)
I'll charge you a weekly interest equivalent to the going rate of one meatball.Ich nehme einen Wochenzins... der dem Tageskurs eines Fleischbällchens entspricht. Victor Victoria (1982)
-Grazinski.- Grazinski. Victor Victoria (1982)
-You're Count Grazinski, Polish aristocrat.- Du bist Graf Grazinski, polnischer Adliger. Victor Victoria (1982)
Grazinski, a gay, Polish female impersonator.Grazinski, einem schwulen, polnischen Damen-lmitator. Victor Victoria (1982)
-Count Grazinski is our plausible diversion.- Graf Grazinski ist unsere Ablenkung. Victor Victoria (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZINS    Z IH1 N Z
ZINSER    Z IH1 N S ER0
BERZINS    B ER1 Z IH2 N Z
KOZINSKI    K AH0 Z IH1 N S K IY0
LOZINSKI    L AH0 Z IH1 N S K IY0
BREZINSKI    B R AH0 Z IH1 N S K IY0
RUDZINSKI    R AH0 JH IH1 N S K IY0
GADZINSKI    G AH0 JH IH1 N S K IY0
DUDZINSKI    D AH0 JH IH1 N S K IY0
BUDZINSKI    B AH0 JH IH1 N S K IY0
MROZINSKI    M R AH0 Z IH1 N S K IY0
STUDZINSKI    S T AH0 JH IH1 N S K IY0
ROGOZINSKI    R AH0 G AH0 Z IH1 N S K IY0
BRZEZINSKI    B R AH0 Z IH1 N S K IY0
BRODZINSKI    B R AH0 JH IH1 N S K IY0
CHUDZINSKI    CH AH0 JH IH1 N S K IY0
GRUDZINSKI    G R AH0 JH IH1 N S K IY0
JAGODZINSKI    Y AH0 G AH0 JH IH1 N S K IY0
ZINSMEISTER    Z IH1 N S M AY0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kozinski    (n) (k o z i1 n s k ii)
muezzins    (n) (m uu1 e1 z i n z)
Brzezinski    (n) (b r @ zh i1 n s k ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstinenztheorie des Zinses [fin.]abstinence theory of interest; agio theory of interest [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anteil {m}; Zins {m}interest [Add to Longdo]
Auflaufen {n} (Zinsen)accrual [Add to Longdo]
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor [Add to Longdo]
Durchschnittsverzinsung {f}average interest rates [Add to Longdo]
Erbbauzins {m}ground rent [Add to Longdo]
Erwerbskurs plus aufgelaufene Zinsenand interest price [Add to Longdo]
Grundzins {m}ground rent [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]
effektiver Jahreszins [fin.]annual percentage rate (APR) [Add to Longdo]
Kalkulationszinsfuß {m}adequate target rate [Add to Longdo]
Kapitalzins {m}interest on capital [Add to Longdo]
Leitzins {m} [fin.]base rate [Add to Longdo]
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin {f}medical student [Add to Longdo]
Mietzins {m}house rent [Add to Longdo]
Pachtzins {m}rent [Add to Longdo]
Pauschalsatz {m}; Gesamtzinssatz {m}all in rate [Add to Longdo]
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest [Add to Longdo]
Sollzinsen {pl}debit interest [Add to Longdo]
Sollzinsen {pl}interest on debit balances [Add to Longdo]
Teilzahlungskredit, dem bei Kreditgewährung die Zinsen zugeschlagen werdenadd on installment loan [Add to Longdo]
Verzinsung {f} | einfache Verzinsung {f}interest | simple interest [Add to Longdo]
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears [Add to Longdo]
Wucherzins {m}usurious interest [Add to Longdo]
Zins {m}; Zinsen {pl} | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
Zinseszins {m}compound interest [Add to Longdo]
Zinseszinsperiode {f}accumulation period [Add to Longdo]
Zinsfuß {m} | Zinsfüße {pl}rate of interest | rates of interest [Add to Longdo]
Zinsgefälle {n}rate differential [Add to Longdo]
Zinsgutschrift {f}amount credited as interest [Add to Longdo]
Zinskurve {f}interest curve [Add to Longdo]
Zinsobergrenze {f}interest rate ceiling [Add to Longdo]
Zinspolitik {f} [fin.]policy on interest rates [Add to Longdo]
Zinsrechnung {f}calculation of interest [Add to Longdo]
Zinsrechnung {f} | Zinsrechnungen {pl}calculus of interest | calculations of interest [Add to Longdo]
Zinssatz {m}interest rate; coupon [Add to Longdo]
zinsbringend anlegento put out at interest [Add to Longdo]
aufzinsento add unaccrued interest [Add to Longdo]
festverzinslichfixed interest bearing [Add to Longdo]
internationales Zinsgefällearbitrage margin [Add to Longdo]
interner Zinsfußactuarial return [Add to Longdo]
unverzinslich {adj} [fin.]interest-free [Add to Longdo]
verzinsen | verzinsteto pay interest on | paid interest on [Add to Longdo]
verzinslichbearing interest [Add to Longdo]
verzinsliche Schuldverschreibungenactive bonds [Add to Longdo]
zinsfrei; zinslos {adj}free of interest; interest-free [Add to Longdo]
zinspflichtig {adj} [fin.]liable to interest [Add to Longdo]
zinstragendes Papieractive paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] Vorteil, Zins [Add to Longdo]
利子[りし, rishi] Zins [Add to Longdo]
利息[りそく, risoku] -Zins [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zins [tsins] (n) , s.(m )
     interest
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top