ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*weltlich*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weltlich, -weltlich-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Saints Bernardo of Parerga city of Naples, in Liberia, in London and in the world, at the height of mental faculties of which I gave evidence piling more money than all of you, I elect the My only daughter Epiphany"Ich, Bernardo Ognissanti, di Parerga, aus Neapel, Liberia, London und der ganzen Welt, im Vollbesitz meines Verstandes, schließlich habe ich mehr Geld verdient als ihr, vermache all meine weltlichen Güter meiner einzigen Tochter Epifania. The Millionairess (1960)
I'd trade all his worldly possessions for one good axe.Ich gebe seinen ganzen weltlichen Besitz gerne für eine gute Axt her. Mysterious Island (1961)
With this ring, I thee wed, with my body, I thee worship, with all my worldly goods I thee endow.Mit diesem Ring heirate ich dich, mit meinem Leib werde ich dich ehren. All meine weltlichen Güter werde ich mit dir teilen. Night Creatures (1962)
Recant or we'll abandon you to the secular power.Widerrufe oder wir liefern dich der weltlichen Justiz aus. The Trial of Joan of Arc (1962)
The Church abandons you to the secular arm.Die Kirche übergibt dich dem weltlichen Arm. The Trial of Joan of Arc (1962)
We pray the same secular power to moderate its judgement short of death and mutilation of the limbs."bitten aber die weltliche Macht "um eine gemäßigte Entscheidung, "die nicht zu Tod und Verstümmelung führen möge." The Trial of Joan of Arc (1962)
The top of a mountain of worldly vanity.Ganz oben auf den Berg der weltlichen Eitelkeit. The Cardinal (1963)
"And outside of the bequest of one roll of chicken wire to Leonard Crawley I bequeath my entire fortune and worldly goods to my wife, Louisa May Foster Hopper"."Außer der Bitte... dass Leonard Crawley eine Rolle Maschendraht erben soll... hinterlasse ich mein gesamtes Vermögen und meine weltlichen Güter... meiner Frau, Louisa May Fester Hopper." What a Way to Go! (1964)
We are not interested in worldly matters.Weltliches interessiert uns nicht. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
This is love profane. Must be sin in me that so confounds my senses.Es muss die weltliche Liebe sein und die Sünde verwirrt meine Sinne. Bedazzled (1967)
Lindhorst, who knows the worlds, says old trollops develop an insatiable appetite!Der weltliche Lindhorst behauptet, dass alte Weiber... ein krankhaftes Verlangen haben, ihre Münder und Bäuche zu befriedigen. Hour of the Wolf (1968)
"In what state of mind should a man be, in this world, in order to be able to aspire to freedom?""Welche Einstellung braucht ein weltlicher Mann bevor er auf die Freiheit hoffen kann?" Wheel of Ashes (1968)
(man) Good people, you know already the reasons for which this building, hitherto consecrated and separated from all worldly uses, shall be taken down or appropriated to other purposes.(Mann) Liebe Gemeinde, Sie wissen bereits, warum dieses Gebäude, dieser geweihte Ort, der bisher keinem weltlichen Zweck diente, abgerissen oder einem anderen Zweck zugeführt werden wird. Alice's Restaurant (1969)
(minister #2) And this fabric accordingly is hereby for ever secularised, and the sentence aforesaid is voided and revoked, and this place, hitherto a holy place, and sacred to the preaching of God's holy word, and the ministration of his holy sacraments, is hereby pronounced secular and unconsecrated, and no longer within our canonical jurisdiction.(2. Pastor) Dieses Haus wird hiermit für immer säkularisiert, alle früheren Weihen werden aufgehoben und widerrufen und dieser bisher heilige Ort, der der Verbreitung von Gottes Wort und der Spendung seiner heiligen Sakramente gewidmet war, wird hiermit für weltlich und ungeweiht erklärt Alice's Restaurant (1969)
"... through Our Lord Jesus Christ... "... who shall change the body of our low estate..." - Is that Margaret?"...durch unseren Herrn Jesus Christus der die weltliche Seele verwandeln wird..." Get Carter (1971)
"... that it may be like unto His glorious body..."Der die weltliche Seele verwandeln wird und seinen Körper auffahren lässt..." Get Carter (1971)
There is nothing serious in mortality.Von diesem Augenblick an kann nichts Weltliches mehr gelten. Macbeth (1971)
But I was talking about something more profane.Aber ich sprach eher von etwas Weltlicherem. Guns for Dollars (1971)
He aint got sense enough to know his money aint gonna last doing these wrong things, doing these worldly things-- gambling and drinking-- it's a end to these things, Er hat nicht die geringste Ahnung, dass sein Geld nicht länger da sein wird, wenn er diese falschen Dinge macht, den weltlichen Dingen frönt-- Glücksspiel und Trinken-- es ist das Ende all dieser Dinge. The Mack (1973)
They turned you over to the authorities for the execution of the sentence.Man hat dich der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben, damit das Urteil vollstreckt wird. The Antichrist (1974)
"... lightly or wantonly..."lüstern und weltlich, Barry Lyndon (1975)
Besides, she was a mother, and would have great comfort in the dressing, educating and dandling of their little Bryan. For whose sake it was fit, Barry believed that she should give up the pleasures and frivolities of the world leaving that part of the duty of every family of distinction to be performed by him.Da sie außerdem Mutter war, würde sie ja ganz im Aufziehen... und im Herausputzen ihres kleinen Bryan aufgehen, für den sie alle weltlichen Freuden aufgeben sollte, da dieser Teil, nach Barrys Vorstellungen, zu seinen Pflichten gehörte, denen er als Oberhaupt... einer vornehmen Familie mit Pünktlichkeit nachkam. Barry Lyndon (1975)
Please do not strip these people of their dignity with liquor and your worldly ways. We beg you.Rauben Sie ihnen nicht ihre Würde, durch Alkohol und Ihr weltliches Benehmen. Rooster Cogburn (1975)
Hope of eternal life, the true life, shorn of all worldly cares, face to face in eternal blessedness with Almighty God, who through His servant, our Lord Jesus Christ, died for us on the cross, Hoffnung auf ewiges Leben, das wahre Leben, frei von allen weltlichen Sorgen, von Angesicht zu Angesicht mit dem allmächtigen Gott, der durch seinen Sohn, Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben ist, der auf uns arme, sterbliche Kreaturen herabschaut, The Tenant (1976)
You were above mundane worries... and left all these problems to your Charlotte.Weltliche Sorgen konnten dir nichts anhaben. Die Probleme hast du deiner Charlotte vererbt. Autumn Sonata (1978)
Now, I got rid of most of my worldly goods since breakfast this morning.Seit heute Morgen bin ich fast meinen ganzen weltlichen Besitz los. The Remembrance (1980)
You wouldn't have your experience... other than seeing Katarina on the bathroom mat with a severed throat.Du hattest nicht dein unerhörtes außerweltliches Erlebnis. Abgesehen davon, dass Katarina mit einer großen Wunde am Hals daliegt, aus der das Blut sprudelt. From the Life of the Marionettes (1980)
How bright our spirits go shooting out into space depends on how much we contributed to the earthly brilliance of this world.Wie sehr dein Geist im Weltraum leuchtet, hängt davon ab, wie viel du zum weltlichen Glanz beiträgst. Fame (1980)
You have no idea how many gigolos I've had to pay off, how many cops I've had to bribe... how many times I've had to repurchase all her earthly possessions... from fad religious groups.Dank ihr musste ich viele Gigolos auszahlen, viele Bullen für sie schmieren und wiederholt ihren ganzen weltlichen Besitz von Trend-Sekten zurückkaufen. My Fair Steele (1983)
Very.Sicher müssen Sie alle weltlichen Besitztümer aufgeben? Steele Crazy After All These Years (1983)
He looks after the interests of the church, in temporal matters, at least.Er kümmert sich um die Angelegenheiten der Kirche, zumindest um die weltlichen. Local Hero (1983)
Since you seem to be removed from the problems of the world today, perhaps we should bring you up-to-date.Da Sie von weltlichen Problemen weit entfernt sind, bringe ich Sie gern auf den neuesten Stand. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Worldly affairs don't concern meWeltliche Dinge interessieren mich nicht. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
You have your heart set in the worldly mattersIhr Herz ist befangen mit weltlichen Angelegenheiten. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
We are free from the mundane world's mattersWir sind frei von profanen weltlichen Angelegenheiten. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
You're above such mundane thoughts, huh?Sie stehen über solch weltlichen Gedanken, was? The Natural (1984)
A little worldly spice added to his sermons might make them more interesting.Etwas weltliche Würze würde seine Predigten interessanter machen.
You haven't been an earthly in a long time.Du warst schon lange kein Weltlicher mehr. Bless the Boys in Blue (1985)
At the convent they taught us that wanting things, needing people get in the way of our serving God.In der Klosterschule hat man uns gelehrt, dass weltliche Dinge, wie etwa ein Mann, dem Dienst an Gott nur schaden können. The Road Not Taken (1986)
Dear brethren I leave such worldly matters to younger men.Liebe Brüder, ich überlasse solche weltlichen Angelegenheiten den Jüngeren. The Name of the Rose (1986)
Well, you see, in an environment lauding worldly success and satisfaction now— That's one of his books, by the way— I'm not surprised what happened to this girl, Faye Nell.Also, sehen Sie, in einer Umgebung, die den weltlichen Erfolg und Befriedigung propagiert - das ist übrigens der Inhalt eines seiner Bücher -, da überrascht es mich nicht, was mit dieser Faye Nell passiert ist. Amen... Send Money (1987)
Hello, gentlemen.- Göttliche oder weltliche Theorien? Amen... Send Money (1987)
[ Tubbs ] Hello.- Weltliche. Amen... Send Money (1987)
Being of sound mind and body, do hereby bequeath all my worldly possessions... to my sister, Victoria Elizabeth Constantine.Gesund an Geist und Seele hinterlasse ich meinen weltlichen Besitz meiner Schwester Victoria Elizabeth Constantine. Viking Bikers from Hell (1987)
You're very worldly for a nun, Sister.Für eine Nonne sind sie mit weltlichen Dingen sehr vertraut, Schwester. Off Limits (1988)
They don't want worldly things distracting me from my teaching.Keine weltlichen Dinge lenken mich vom Lehren ab. Dead Poets Society (1989)
I came to tell you that I was once a lover of the things of this world.Ich sage euch: Früher habe ich die weltlichen Dinge geliebt. The Dream Team (1989)
And he said, "It's time for you to leave behind the things of this world."Und er sagte: "Es ist Zeit für dich, die weltlichen Dinge hinter dir zu lassen." The Dream Team (1989)
Every subject's duty is the king's, but every subject's soul is his own.Die weltliche Verpflichtung des Untertans besitzt der König. Aber die Seele untersteht dem Untertan und ist seine Verantwortung. Henry V (1989)
the farced title running fore the king, the throne he sits on... nor the tide of pomp... that beats upon the high shore of this world.der Thron, auf dem er sitzt, auch nicht die hohe Flut des Pomps, die mit Macht anschlägt gegen die Ufer der Weltlichkeit, nein, nicht all dies lässt mich Ruhe finden, du dreifach prächtige Zeremonie. Henry V (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macht { f } (über); Kraft { f } | weltliche MAchtpower (of) | temporal power [Add to Longdo]
Obrigkeit { f } | weltliche und kirchliche Obrigkeitauthorities | temporal and spiritual authorities [Add to Longdo]
Verweltlichung { f }secularization [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }earthliness [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }mundaneness [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }profanity [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }secularness [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }temporalness [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }worldliness [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }profaneness [Add to Longdo]
diesseitig; irdisch; weltlich { adj }temporal [Add to Longdo]
irdisch; weltlich { adj }; Erd...terrestrial [Add to Longdo]
säkularisieren; verweltlichen | säkularisierend; verweltlichend | säkularisiert; verweltlicht | säkularisierte; verweltlichteto secularize | secularizing | secularizes | secularized [Add to Longdo]
säkular; weltlich { adj }secular [Add to Longdo]
säkular; weltlich { adv }secularly [Add to Longdo]
überweltlichtranscendent [Add to Longdo]
unweltlich { adv }unworldly [Add to Longdo]
weltlich { adv }earthly [Add to Longdo]
weltlich; Welt...mundane [Add to Longdo]
weltlich { adj } | weltlicher | am weltlichstenworldly | more worldly; worldlier | most worldly; worldliest [Add to Longdo]
weltlichprofane [Add to Longdo]
weltlich { adv }profanely [Add to Longdo]
weltlich { adv }worldlily [Add to Longdo]
weltlich; irdischmundane [Add to Longdo]
weltlich { adv }mundanely [Add to Longdo]
weltliche Dichtung { f }mundane poetry [Add to Longdo]
weltliche Gesinnung { f }earthiness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top