Search result for

*withers*

(63 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: withers, -withers-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35 The Love Guru (2008)
Kristen Withers.เคริสเทน วิทเธอร์ The House Bunny (2008)
AKA George and Bitsy Witherspoon?เอเคเอ จอร์จ และบิทซี่ วิทเทอร์สปูน Chuck Versus the Role Models (2010)
Kenya withers, Uganda triumphs.เคนย่าแพ้ อูกาดาเป็นฝ่ายได้รับชัย The Zazzy Substitution (2010)
My city withers and must be fed.เมืองของข้าร่วงโรยและคนต้องกิน Noah (2014)
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์ The Jackal (1997)
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย The Jackal (1997)
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้ The Jackal (1997)
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่ The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน The Jackal (1997)
A nation never withers if its history stands tall.ประเทศจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่ ถ้ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ แข็งแรง Dasepo Naughty Girls (2006)
"Kyle, take everything you love about Reese Witherspoon and project it onto this girl who wants to be with you."ผมคิดว่าเธอคือ รีส วิทเธอสพูน แล้วใส่ทุกอย่างลงไปเต็มเหนี่ยว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I shall meet with Wilby, Forbes, and Witherstone at York within the week.Ich werde mich diese Woche mit Wilby, Forbes und Witherstone in York treffen. Ivanhoe (1982)
You know something, Witherspoon?Weißt du was, Witherspoon? Trading Places (1983)
-... Lady Witherspoon.- Lady Witherspoon. Affair at Bromfield Hall (1984)
Lady Witherspoon, there really isn't anything to talk about, honestly.Lady Witherspoon, da gibt es wirklich nichts zu erzählen, wirklich. Affair at Bromfield Hall (1984)
Thank you very much, Lady Witherspoon.Vielen Dank, Lady Witherspoon. Affair at Bromfield Hall (1984)
-See you later, Lady Witherspoon.- Bis später, Lady Witherspoon. Affair at Bromfield Hall (1984)
I'm Security Officer Witherspoon.Ich bin Sicherheitsbeamter Witherspoon. Moscow on the Hudson (1984)
Thomas Alva Witherspoon, 5 years old.Thomas Alva Witherspoon, fünf Jahre alt. Moscow on the Hudson (1984)
Thank you, Commissioner Witherspoon, Mrs Witherspoon.Danke, Kommissar Witherspoon, Mrs Witherspoon. Jaws: The Revenge (1987)
- Good night.Vielen Dank, Mrs. WithersThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
- I will not be treated in this way! - There is any more nothing saying.- Es gibt nichts zu reden, Mrs. WithersThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
It is dispensed, Mrs. Withers.Sie dürfen gehen, Mrs. WithersThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
- The nursemaid of the child, you.Das Kindermädchen? Mrs. WithersThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
the Waverly, the Tredwell and the niece, to Jessie Withers, what was noisily a farewell, in way to arrange a maneuver of amusement, the Rogers, and then to take the kid of the mausoleum up to a house in the middle of the forest.Waverly, Tredwell und seine Nichte Jessie Withers. Sie lässt sich mit viel Lärm entlassen und gewinnt dann Rogers als Lockvogel. Sie holt den Jungen vom Mausoleum ab. The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
It's, like, the grit, the dirt, the crime, the human drama - it's all around you.Los, den Namen. - Witherspoon. - Bist du verrückt? The Hard Way (1991)
Not looking for the repeat customers, huh?Mr. Witherspoon? The Hard Way (1991)
I got nowhere else to turn.Mr. Witherspoon, hören Sie. The Hard Way (1991)
Did you fuck Brenda Witherspoon?Hast du Brenda Witherspoon gevögelt? Juice (1992)
Witherspoon won't sell us no more shells without pay.Witherspoon verkauft uns Munition nur noch gegen bar. Unforgiven (1992)
Hi, Mr Withers.Hi, Mr WithersWayne's World (1992)
Old man Withers from the haunted amusement park!Der alte Withers vom Rummelplatz, wo es spukt! Wayne's World (1992)
Where's Witherspoon?Wo ist Witherspoon? The Jackal (1997)
Witherspoon, have the Montreal police check their logs for the last 48 hours.Witherspoon, die Polizei in Montreal soll ihre Tagebücher der letzten 48 Stunden durchsehen. The Jackal (1997)
Witherspoon, take Waveland.Witherspoon, Sie nehmen sich das Waveland vor. The Jackal (1997)
Witherspoon?Witherspoon! The Jackal (1997)
I ordered Witherspoon to keep her out of the report.Ich habe Witherspoon befohlen, sie nicht zu erwähnen. The Jackal (1997)
I need a voice transcription of field report November Alpha from 9-15 this year. Agent filing:Ich brauche eine Abspielung des Einsatzberichtes November-Alpha... vom 15. 9. dieses Jahres, eingereicht durch Agent Witherspoon. The Jackal (1997)
Witherspoon, you by-the-book asshole!Witherspoon, du vorschriftsmäßiges Arschloch! The Jackal (1997)
- Pipe down, Withers.Schnabel zu, WithersFrom Hell (2001)
- Withers!- WithersFrom Hell (2001)
And by the way, Withers... the Star of David has six points.Und so nebenbei, Withers, ... der Judenstern hat sechs Ecken. From Hell (2001)
- Reese Witherspoon.- Reese Witherspoon. Richard in Stars Hollow (2002)
THAT'S NOTHING.Reese Witherspoon letzte Woche... Shear Torture (2005)
Claudell Withers.Claudell WithersBoys of Summer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withersThat which grows fast withers as rapidly.

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERS    W IH1 DH ER0 Z
WITHERSPOON    W IH1 DH ER0 S P UW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withers    (v) (w i1 dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerrist {m}withers {pl} [Add to Longdo]
andersherum; linksrum; entgegengesetzt {adv}; in entgegengesetzter Richtungwithershins; widdershins [Sc.] [Add to Longdo]
verblühen; verdorren; vertrocknen; welken | verblühend; verdorrend; vertrocknend; welkend | verblüht; verdorrt; vertrocknet; gewelkt | verblühtto wither | withering | withered | withers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, ] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb, #113,568 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withers \With"ers\, n. pl. [Properly, the parts which resist the
   pull or strain in drawing a load; fr. OE. wither resistance,
   AS. wi[eth]re, fr. wi[eth]er against; akin to G. widerrist
   withers. See {With}, prep.]
   The ridge between the shoulder bones of a horse, at the base
   of the neck. See Illust. of {Horse}.
   [1913 Webster]
 
      Let the galled jade wince; our withers are unwrung.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top