ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sprache*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sprache, -sprache-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ihr sprecht unsere Sprache?Ihr sprecht Unsere Sprache? Sacramentum (2012)
Auch das b'rtige Arschgesicht versteht unsere Sprache.ออชดา b'rtige Arschgesicht versteht Unsere Sprache Sacramentum (2012)
I seem to have omitted your screen credit. Lingo of the trade.Ich habe Sie im Abspann ausgelassen, um es in der Fachsprache zu sagen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We accept the evidence of deaf-mutes who cannot speak at all, as long as they tell the truth.Man kann sie übersetzen. Auch die Sprache der Taubstummen wird bei uns anerkannt. Witness for the Prosecution (1957)
The prosecution could easily trip her up.Ihre Frau hat als Ausländerin Probleme mit der Sprache. Witness for the Prosecution (1957)
He was to have all her money, she told him, as she had no near relations nor anybody that meant to her what he did.Sprachen sie darüber? Ja. Er sollte ihr ganzes Geld haben. Witness for the Prosecution (1957)
Yes, we were just talking about it.- Wir sprachen gerade darüber. Inspector Maigret (1958)
Then we talked about you, about dad.Wir sprachen von Ihnen, von seinem Vater. Inspector Maigret (1958)
So you only had it out with him day before yesterday and that's when he found out about your visiting Rue Etoile.Ihre Aussprache war also erst gestern. Und da hat er erst von der Rue de L'Etoile erfahren. - Ja. Inspector Maigret (1958)
For two months Terry and I never spoke of our feelings.Zwei Monate sprachen wir kein Wort über unsere Gefühle. Little White Frock (1958)
The Cyclopes have no speech.Die Zyklopen haben keine Sprache. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
We were just talking about it.Darüber sprachen wir gerade. Another Time, Another Place (1958)
Mr Vogler is deprived of the gift of speech.Herr Vogler wurde das Geschenk der Sprache vorenthalten. The Magician (1958)
Perhaps Mr Aman is also deprived of the gift of speech?Wurde Herrn Aman das Geschenk der Sprache ebenso vorenthalten? The Magician (1958)
He had communicated with Edo.Er hatte mit Edo Rücksprache gehalten. The Barbarian and the Geisha (1958)
Speak up!Raus mit der Sprache! The Big Country (1958)
With the remaning 23 crewmen, can you imagine that they met a fate similar to that witnessed by those two?Den anderen 23 könnte genau das zugestoßen sein, über das die Matrosen vorhin sprachen. The H-Man (1958)
We spoke.Wir sprachen miteinander. It Happened in Broad Daylight (1958)
It's not true that we shouldn't give a toss about our customers.Das ist nicht wahr, dass man sich an Kunden in ordinärer Sprache wendet. Eve Wants to Sleep (1958)
Now that you bring it up, yes, there is one.Jetzt, da du es zur Sprache bringst: Ja, es gibt einen. Houseboat (1958)
CLEARED UP AS BADLY AS YOU DO.Sie sprachen kaum mit mir. How to Make a Monster (1958)
Would you like me to go with him because of the language problem?Soll ich ihn begleiten, wegen der Sprache? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
You don't know the language.Sie sprechen die Sprache nicht. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Of learning to speak their language, of being able to talk to the people in the marketplace, to my neighbors in the fields and my friends in every village in the mountains, the happiness of watching the seasonsIch lernte ihre Sprache und sprach mit ihnen auf dem Markt und mit meinen Nachbarn im Feld... und mit meinen Freunden in jedem Bergdorf. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Her Highness will have to be a mute.Sie muss so tun, als ob sie die Sprache verloren hätte. The Hidden Fortress (1958)
Remember how we was always talking about pulling out and taking a trip to the Swiss Alps, Jake?Erinnerst du dich, dass wir davon sprachen, einfach mal in die Schweizer Alpen zu fahren? The Law and Jake Wade (1958)
Folks talked a lot about the kid being an 11-years-old child and committing a murder.Alle sprachen von dem 11-jährigen Mörder. The Left Handed Gun (1958)
Don't you talk any more, Claude?Hat es dir die Sprache verschlagen? Man of the West (1958)
He and I do not speak the same language.Er und ich sprechen nicht dieselbe Sprache. Me and the Colonel (1958)
What did we talk about?Worüber sprachen wir? Me and the Colonel (1958)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.Aber sie zeigten es nicht und sprachen über die Strömung und die Tiefen, in denen sie angelten, und über das stete gute Wetter. The Old Man and the Sea (1958)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.Jüngere Fischer sprachen von ihr als "El Mar", wie von einem Konkurrenten oder Feind. Aber der alte Mann empfand sie als etwas Weibliches. The Old Man and the Sea (1958)
Yeah, come on, Doc, give.Ja, Doc! Raus mit der Sprache! Queen of Outer Space (1958)
We're amazed that you speak our language.Wir sind beeindruckt, dass Sie unsere Sprache sprechen. Queen of Outer Space (1958)
So he speaks seven languages.Und der 7 Sprachen spricht. Teacher's Pet (1958)
Is that Sanchez, the one you've been talking about?Ist das dieser Sanchez, von dem Sie sprachen? Touch of Evil (1958)
He's just as unpleasant in any language.Er ist wohl in jeder Sprache unangenehm. Touch of Evil (1958)
He speaks several languages, drives his car himself, eats only honey, fruit and eggs, is subject to violent fits, and crushes people he dislikes.Er spricht einige Sprachen, fährt seinen Wagen selbst, Isst nur Honig, Obst und Eier, hat Wutanfälle und erwürgt jeden, den er nicht mag. The Lovers (1958)
"He shares your bearing, eyes, speech...""Er hatte deinen Anstand, deine Augen, deine Sprache..." Back to the Wall (1958)
"He shares your bearing, eyes, speech...""Deinen Anstand hatte er, Dein Auge, deine Sprache..." Back to the Wall (1958)
All right, Dave, let's have it.Also Dave, raus mit der Sprache. The Gunfight at Dodge City (1959)
The white one is for making speeches, kissing babies and attending rodeos.Den weißen trägt er für Ansprachen, Feste, oder Babys zu küssen. The Gunfight at Dodge City (1959)
-They speak our language ?Sie sprechen unsere Sprache? Plan 9 from Outer Space (1959)
A machine that breaks down any language to our own.Eine Maschine, die jede Sprache in unsere überträgt. Plan 9 from Outer Space (1959)
- Did you speak to him?- Sprachen Sie mit ihm? Anatomy of a Murder (1959)
While you were talking to your friends, did you look out the window?Als Sie mit lhren Freunden sprachen, sahen Sie da aus dem Fenster? Anatomy of a Murder (1959)
Did you discuss his trial last night?Sprachen Sie gestern über seine Verhandlung? Anatomy of a Murder (1959)
What did you talk about?Worüber sprachen Sie? Anatomy of a Murder (1959)
Did you ever talk to Mr. Lodwick about Quill's death?Sprachen Sie jemals mit Herrn Lodwick über Quills Tod? Anatomy of a Murder (1959)
- Did you ever talk to Mr. Biegler?- Sprachen Sie jemals mit Herrn Biegler? Anatomy of a Murder (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
Fremdsprache(n) |die, pl. Fremdsprachen| ภาษาต่างประเทศ, ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่, See also: A. die Muttersprache
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragesprache { f }query language; retrieval language [Add to Longdo]
Ablaufsprache { f }sequential function chart [Add to Longdo]
Absprache { f } | laut Absprache | eine Absprache treffenarrangement; agreement | as agreed | to make an arrangement; to come to an arrangement [Add to Longdo]
Absprache { f } | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
geheime Absprachen { pl }collusive behaviour [Add to Longdo]
Alternativsprache { f }alternative language [Add to Longdo]
Amtssprache { f }official language [Add to Longdo]
Ansprache { f }; Rede { f }address [Add to Longdo]
Ansprache { f }; Sprache { f } | Ansprachen { pl }; Sprachen { pl }speech | speeches [Add to Longdo]
(lange) Ansprache { f } | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]
Assemblersprache { f } [ comp. ]assembler language; assembly language [Add to Longdo]
Auftragssteuersprache { f }; Kommandosprache { f }job control language [Add to Longdo]
Ausgangssprache { f }source language [Add to Longdo]
Aussprache { f } | Aussprachen { pl } | falsche Aussprache | deutliche Aussprache { f }pronunciation | pronunciations | mispronunciation | diction [Add to Longdo]
offene Aussprache { f }; Erörterung { f } (über)ventilation (of) [Add to Longdo]
Aussprachezeichen { n }diacritical mark [Add to Longdo]
Beamtensprache { f }; Behördensprache { f }; Beamtenchinesisch { n } (verächtlich)officialese [Add to Longdo]
Behördensprache { f }; Amtsdeutsch { n }officalese [Add to Longdo]
Beißerchen { pl } (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs [Add to Longdo]
Bürosprache { f }officialese [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache { f }query language [Add to Longdo]
Datenbearbeitungssprache { f } [ comp. ]data manipulation language [Add to Longdo]
Datenbeschreibungssprache { f } [ comp. ]data description language [Add to Longdo]
Diktion { f }; Ausdrucksweise { f }; Stil { m }; Sprache { f } | Diktionen { pl }diction | dictions [Add to Longdo]
Eintreten { n }; Fürsprache { f }advocacy [Add to Longdo]
Eröffnungsansprache { f }opening address [Add to Longdo]
Eröffnungsansprache { f }salutatory [Add to Longdo]
Fachjargon { m }; Fachsprache { f }lingo [Add to Longdo]
Fachsprache { f }shop language [Add to Longdo]
Fachsprache { f }special language [Add to Longdo]
Fachsprache { f }; Fachterminologie { f }technical terminology [Add to Longdo]
Fremdsprache { f } | Fremdsprachen { pl }foreign language | foreign languages [Add to Longdo]
Fremdsprachenkenntnisse { pl }knowledge of foreign languages [Add to Longdo]
Gebärdensprache { f }sign language; mimicry [Add to Longdo]
Hochchinesisch { n }; Mandarin { n } (Sprache)Mandarin [Add to Longdo]
Hochdeutsch { n } (Sprache)standard German; High German [Add to Longdo]
Jägersprache { f }hunter's jargon [Add to Longdo]
Jargon { m }; saloppe Umgangssprache { f }; Slang { m }slang [Add to Longdo]
Kartellabsprache { f } | Kartellabsprachen { pl }cartel agreement | cartel agreements [Add to Longdo]
Kauderwelsch { n }; Mischsprache { f }; Pidginsprache { f }pidgin [Add to Longdo]
Kenntnis { f } (anderer Sprachen)familiarity (with other languages) [Add to Longdo]
Kindersprache { f }children's speech [Add to Longdo]
Kommandosprache { f }command language [Add to Longdo]
Kultursprache { f }language of the civilized world [Add to Longdo]
Landessprache { f }language of the country; national language [Add to Longdo]
Maschinensprache { f }computer code [Add to Longdo]
Maschinensprache { f }computer language [Add to Longdo]
Maschinensprache { f }machine language [Add to Longdo]
Maschinensprache { f }machine-code [Add to Longdo]
Metasprache { f }meta language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俗語[ぞくご, zokugo] Umgangssprache [Add to Longdo]
[ぼく, boku] -ICH (MAENNERSPRACHE), DIENER [Add to Longdo]
僕ら[ぼくら, bokura] -wir (Maennersprache) [Add to Longdo]
[べん, ben] SPRACHE, DIALEKT, UNTERSCHEIDUNG, BLATT [Add to Longdo]
式辞[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
演説[えんぜつ, enzetsu] Rede, Vortrag, Ansprache [Add to Longdo]
用語[ようご, yougo] Ausdruck, Fachausdruck, Wortschatz, Sprache [Add to Longdo]
発音[はつおん, hatsuon] Aussprache, Artikulation [Add to Longdo]
結託[けったく, kettaku] heimliche_Absprache, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
英語[えいご, eigo] Englisch, englische_Sprache [Add to Longdo]
言語[げんご, gengo] Sprache [Add to Longdo]
訓辞[くんじ, kunji] (Anweisungen enthaltende) Ansprache [Add to Longdo]
語学[ごがく, gogaku] Sprachwissenschaft, Fremdsprache [Add to Longdo]
読み方[よみかた, yomikata] Lesung, Aussprache [Add to Longdo]
隠語[いんご, ingo] Geheimsprache, Gaunersprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sprache /ʃpraːxə/ 
   language; speech; tongue

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top