ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*verhalten*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: verhalten, -verhalten-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't risk any noise.Ihr müsst euch still verhalten. Tikhiy Don (1957)
I want to show you how you have to act when we go out.Ich zeige dir, wie du dich verhalten musst. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, now, how do I have to act when we go out?Wie soll ich mich denn verhalten? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
There is no excuse for behaviour like that.Für solch ein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It was conduct completely unbecoming, even for a Harvard man, to...Mein Verhalten war hässlich, auch für einen Harvard-Absolventen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- I'm not trying to excuse my actions.- Ich rechtfertige mein Verhalten nicht. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You promised me you'd behave like a man.Marcel, du hast mir versprochen, dich wie ein Mann zu verhalten. Inspector Maigret (1958)
You're no longer in that particular school in case you've forgotten what happened.Wo du, aufgrund deines unmöglichen Verhaltens, nicht mehr bist. Don't Interrupt (1958)
I had no right to take that attitude.Ich hatte kein Recht, mich so zu verhalten. Post Mortem (1958)
I hope my men have behaved and proceeded with necessary tact.Ich hoffe, meine Männer haben sich taktvoll verhalten. The Magician (1958)
You act like a true friend.Sie verhalten sich wirklich als Freund. Elevator to the Gallows (1958)
I don't know that I would've acted differently if she hadn't been.Ich glaube nicht, dass ich mich ohne sie anders verhalten hätte. The Big Country (1958)
Now try to stay absolutely still.Versuchen Sie sich absolut ruhig zu verhalten. The Blob (1958)
We've got to stop being a baby-sitting service and start being a police department.Wir sollten aufhören, den Babysitter zu spielen, und anfangen, uns wie Polizisten zu verhalten. The Blob (1958)
It's merely a short way of saying you're still young enough to pattern your behaviour after people older than you.Das ist bloß eine kurze Art, um zu sagen... dass du noch jung genug bist... dein Verhalten dem von Leuten anzupassen , die älter sind als du. Bonjour Tristesse (1958)
And that he had behaved like an absolute monster cad.Er sagte, er habe sich wie ein Schuft verhalten. Bonjour Tristesse (1958)
No, sir. I like you, son, but why should I subsidize worthless behavior?Ich mag dich, aber warum sollte ich so ein Verhalten belohnen? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I like you, son, but why should I subsidize worthless behavior?Ich mag dich, aber warum sollte ich so ein Verhalten belohnen? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
It is established that victims consciously detest being dominated by vampirism but are unable to relinquish the practice similar to addiction to drugs.Es ist erwiesen, dass die Opfer es verabscheuen, vom Vampirismus beherrscht zu werden, jedoch unfähig sind, dieses Verhalten aufzugeben, ähnlich der Abhängigkeit von Drogen. Horror of Dracula (1958)
I seldom lose my temper, but that woman's manners are atrocious.Ich verliere selten die Beherrschung, aber ihr Verhalten ist abscheulich. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Well, you're an authority on human behaviour.Nun, du bist eine Autorität des menschlichen Verhaltens. Teacher's Pet (1958)
Unusual insights into the sexual behavior of the upper middle class.Der Sexualverhalten-Test der großen Bourgeoisie. Les tricheurs (1958)
Brett behaving like that, I mean.Ich meine das Verhalten von Brett. The Crawling Eye (1958)
His delay in putting his wife under medical care was due only to the need for information as to her behavior which he expected to get from Mr. Ferguson.Sein Zögern, die Frau in medizinische Obhut zu geben, resultierte aus der Notwendigkeit weiterer Informationen über ihr Verhalten, welche er von Mr. Ferguson zu erlangen hoffte. Vertigo (1958)
Nor does his strange behavior after he saw the body fall have any bearing on your verdict.Noch hat sein seltsames Verhalten, als er den Absturz sah, Ihr Urteil zu beeinflussen. Vertigo (1958)
He can't help the way he acts.Er kann nichts für sein Verhalten. The Vikings (1958)
You've gone to so much trouble for me.- Ich schäme mich für mein Verhalten. The Crystal Trench (1959)
If he breaks that door down, you get the first bullet. I advise you to tell him to wait quietly.Wenn er die Tür aufbricht befördere ich Sie in die Hölle also sagen Sie ihm lieber er soll sich ruhig verhalten. The Gunfight at Dodge City (1959)
I feel that people will understand when I explain the circumstances.Ich glaube, dass man mich verstehen wird, wenn ich meine Gründe für mein Verhalten erkläre. The Gunfight at Dodge City (1959)
Keep it quiet until we get instructions. -Right.Sie sollen sich ruhig verhalten, bis weitere Anweisungen kommen. Plan 9 from Outer Space (1959)
An expert on the subject of the human mind.Einen Experten für das menschliche Verhalten. Anatomy of a Murder (1959)
You've also heard it testified that the defendant's behaviour on the night of the shooting was cool and direct.Sie hörten auch die Aussage, das Verhalten des Angeklagten... am Abend der Schießerei sei ruhig und überlegt gewesen. Anatomy of a Murder (1959)
You behaved like an absolute prick.Du hast dich wie ein absolutes Arschloch verhalten. Two Men in Manhattan (1959)
One of these days, this dreadful case will be cleared up. Then I'll have to... face the question of how to promote you, in view of your unprofessional attitude.Eines Tages wird auch dieser teuflische Fall erledigt sein, und dann werde ich... vor der Frage stehen, ob ich Sie trotz Ihres Verhaltens befördern soll. Face of the Frog (1959)
I must ask you to excuse my wife's behavior, Sir Henry.Entschuldigen Sie das Verhalten meiner Frau. The Hound of the Baskervilles (1959)
I'm sorry, I just do not understand you people... how you can behave this way.Tut mir leid, aber ich verstehe euch Leute nicht... wie ihr euch so verhalten könnt. It Happened to Jane (1959)
Wang, the safety of your men depends on all of you.Von nun an hängt euer Leben von eurem Verhalten ab. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Then I'll act accordingly. All promises are hereby retracted.Dann werde ich mich entsprechend verhalten. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
I'd like to put you back on top of your wife tonight, but for that I'd need more cooperation from you.Dafür müsstest du dich etwas kooperativer verhalten. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
And Yoshida's action is above reproach? Forcing helpless recruits to mimic a command harlot?Hat sich Yoshida ordnungsgemäß verhalten, als er einen wehrlosen Soldaten eine Hure spielen ließ? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Disgraceful!Was soll dieses Verhalten? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
We didn't invent our nonexistent man and give him the name of George Kaplan and establish elaborate behavior patterns for him and move his prop belongings in and out of hotel rooms for our own private amusement.Wir erfanden eine nicht-eXistente Person und nannten sie George Kaplan, verliehen ihr ein Verhaltensmuster, brachten ihre Sachen in die Hotels und wieder heraus, rein zum Spaß. North by Northwest (1959)
I don't suppose it would matter to you that she was probably forced to do whatever she did to protect herself.Ich vermute, es ist Ihnen egal, dass sie gezwungen war, sich so zu verhalten, um sich zu schutzen. North by Northwest (1959)
Dear, fellow, if you hadn't made yourself so attractive to Miss Kendall... -...that she fell for you--Hätten Sie sich nicht so attraktiv verhalten, dass Miss Kendall sich in Sie North by Northwest (1959)
There's a regulation in here somewhere. It's under "shore duty."Irgendwo hier im Dienstreglement müsste es zu finden sein, im Kapitel "Verhalten an Land". On the Beach (1959)
Rose! Rose! Rose!Verhaltensweisen und subtile Bewegungen. Sleeping Beauty (1959)
Sleeping beauty fairUnd die Unterschiede in ihrem Verhalten lassen auf ihre emotionale Verfassung schließen. Im gesamten Dornröschen-Film sehen wir, wie witzig und quietschvergnügt diese Feen sind. Sleeping Beauty (1959)
Seems your whole approach has little to do with neurosurgery.Ich finde, Ihr Verhalten hat wenig mit Neurochirurgie zu tun. Suddenly, Last Summer (1959)
What happened to those rules I learned about what every young girl should do?Was ist aus den ganzen Regeln geworden, die ich hinsichtlich der Verhaltensweisen junger Mädchen gelernt habe? The Tingler (1959)
If there was anything honest about your behavior, I might feel differently.Wenn an deinem Verhalten wirklich etwas aufrichtig wäre würde ich anders darüber denken, aber das ist nicht der Fall. The Tingler (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Methode {f}; Verhalten {n}manner [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Verhalten {n}demeanor [Am.]; demeanour [Br.] [Add to Longdo]
Benutzerverhalten {n}reader behavior [Add to Longdo]
Benutzerverhalten {n}user attitudes [Add to Longdo]
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten {n} [electr.]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
Etikette {f}; Verhaltensregel {f} | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]
Fehlverhalten {n}misdemeanour [Add to Longdo]
Fehlverhalten {n}; ungünstige Eigenschaft {f}; systematischer Fehlermisfeature [Add to Longdo]
Festigkeitsverhalten {n}strength behaviour [Add to Longdo]
Fließverhalten {n}flow rating [Add to Longdo]
Informationsverhalten {n}information behavior; information behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Käuferverhalten {n}purchase pattern [Add to Longdo]
Langzeitverhalten {n}long-term behaviour; time behaviour [Add to Longdo]
Leistungsverhalten {n}performance [Add to Longdo]
Rollenverhalten {n}behavioural role [Add to Longdo]
Schwingungsverhalten {n}vibration behaviour [Add to Longdo]
Störverhalten {n}disturbance reaction [Add to Longdo]
Trotz {m}; trotziges Verhaltencontrariness [Add to Longdo]
Übertragungsverhalten {n}transmission behavior; transmission behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Unanständigkeit {f}; Schamlosigkeit {f} | Unanständigkeiten {pl} | grob unsittliches Verhaltenindecency | indecencies | gross indecency [Add to Longdo]
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour [Add to Longdo]
Verhalten {n}; Gebaren {n}bearing [Add to Longdo]
Verhalten in der Schulecitizenship [Add to Longdo]
Verhaltensforscher {m} | Verhaltensforscher {pl}behaviourist | behaviourists [Add to Longdo]
Verhaltensforschung {f}behaviorism [Am.]; behaviourism [Br.] [Add to Longdo]
Verhaltensforschung {f} (bei Tieren)ethology [Add to Longdo]
Verhaltensstörung {f} | zwanghafte Verhaltensstörung {f}behavioural disturbance; behavioral disturbance | obsessive-compulsive disorder [Add to Longdo]
Verhaltens...behavioral [Am.]; behavioural [Br.] [Add to Longdo]
Verhaltensforschung {f}behavioral science [Am.]; behavioural science [Br.] [Add to Longdo]
Verhaltenstherapie {f}behaviour therapy [Br.]; behavior therapy [Am.] [Add to Longdo]
übliche Verhaltensweise {f}; Verhaltensmuster {n}behavior pattern [Am.]; behaviour pattern [Br.] [Add to Longdo]
Verschleiß {m}; Verschleißverhalten {n}wear and tear [Add to Longdo]
Zeitverhalten {n}time response; runtime performance [Add to Longdo]
ausweichendes Verhaltenevasiveness [Add to Longdo]
behielt ein; verhalteneretained [Add to Longdo]
dirigieren; führen; leiten; verhaltento conduct [Add to Longdo]
inaktiv; untätig {adj} | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive [Add to Longdo]
sich integer verhaltento behave with integrity [Add to Longdo]
partnerschaftliches Verhaltencooperation [Add to Longdo]
sich verhalten; sich benehmen | sich verhaltend; sich benehmend | verhalten; benommen | er/sie verhält sich; er/sie benimmt sich | ich/er/sie verhielt sich; ich/er/sie benahm sich | er/sie hat/hatte sich verhalten; er/sie hat/hatte sich benommen | sich sonderbar verhalten; sich sonderbar benehmento behave (oneself) | behaving | behaved | he/she behaves | I/he/she behaved | he/she has/had behaved | to behave in a strange fashion [Add to Longdo]
sich verhalten; sich betragento comport [Add to Longdo]
verhalten; gedämpft {adj}cautious [Add to Longdo]
wettbewerbsfeindliches Verhaltenanticompetitive behavior; anticompetitive behaviour [Br.] [Add to Longdo]
wettbewerbswidriges Verhaltenanticompetitive practice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
態度[たいど, taido] Einstellung, Haltung, Verhalten [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
進退[しんたい, shintai] Bewegung, Bewegungsfreiheit, Verhalten [Add to Longdo]
醜態[しゅうたい, shuutai] haesslicher_Anblick, schaendliches_Verhalten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verhalten /fɛrhaltən/
   conduct; to behaviour

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verhalten /fɛrhaltən/ 
   bearings; behavior; demeanors; manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top