Search result for

*stucco*

(34 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stucco, -stucco-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stucco[N] ปูนฉาบผนัง, Syn. plaster, concrete, pebbliedash, cement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos

English-Thai: Nontri Dictionary
stucco(n) ปูนฉาบ,ปูนขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stuccoปูนแต่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My stomach looks like spanish stucco.หน้าท้องฉัน ยังกะฉาบด้วยผักโขม Nice Is Different Than Good (2009)
We did, all new stucco, all the master suite, sandblasted, fumigated the basement...เราทำ ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด มีผู้ควบคุมงานทั้งหมด ปูพื้นหินอ่อน ฆ่าเชื้อโรคห้องใต้ดิน Caballo sin Nombre (2010)
Great, drilled right into the stucco.เยี่ยม เจาะมันฝังในปูนเลย Green Light (2010)
This wall is stucco and tile.กำแพงนี้มันเปราะและกลวงด้วย Cuffed (2011)
It needs to be re-stuccoed and...มันต้องฉาบสีใหม่ และ... Henry Poole Is Here (2008)
And did you notice that we re-stuccoed and painted?คุณเห็นมั้ยคะเราโป๊และทาสีให้ใหม่ด้วย Henry Poole Is Here (2008)
Well? And did you notice that we re-stuccoed and painted?คุณเห็นมั้ยคะเราโ๊ปและทาสีให้ใหม่ด้วย Henry Poole Is Here (2008)
All I see is a water stain from a lousy stucco job.ผมเห็นแต่รอยคราบน้ำจากการโป๊สีห่วยสุดๆ Henry Poole Is Here (2008)
You know, Father Salizar, the house was re-stuccoed before I moved in, so that's it.เชื่อผมหลวงพ่อซาลาซาร์ ผนังตรงนั้นเพิ่งโป๊สี ก่อนผมย้ายมาอยู่แค่นั้นเองครับ Henry Poole Is Here (2008)
And the next thing you know, this whole goddamn street... sorry... turns into a carnival with every holy-roller freak within a 100-mile radius lined up around the block to touch or catch a glimpse of my stucco job.และเผลอแป๊บเดียวถนนบ้านเราทั้งถนน คงกลายเป็นละครสัตว์ มีพวกเชื่องมงายในเรื่องนี้ จากรัศมีเป็นร้อยๆ ไมล์มาเข้าคิวยาว Henry Poole Is Here (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพปูนปั้น[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์ในซุ้มทิศใต้ของพระมณฑป วัดตระพังทองหลาง มีลักษณะเป็นภาพปูนปั้นแบบสุโขทัยที่งดงามมาก, Thai definition: ภาพเขียนที่เป็นลวดลายต่างๆ บนฝาผนังหรือกำแพงซึ่งทำมาจากปูน
ปูนเพชร[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย, Thai definition: ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
ปูนปั้น[N] stucco, See also: stucco, molded lime, Example: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลายประดับปูนปั้น[n. exp.] (lāi pradap pūnpan) EN: stucco decorations   
ปูนปั้น[n.] (pūnpan) EN: stucco ; molded lime   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUCCO    S T AH1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stucco    (v) (s t uh1 k ou)
stuccos    (v) (s t uh1 k ou z)
stuccoed    (v) (s t uh1 k ou d)
stuccoes    (n) (s t uh1 k ou z)
stuccoing    (v) (s t uh1 k ou i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putzarbeiten {pl} (Stukkateur)plastering (stucco work) [Add to Longdo]
Stuck {m}stucco [Add to Longdo]
Stuckarbeit {f}stuccowork [Add to Longdo]
stuckieren | stuckiernd | stuckiert | stuckiert | stuckierteto stucco | stuccoing | stuccoed | stuccoes | stuccoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタッコ[, sutakko] (n) stucco [Add to Longdo]
漆食;漆喰[しっくい(gikun), shikkui (gikun)] (n) mortar; plaster; stucco [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stucco \Stuc"co\, v. t. [imp. & p. p. {Stuccoed}; p. pr. & vb.
   n. {Stuccoing}.]
   To overlay or decorate with stucco, or fine plaster.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stucco \Stuc"co\, n.; pl. {Stuccoes}, {Stuccos}. [It., fr. OHG.
   stucchi a crust, piece, G. st["u]ck piece; akin to AS.
   stycce. See {Stock}.]
   1. Plaster of any kind used as a coating for walls,
    especially, a fine plaster, composed of lime or gypsum
    with sand and pounded marble, used for internal
    decorations and fine work.
    [1913 Webster]
 
   2. Work made of stucco; stuccowork.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top