ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*siegen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: siegen, -siegen-
Possible hiragana form: しえげん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says you can't win fighting the people.Er sagt, man könne das Volk nicht besiegen. Tikhiy Don (1957)
Why can't you win the people?Weshalb kann man das Volk nicht besiegen? Tikhiy Don (1957)
You're gambling that if we fight you can beat me.Sie spekulieren darauf, mich bei einem Kampf zu besiegen. The Big Country (1958)
Ironically, this radiation has also brought forth a new life form.Denn die Natur hat eine neue Lebensform hervorgebracht, die sogar diese Strahlung besiegen kann. The H-Man (1958)
Of course, the roulette wheel won't be as easy to beat as you are.Klar, das Rouletterad lässt sich nicht so einfach besiegen wie du. Gigi (1958)
THE WHEELS OF PROGRESS, NO MATTER WHOM THEY RUN OVER. THAT'S THE WAY THE FOOTAGE CUTS.Wenn deine Feinde kommen, besitzt du enorme Kräfte, um sie zu besiegen. How to Make a Monster (1958)
You let the other man's strength beat him.Du überlässt es der Kraft der anderen, ihn zu besiegen. Man of the West (1958)
But if a common slave can rob me of a queen and slay an enemy too cunning for a whole nation to defeat, then the day must come when he will be a deadlier foe than Ragnar ever was.Doch wenn mir ein Sklave die Königin stiehlt und den Feind tötet, den wir nicht besiegen konnten, dann wird er bald ein tödlicherer Feind sein, als es Ragnar je war. The Vikings (1958)
He stops at nothing to win.Er schreckt vor nichts zurück, um zu siegen. Ben-Hur (1959)
And you cannot win alone.Und du darfst nicht alleine siegen. Ben-Hur (1959)
I have to win in order to live.Ich muss siegen, um leben zu können. An Angel on Wheels (1959)
- He doesn't want to die, but to win.- Der will nicht sterben sondern siegen. An Angel on Wheels (1959)
- The vein of gold seems to be the exhaustion.- Die Goldader scheint am Versiegen. The Hanging Tree (1959)
If you can't lick the Vandamms of this world without asking girls to bed down and fly away with them and never come back perhaps you ought to learn how to lose a few cold wars.Wenn Sie die Vandamms der Welt nicht besiegen, ohne dass Frauen mit ihnen ins Bett gehen, wegfliegen... und wohl nie mehr zuruckkommen, dann sollten Sie lernen, kalte Kriege zu verlieren. North by Northwest (1959)
For the salvation of Rome, Wir können ihn nur auf freiem Feld besiegen. Hannibal (1959)
But unfortunately, the victory is never ally of haste and panic.Wir werden die Karthager besiegen. Hannibal (1959)
we will all be annihilated, our army will be reduced to slavery, but if we win, we have the empire of Rome in our hands.Alle Überlebenden werden zu Sklaven. Wenn wir aber siegen, haben wir das ganze römische Reich in unserer Hand Hannibal (1959)
Has sent a message:Er schickte mir eine Botschaft: Siegen oder Sterben. Hannibal (1959)
It seems like you added up my life, and I'd spent it all either stomping other men or in some cases getting stomped.Du hast mir klargemacht, was für ein Leben ich führe. Immer wollte ich andere besiegen. The Alamo (1960)
Pull yourself together.BESIEGEN SIE DEN DÄMON ALKOHOL Sie müssen sich zusammenreißen. Carry On Constable (1960)
- Be not overcome with evil...- Lass dich nicht vom Bösen besiegen... Elmer Gantry (1960)
- Be not overcome with evil but overcome evil with good.- Lass dich nicht vom Bösen besiegen sondern besiege das Böse durch das Gute. Elmer Gantry (1960)
-Then you must win.- Dann musst du ihn besiegen. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
- Because they gotta die or win.- Denn sie müssen siegen oder sterben. The Magnificent Seven (1960)
- Válgame Dios if they do win.- Válgame Dios, wenn sie siegen! The Magnificent Seven (1960)
You'd be wiser to go to sleep.Sie werden nicht siegen! Black Sunday (1960)
Mysterious princesses are easier to conquer in dreams.Sie koennen gegen das Kreuz nicht siegen. Black Sunday (1960)
And to think that I was unwitting long-awaited cure for the common cold.Wenn ich bedenke, dass ich zufälligerweise ganz plötzlich das Instrument bin, um die gewöhnliche Erkältung zu besiegen. Ja, genau. The Millionairess (1960)
In the last century before the birth... of the new faith called Christianity... which was destined to overthrow the pagan tyranny of Rome... and bring about a new society... the Roman republic stood at the very centre of the civilized world.Im letzten Jahrhundert vor der Entstehung... des neuen Glaubens namens Christentum... der die heidnische Schreckensherrschaft Roms besiegen... und eine neue Gesellschaft begründen sollte... stand die römische Republik im Mittelpunkt der zivilisierten Welt. Spartacus (1960)
We can beat anything they send against us if we really want to.Wenn wir wirklich wollen, besiegen wir alles, was gegen uns ausrückt. Spartacus (1960)
That's why we'll win.Deswegen werden wir siegen. Spartacus (1960)
Could we have won, Spartacus?Hätten wir siegen können, Spartacus? Spartacus (1960)
Could we ever have won?Hätten wir jemals siegen können? Spartacus (1960)
YOU CAN TAKE HIM.Du kannst ihn besiegen. The Big Tall Wish (1960)
And just to prove my manhood, I'm going to do so again.Heute werde ich erneut siegen. Blast of Silence (1961)
This is the man you hoped Don Martin would kill.Diesem Mann habt Ihr gewünscht, Don Martin möge ihn besiegen, ihm den Tod gewünscht. El Cid (1961)
It's not easy for a man to conquer himself.Es ist nicht leicht für einen Mann, sich selbst zu besiegen. El Cid (1961)
You have to win them all.Sie müssen auf ganzer Linie siegen. The Hustler (1961)
We'll show to Germans that it was only the beginning in 1939, the end is now after our victory.Wir zeigen den Deutschen, dass im September erst der Anfang war und das Ende gibt es jetzt, wenn wir siegen. Kwiecien (1961)
Montaigne's famous chapter on the uncertainty of sexual victories was an aspect of a man's life I never understood.Das berühmte Kapitel von Montaigne über die Ungewissheit von Siegen in der Liebe ist ein Aspekt im Leben eines Mannes, der mir entging. The Lions Are Loose (1961)
I nominate to bear the arms of the prosecution the man who accused before this court the Countess of Beauvais of being a witch.Gott lasse denjenigen siegen, der für die Wahrheit gegen die Lüge kämpft! The Miracle of the Wolves (1961)
Who will triumph?Wer wird siegen? 101 Dalmatians (1961)
You cannot try to defeat the magic.Versucht nicht, die Magie zu besiegen. Dust (1961)
I think he's going to beat you, archie.Ich denke, er wird dich besiegen, Archie. The Silence (1961)
- Until we win!- Bis wir siegen. The 300 Spartans (1962)
- Halt these senseless attacks which the Greeks are turning into victories, demoralizing your men.- Lasst diese sinnlosen Angriffe. Die Griechen demoralisieren mit ihren Siegen Eure Männer. The 300 Spartans (1962)
Will she win?-Wird sie siegen? The Gentleman from Epsom (1962)
Who's going to win?Wer wird siegen? The Gentleman from Epsom (1962)
Reine de Saba, in her relaxed style still has the lead and seems to be going to win."Reine de Saba", mit ihrer geschmeidigen Art, führt immer noch und scheint zu siegen. The Gentleman from Epsom (1962)
Don't let it beat you.Lass dich nicht besiegen! Harakiri (1962)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIEGENTHALER S IY1 G IH0 N TH AH0 L ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
siegen(vi) |siegte, hat gesiegt| ชนะ เช่น Pete Sampras siegt im Finale. พีท แซมพรัส ชนะในรอบสุดท้าย, See also: gewinnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ende { n }; Zweck { m }; Ziel { n } (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]
besiegento beat { beat; beaten } [Add to Longdo]
besiegen; bezwingen | besiegend; bezwingend | besiegt; bezwungen | besiegt; bezwingt | besiegte; bezwangto defeat | defeating | defeated | defeats | defeated [Add to Longdo]
besiegen; schlagen | besiegend; schlagend | besiegt | besiegteto discomfit | discomfiting | discomfits | discomfited [Add to Longdo]
besiegen; bezwingen; erobern | besiegend; bezwingend; erobernd | besiegt; bezwingt; erobertto conquer | conquering | conquers [Add to Longdo]
besiegen; überwältigen; überrennento overwhelm [Add to Longdo]
besiegen; überwinden | besiegend | besiegt | besiegteto vanquish | vanquishing | vanquishes | vanquished [Add to Longdo]
erobern; besiegen | erobernd; besiegend | erobert; besiegt | erobert; besiegt | eroberte; besiegteto conquer | conquering | conquered | conquers | conquered [Add to Longdo]
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win { won; won } | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
siegen (gegen; über)to prevail (against; over) [Add to Longdo]
siegen oder untergehento stand or fall [Add to Longdo]
siegend; siegreich { adj } | siegreiche Mannschaft { f }; Siegermannschaft { f }winning | winning team [Add to Longdo]
unterwerfen; besiegen; unterdrücken; überwältigen; niederschlagen | unterwerfend; besiegend; unterdrückend; überwältigend; niederschlagend | unterworfen; besiegt; unterdrückt; überwältigt; niedergeschlagento subdue | subduing | subdued [Add to Longdo]
versiegento run dry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒す[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
勝つ[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]
負かす[まかす, makasu] besiegen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top