ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thee*

DH IY1   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thee, -thee-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thee[PRON] ท่าน (คำโบราณ), See also: คุณ, เธอ, Syn. thou, you
prithee[INT] น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่ายินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thee(ธี) pron. (กรรมของthou) คุณ,ท่าน ดู thou

English-Thai: Nontri Dictionary
thee(pro) ท่าน,คุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ Rebecca (1940)
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
I warn thee, I'm sworn to do my duty!ข้าเตือนพวกเจ้าแล้วนะ ข้าสาบานไว้แล้วว่าจะทำหน้าที่ของข้าให้ดีที่สุด Labyrinth (1986)
Sir Ludo, if that's thy name, now I, Sir Didymus, yield to thee.เซอร์ ลูโด , ถ้านั่นชื่อของท่าน ข้านาม เซอร์ ดิดีมุส ขอคำนับ Labyrinth (1986)
Fear not, fair maiden. I will save thee.ไม่ต้องกลัว ท่านหญิง ข้าจะช่วยท่านเอง Labyrinth (1986)
But of course. For thee, anything.แต่ก็ได้ เธอท่าน อะไรก็ได้ Labyrinth (1986)
Seek thee out, the diamond in the rough.จงไปค้นหา เพชรในตม Aladdin (1992)
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
"'And come out to me and eat thee every one of his vine"และออกมาหาเรา แล้วทุกคน จะได้กินจากเถาองุ่นของตน Wuthering Heights (1992)
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
I'll take thee awayi'll take thee away Hocus Pocus (1993)
Oh, Winnie, how generous of thee.โอ๋, พี่วินนี่, ใจดีจัง. Hocus Pocus (1993)
There are not enough children in the world to make thee young and beautiful!เด็กทั้งโลกก็ยังไม่พอ ที่จะทำให้พวกแกสวยได้หรอก! Hocus Pocus (1993)
I will ask thee one final time.ฉันจะถามพวกเธอทั้ง 3 คนเป็นครั้งสุดท้าย. Hocus Pocus (1993)
I'll take thee awayI'll take thee away Hocus Pocus (1993)
We will not harm thee.พวกเราไม่ทำอะไรเธอหรอก. Hocus Pocus (1993)
Master, I plague thee. What about the book?เจ้านาย, ฉันขอให้โรคระบาดแก่คุณ, หนังสือเป็นยังไงบ้าง? Hocus Pocus (1993)
I'll take thee awayI'll take thee away Hocus Pocus (1993)
Thackery Binx, what took thee so long?แธคเคอรี่บินซ์, ทำไมพี่ไปนานนักล่ะ? Hocus Pocus (1993)
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.ลูกเห็บมัรยัมเต็มของพระคุณ พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน In the Name of the Father (1993)
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.ลูกเห็บมัรยัมเต็มของพระคุณ พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน In the Name of the Father (1993)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee!"และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า! " Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee."และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า ". Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
Nothing. I come in here to say fare-thee-well.ไม่มีอะไร ผมมาที่นี่เพื่อบอกว่าค่าโดยสาร-เจ้าดี The Shawshank Redemption (1994)
In faith, I do not love thee with mine eyes.(ขอไม่แปลนะคะ ยาก) In faith, I do not love thee with mine eyes. 10 Things I Hate About You (1999)
For they and thee a thousand errors note.For they and thee a thousand errors note. 10 Things I Hate About You (1999)
... ontopof theemptycardboardroll!... ลงบนก้านม้วนทิชชู่! The Story of Us (1999)
... attheexactmoment you need it to be met!... ตอนนี้เลยนะ คุณจะต้องทำได้! The Story of Us (1999)
... oftheemotionalstatus of a relationship.... สถานะของอารมณ์ ของความสัมพันธ์ The Story of Us (1999)
In the name of the wind and the water within thee...ในนามสายลมและสายน้ำ โปรดมอบพลังให้เธอ... จงคลายเธอ Spirited Away (2001)
Spare me, and I shall bless thee in five different languages.ไว้ชีวิตข้า เเล้วข้าจะสวดมนต์ให้พร พวกเจ้า 5 ภาษาเลย The Scorpion King (2002)
... Ithinkwe 'rein theeye ofit.... เราอยู่ใจกลางพายุแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
I prithee, tell me what thou thinkst of me.I prithee, tell me what thou thinkst of me. Wicker Park (2004)
Fair thee well my fairy fay.Fair thee well my fairy fay. Eating Out (2004)
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee.จงปราศจากความกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู. Kingdom of Heaven (2005)
- O Lord, they have rebelled against thee!-พระผู้เป็นเจ้า พวกมันหัวแข็งกับพระองค์ An American Haunting (2005)
"How do I love thee?ฉันรักแกขนาดไหนนะเนี่ย My Girl and I (2005)
O friend, beat thee thy leather while I go pick the flower.สหายของข้า... ขณะที่ข้าขึ้นไปเด็ดดอกไม้นั่น กับจังหวะดนตรีของเจ้า The King and the Clown (2005)
Master of this house am I, come to bait thee!ข้าคือเจ้านายของบ้านหลังนี้ ผู้มาล่าเหยื่ออย่างเจ้า! The King and the Clown (2005)
I was expecting to see thee fall and crack thy frame.ที่จริงข้าหวังที่จะเห็นความล้มเหลวของท่าน และทำลายแผนการนั้น The King and the Clown (2005)
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ The King and the Clown (2005)
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ The King and the Clown (2005)
Do I know thee?ข้ารู้จักท่านมั้ย? The King and the Clown (2005)
'Tis for thee.นี่สำหรับนายท่าน The King and the Clown (2005)
Did I not tell thee to forget her?นี่ข้าไม่ได้บอกท่านให้ลืมหล่อนเหรอ The King and the Clown (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลองช่องนนทรีย์[n. prop.] (Khløng Chøngnonthrī) EN: khlong Chongnonthee   
ไรฟัน[n. exp.] (rai fan) EN: mark left by the theeth   FR: marque laissée par les dents

CMU English Pronouncing Dictionary
THEE DH IY1
THEEL TH IY1 L
THEE'S DH IY1 Z
WITHEE W IH1 TH IY1
SMITHEE S M IH1 TH IY1
GROTHEER G R AO1 TH IH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thee (prp) ðiː (dh ii)
prithee (uh) prˈɪðiː (p r i1 dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dichthee (poetical; old) [Add to Longdo]
Lebe wohl!Farewell!; Fare thee well! [obs.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thee \Thee\ (th[=e]), v. i. [AS. [thorn]e['o]n; akin to OS.
   th[imac]han, D. gedijen, G. gedeihen, OHG. gidihan, Goth.
   [thorn]eihan, Lith. tekti to fall to the lot of. Cf. {Tight},
   a.]
   To thrive; to prosper. [Obs.] "He shall never thee."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Well mote thee, as well can wish your thought.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thee \Thee\ ([th][=e]), pron. [AS. [eth][=e], acc. & dat. of
   [eth][=u] thou. See {Thou}.]
   The objective case of thou. See {Thou}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Thee is poetically used for thyself, as him for
      himself, etc.
      [1913 Webster]
 
         This sword hath ended him; so shall it thee,
         Unless thou yield thee as my prisoner. --Shak.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 thee /te/
  tea

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top