ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*you,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: you,, -you,-
Possible hiragana form: よう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be between you, me, and the gatepost(idm) เป็นความลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you,If I were you, I wouldn't do it.
you,Were I you, I would wait and see.
you,Whenever I see you, I feel happy.
you,If I were you, I would accept his offer.
you,If I were you, I would paint it blue.
you,If she had married you, she would be happy now.
you,It was nice to meet you, and I look forward to hearing from you.
you,Were I you, I wouldn't do such a thing.
you,If your boss "sacks" you, it means you're fired.
you,I cannot help you, not but that I pity you.
you,Dad told me to help you, Mom.
you,If I scold you, it is that I want you to improve.
you,"Say, you, the lady over there." "Eh?" "Could you give me a bit of advice?"
you,Were I you, I would ignore it.
you,Nice to meet you, Ken.
you,My fellow Americans : ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
you,When I call on you, I'll let you know in advance.
you,I'm glad to meet you, too.
you,I'll get even with you, if it takes me the rest of my life.
you,Were I you, I would start at once.
you,If I were you, I would propose to her.
you,If I had been with you, I could have helped you.
you,I'll lend you the money, but mind you, this is the last time.
you,"I love you," she murmured and closed her eyes.
you,A poet whom you love, this very hour, thinks of you, and loves you from far away. [M]
you,Mailing, complete. After is up to you, postman!
you,The clerk said, "What can I do for you, sir?"
you,I'm begging you, could you stop treating me like a pet?
you,"That's very nice of you," Willie answered.
you,I also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.
you,If you have any money with you, please lend me some.
you,Should anything happen to you, let us know at once.
you,I do beseech you, hear me through.
you,Were I you, I would study harder.
you,Were I you, I would apply for the job.
you,Whatever be asks you, you mustn't answer it.
you,If I were you, I would go home and take a good rest.
you,If she had trusted you, she wouldn't have done so.
you,If our quote is inconvenient for you, please let us know.
you,If there's anything I can do for you, please let me know.
you,Sorry to bother you, but I'm afraid something urgent has come up.
you,Choose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
you,If I were you, I wouldn't live with him.
you,I'll lend you money, but mind you, this is the last time.
you,The farmer looked at Tony, "How old are you, boy?" he asked.
you,I ask you, he's been cheating me!
you,Excuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?
you,I'll always love you, no matter what happens.
you,If I were you, I'll buy that one.
you,I was going to write to you, but I was to busy.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚩尤[Chī Yóu, ㄔ ㄧㄡˊ, ] Chi You, legendary creator of metalworking and weapons; comet, #36,179 [Add to Longdo]
己所不欲,勿施于人[jǐ suǒ bù yù, wu4 shi1 yu2 ren2, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩˋ, <span class='pronunc-pinyin'>wù shī yú rén</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨˋ ㄕ ㄩˊ ㄖㄣˊ</span>, / ] What you don't want done to you, don't do to others. (成语 saw, from the Confucian analects); Do as you would be done by.; Do not do to others what you would not have them do to you. [Add to Longdo]
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, qie4 guo2 zhe3 hou2, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, <span class='pronunc-pinyin'>qiè guó zhě hóu</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ</span>, / ] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
虎父无犬子[hǔ fù wú quǎn zǐ, ㄏㄨˇ ㄈㄨˋ ㄨˊ ㄑㄩㄢˇ ㄗˇ, / ] lit. father a lion, son cannot be a dog (honorific); With a distinguished father such as you, the son is sure to do well.; like father, like son [Add to Longdo]
道之所存,师之所存[dào zhī suǒ cún, shi1 zhi1 suo3 cun2, ㄉㄠˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>shī zhī suǒ cún</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄕ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ</span>, / ] If sb has grasped the truth before you, take him as your teacher (Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈).; We should learn from one who knows the way. [Add to Longdo]
道所存者,乃师所存者[dào suǒ cún zhě, nai3 shi1 suo3 cun2 zhe3, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ, <span class='pronunc-pinyin'>nǎi shī suǒ cún zhě</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄋㄞˇ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ</span>, / ] If sb has grasped the truth before you, take him as your teacher (Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈).; We should learn from one who knows the way. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danke gleichfalls!Thank you, the same to you! [Add to Longdo]
Das du dich ja warm hältst!Mind you, keep warm! [Add to Longdo]
Das gilt auch für Sie.That applies to you, too. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie die Störung, aber könnten Sie mir sagen, ob ...I'm sorry to trouble you, but could you tell me if ... [Add to Longdo]
Ich habe es dir ja gesagt!I told you, didn't I! [Add to Longdo]
Vielen Dank, sehr nett von Ihnen.Thank you, I appreciate it. [Add to Longdo]
Wozu denn auch?Why should I (you, he ...). [Add to Longdo]
bis späterCU, CUL, cul8er : See you, see you later [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
君の瞳に乾杯[きみのひとみにかんぱい, kiminohitominikanpai] (exp) (id) (from the movie Casablanca) Here's looking at you, kid; Here's cheers to your eyes [Add to Longdo]
大儀ながら[たいぎながら, taiginagara] (exp) (See 大儀・1) sorry to trouble you, but ... [Add to Longdo]
入唐八家[にっとうはっけ, nittouhakke] (n) (See 八家) eight Japanese monks who visited China during the early Heian (Enchin, Engyou, Ennin, Eun, Jougyou, Kuukai, Saichou, and Shuuei) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 You \You\ ([=u]), pron. [Possess. {Your} ([=u]r) or {Yours}
   ([=u]rz); dat. & obj. {You}.] [OE. you, eou, eow, dat. &
   acc., AS. e['o]w, used as dat. & acc. of ge, g[=e], ye; akin
   to OFries. iu, io, D. u, G. euch, OHG. iu, dat., iuwih, acc.,
   Icel. y[eth]r, dat. & acc., Goth. izwis; of uncertain origin.
   [root]189. Cf. {Your}.]
   The pronoun of the second person, in the nominative, dative,
   and objective case, indicating the person or persons
   addressed. See the Note under {Ye}.
   [1913 Webster]
 
      Ye go to Canterbury; God you speed.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Good sir, I do in friendship counsel you
      To leave this place.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In vain you tell your parting lover
      You wish fair winds may waft him over.  --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though you is properly a plural, it is in all ordinary
      discourse used also in addressing a single person, yet
      properly always with a plural verb. "Are you he that
      hangs the verses on the trees, wherein Rosalind is so
      admired ?" --Shak. You and your are sometimes used
      indefinitely, like we, they, one, to express persons
      not specified. "The looks at a distance like a
      new-plowed land; but as you come near it, you see
      nothing but a long heap of heavy, disjointed clods."
      --Addison. "Your medalist and critic are much nearer
      related than the world imagine." --Addison. "It is
      always pleasant to be forced to do what you wish to do,
      but what, until pressed, you dare not attempt." --Hook.
      You is often used reflexively for yourself of
      yourselves. "Your highness shall repose you at the
      tower." --Shak.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 YOU
     YAST Online Update (YAST, Linux, SuSE)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top