Search result for

*selbe*

(95 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: selbe, -selbe-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inselbergเขาโดดในทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue![what I do] ( ) What I do

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would fuck myself!- Ha, ich könnt mich selber poppen. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Similar.Fast dasselbeEpisode #1.2 (2017)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)
So this week's bonus is for Thomas Selber.ดังนั้นโบนัสของสัปดาห์นี้ จึงตกเป็นของโธมัส เซลเบอร์ Guernica (2016)
No.- DasselbeEpisode #1.8 (2017)
Don't give me the same old story.Kommen Sie nicht wieder mit der selben Ausrede. Zombie (1979)
- Same old story, huh?- Selbe Ausrede, wie? Zombie (1979)
I could do it with my hand.Das kann ich selber machen. The Wanderers (1979)
It's got to be all the same suit, like all head's or all diamonds.Es muss alles dieselbe Farbe haben, nur Herz oder nur Karo. The Wanderers (1979)
If you want the ball, brother, you go get it, okay?Wenn du den Ball willst, dann hol ihn dir selber, okay? The Wanderers (1979)
- I can take care of myself. - Sure.- Ich kann auf mich selber aufpassen. The Warriors (1979)
It was the same guy, let`s get him!Es war derselbe, den schnappen wir uns! The Incredible Kung Fu Master (1979)
Even this housefly serves the same idea of boundless happiness and harmony.Selbst die gewöhnliche Fliege dient derselben Idee, der ewigen Glückseligkeit und Harmonie. Nightmares (1979)
It's a bit of your own fault, sir.Ein bißchen sind Sie selber daran schuld. Nightmares (1979)
One day you'll expand them.Irgendwann mal baust du sie selber aus. Nightmares (1979)
"It's all the same everywhere.Überall dasselbe... Nightmares (1979)
Shall I make myself king of Rome? King?Soll ich mich selber zum König von Rom erheben? Caligula (1979)
So you've told me everything you've seen yourself?Hast du alles selber gesehen? Pirates of the 20th Century (1980)
He himself would compel the conquerors into combat and with their strength wage war on me.Die Kühnen selber zwäng' er zum Kampf Mit ihrer Kraft bekriegte er mich Die Walküre (1980)
Though you threaten me with women, now fight for yourself or Fricka will fail you!Drohst du mit Frauen, so ficht nun selber... Die Walküre (1980)
In the storm there, had I been struck by the same weapon that slew SiegmundIm Sturm dort hätt' ich den Streich empfah'n von derselben Waffe, der Siegmund fiel Die Walküre (1980)
When Fricka had turned your own intention against you, when you resigned yourself to her will you were your own enemy.Als Fricka den eignen Sinn dir entfremdet da ihrem Sinn du dich fügtest, warst du selber dir Feind Die Walküre (1980)
While in torment I had turned against myself, goaded to fury by the frustration of impotence, driven by angry longing to the dread decision to end my interminable sorrow in the ruins of my own world, then blissful delight was sweetly enfolding you.Wo gegen mich selber ich sehrend mich wandte aus Ohnmachtsschmerzen schäumend ich aufschoß wütender Sehnsucht sengender Wunsch den schrecklichen Willen mir schuf in den Trümmern der eignen Welt meine ew'ge Trauer zu enden Die Walküre (1980)
If we land, we will bring destruction upon Earth as surely as if we had inflicted it ourselves.Wenn wir landen, dann bringen wir der Erde die Zerstörung, so sicher als ob wir sie selber angreifen würden. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You're gonna have to find your own way out of here.Sie müssen sich selber helfen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Look, if I tell you who we are, who Dillon and Troy are, you might wish I hadn't.Wenn ich ihnen sage, wer wir sind, woher Dillon und Troy sind, sie müssen sie selber fragen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
There's no way on Earth that this can be the same camera.Das kann nie im Leben die selbe Kamera sein. Spaceball (1980)
There was a man here earlier and he asked the very same question.Es war vorhin ein Mann hier, der genau die selben Fragen stellte. Spaceball (1980)
CHIEF: Probably the same one those young punks saw.Wahrscheinlich der selbe, den diese Gauner sahen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
We all judge ourselves, Starbuck.Wir richten uns alle selber, Starbuck. The Return of Starbuck (1980)
Now, the reason I'm bringing this all up is that our atmosphere and our gravity, the ones that you're used to, is not exactly the same on Earth.Ich habe mit diesem Thema angefangen, weil unsere Atmosphäre und unsere Schwerkraft, das, woran ihr gewöhnt seid, auf der Erde nicht ganz das selbe ist. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Earth's ancestors were our ancestors.Wir haben die selben Vorfahren wie die Leute hier. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Does all the water in this area have the same content?Hat alles Wasser hier in der Gegend den selben Gehalt? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Our atmosphere and our gravity is not exactly the same on Earth.Unsere Atmosphäre und unsere Schwerkraft sind nicht die selben wie auf der Erde. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Oh, well, I'm afraid you'll have to ask the Doctor about that.Ich fürchte, darüber werden sie den Doktor selber fragen müssen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
It's not the same.Das ist nicht dasselbeThe Furlough (1980)
And they all say the same thing.Sie sagen alle dasselbeThe Idol (1980)
And her answer is always the same.Und ihre Antwort ist immer dieselbeThe Inspiration (1980)
She believes everything Miss Mamie does about doctors and operations and she'll do whatever she can to make sure they don't break their oath.Sie glaubt an denselben Unsinn wie Miss Mamie und würde alles dafür tun, ihren Schwur nicht zu brechen. The Inspiration (1980)
We're on the same side because we all believe in freedom and being equal and the right for a man to make his own way no matter how much money he's got, the color of his skin or his religion.Wir stehen auf derselben Seite, weil wir alle an die Freiheit glauben, dass wir alle gleich sind... und dass Männer das Recht haben, ihren Weg zu machen, unabhängig von Geld, Hautfarbe oder Religion. The Medal (1980)
For the last couple of weeks, I've been having the same dream over and over.Seit 2 Wochen habe ich ständig denselben Traum. The Premonition (1980)
My brothers and sisters and I and the two cousins who came to live with us were all brought up in the same house and in pretty much the same way but the world looked a little bit different to each of us.Meine Brüder, Schwestern und ich sowie unser Cousin und unsere Cousine wurden alle im selben Haus großgezogen und genossen dieselbe Erziehung, aber für jeden von uns sah die Welt ein kleines bisschen anders aus. The Prodigals (1980)
I'll be doing the same work I'm doing here except I'll be overseas, where I'm needed.Ich mache dort dieselbe Arbeit wie hier, nur eben in Übersee, wo ich gebraucht werde. The Prodigals (1980)
- And I can tote my own budget.- Und ich kann das selber tragen. The Remembrance (1980)
He said if it worked that well, he'd try it himself.Er sagte, es hätte so gut funktioniert, dass er es selber verwenden würde. The Remembrance (1980)
Being the same more or less.Das ist doch ein und dasselbeThe Remembrance (1980)
- Well, it's not the same.- JIM-BOB: Das ist nicht dasselbeThe Travelling Man (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELBE    S EH1 L B
SELBERG    S EH1 L B ER0 G
CASSELBERRY    K AE1 S AH0 L B EH2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb {m}alternate communication [Add to Longdo]
Insulaner {m}; Inselbewohner {m}islander [Add to Longdo]
Korrelation {f}; Wechselbeziehung {f}correlation [Add to Longdo]
auf derselben Marktseiteon the same side of the market [Add to Longdo]
Moosbeere {f}; Kranbeere {f}; Kronsbeere {f}; Preiselbeere {f} [bot.] | Moosbeeren {pl}; Kranbeeren {pl}; Kronsbeeren {pl}; Preiselbeeren {pl}cranberry | cranberries [Add to Longdo]
Präzession {f}; Kreiselbewegung {f}precession [Add to Longdo]
Preiselbeere {f} [bot.]lingonberry [Add to Longdo]
Rüsselbecher {m}claw beaker [Add to Longdo]
Schlüsselbein {n} [anat.]collarbone; clavicle [Add to Longdo]
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke [Add to Longdo]
Temperaturwechselbeständigkeit {f}thermal shock resistance [Add to Longdo]
Wechsel {m}; Wechselbetrieb {m}alternation [Add to Longdo]
Wechselbelastung {f}variation in stress [Add to Longdo]
Wechselbeziehung {f}interrelation; inter-relation [Add to Longdo]
in Wechselbeziehung stehendinterrelated [Add to Longdo]
Wechselportefeuille {n}; Wechselbestand {m}portfolio of bills [Add to Longdo]
derselbe; dieselbe; dasselbeidentical; idem [Add to Longdo]
dasselbesic [Add to Longdo]
dasselbethe same [Add to Longdo]
dasselbe besagendtautological [Add to Longdo]
dasselbe; gleichesame [Add to Longdo]
derselbe; dieselbe; dasselbesame [Add to Longdo]
derselbe; dieselbe; dasselbesandsame [Add to Longdo]
genau derselbethe very same [Add to Longdo]
gleichsetzen; auf dieselbe Ebene stellen | gleichsetzendto identify; to put on a level (with) | putting on a level with [Add to Longdo]
gleichzeitig; zur selben Zeitat the same time [Add to Longdo]
selbesame [Add to Longdo]
selbeselfsame [Add to Longdo]
selberyourselves [Add to Longdo]
selber; selbstself [Add to Longdo]
Das ist ziemlich dasselbe.It's much the same thing. [Add to Longdo]
Es ist überall dasselbe.It's the same wherever you go. [Add to Longdo]
Jeder muss seine Erfahrungen selber machen.Everyone has to learn by experience. [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch! (zu sich selber)Bugger it! [Add to Longdo]
Menschliches Blut hat überall dieselbe Farbe.Human blood is all one color. [Add to Longdo]
Wir sind nicht immer derselben Meinung.We don't always agree. [Add to Longdo]
Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue!DWISNWID : Do what I say not what I do! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即日[そくじつ, sokujitsu] am_selben_Tag [Add to Longdo]
同姓[どうせい, dousei] derselbe_Familienname, Namensvetter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  selbe [zɛlbə]
     same; selfsame
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top