Search result for

*segel*

(107 entries)
(0.0597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: segel, -segel-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd ask you out myself, but I'd have to fight off Larry Segel.ผมพยายามหักห้ามใจแล้วนะ แต่ผมคง ต้องแข่งกับ แลรี่ ซีกัล ซะแล้ว Mission Creep (2011)
Dude, Segel's dead, Krumholtz is dead, Michael Cera's dead.เพื่อน ซีกัลตายแล้ว ครัมโฮลต์ก็ตาย ไมเคิล เชร่าก็ตายด้วย This Is the End (2013)
Conner, just... Like, I love that you're doing this right now, but it's really hard to take you seriously because you just look like Jason Segel right now.คอนเนอร์ แค่... Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Well, I seldom have time to be anything more than a weekend sailor, I'm afraid.Das wäre übertrieben, ich segele manchmal an den Wochenenden. Dip in the Pool (1958)
He always said he didn't like sailing.Er segelte nicht gern. Disappearing Trick (1958)
They found a sailboat he'd rented cracked up on the rocks outside of San Diego.Sie haben sein zerstörtes Segelboot an der Küste vor San Diego gefunden. Disappearing Trick (1958)
All hands, look alive!Alle Mann Segel einholen! The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Tomorrow we take on food and water to continue our voyage.Morgen nehmen wir Proviant und Wasser an Bord und segeln weiter. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Hoist all sails!Alle Segel setzen! The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Only a madman would sail back to Colossa.Nur ein Wahnsinniger würde wagen, nach Colossa zurückzusegeln. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
He sails with me again.Er segelt wieder mit. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
- Let's go!- Lasst uns lossegeln! The 7th Voyage of Sinbad (1958)
We must sail uncharted waters with a doubtful crew.Wir müssen durch unbekannte Gewässer segeln mit einer zweifelhaften Crew. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
We'll circle back to the trade routes.Wir segeln zurück zu den Handelswegen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
I long to be free to be an adventurer and to sail the seas as Captain Sinbad does.Ich sehne mich danach, frei zu sein und über die Meere zu segeln wie Sindbad der Seefahrer. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
His one wish was to sail the seas with you.Mit dir über die Meere zu segeln war sein einziger Wunsch. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
And in the summer, the sky spreads out like a tall, blue sail.Und im Sommer ist der Himmel wie ein großes blaues SegelAnother Time, Another Place (1958)
You said you'd take me sailing.- Du sagtest, wir gehen segeln. Another Time, Another Place (1958)
Set sail, weigh anchor.Setzt die Segel, Anker lichten. The Barbarian and the Geisha (1958)
- lf you'd like to come sailing...- Wenn du mal segeln willst... Bonjour Tristesse (1958)
- I'd love it, but I don't know how.- Gern, aber ich kann nicht segeln. Bonjour Tristesse (1958)
If you can teach me to sail, I can teach you to wiggle.Wenn du mich segeln lehren kannst, kann ich dich tanzen lehren. Bonjour Tristesse (1958)
We play tennis, go sailing, swimming and skin-diving. Healthy things.Wir spielen Tennis, gehen segeln, schwimmen und tauchen, sehr gesund. Bonjour Tristesse (1958)
Madam, unless you want to sail with us...Madam, wenn Sie nicht mit segeln... The Buccaneer (1958)
-We got sea to cover.-Wir müssen noch segeln. The Buccaneer (1958)
Crack on all sails.Alle Segel hoch. The Buccaneer (1958)
-I can patch canvas good.-lch kann gut Segel flicken. The Buccaneer (1958)
Except my sister sailed off with it on the Corinthian.Nur segelte meine Schwester damit auf der Corinthian. The Buccaneer (1958)
Make ready to sail.Klarmachen zum Segeln. The Buccaneer (1958)
If I'm not there in two hours, sail away.Wenn ich in zwei Stunden nicht da bin, segelt los. The Buccaneer (1958)
Where we headed, Dominique?Wohin segeln wir, Dominique? The Buccaneer (1958)
Especially in the ways of animals whom he often took sailing in his ark.Vor allem zu den Tieren, mit denen er oft auf seinem Schiff segelte. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Germans will give him passage money to England.Die Deutschen werden ihm Ausreisegeld mit nach England geben. Me and the Colonel (1958)
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.Und er ging hinunter, um ihm Leinen oder Fischhaken, die Harpune oder das Segel hinauftragen zu helfen. The Old Man and the Sea (1958)
The sail was patched with flour sacks, and furled.Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt. The Old Man and the Sea (1958)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.Niemand würde den alten Mann bestehlen. Aber es war besser, Segel und Leinen mitzunehmen, weil der Tau ihnen schadete. The Old Man and the Sea (1958)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.Beim Rudern hörte er den surrenden Laut fliegender Fische und das Zischen ihrer starren Flügel beim Vorbeisegeln. The Old Man and the Sea (1958)
He only needed the feel of the trade wind and drawing of the sail.Er achtete nur auf den Wind und das Ziehen des Segels. The Old Man and the Sea (1958)
They were sailing together, lashed side by side.Sie segelten zusammen aneinander geschnallt und der alte Mann dachte, The Old Man and the Sea (1958)
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.Er segelte auf das kleine Stück steinigen Strand hinauf. The Old Man and the Sea (1958)
He unstepped the mast, furled the sail... ... shouldered the mast, and started to climb.Er schlug das Segel um den Mast, schulterte ihn und kletterte hinauf. The Old Man and the Sea (1958)
Thus, when the Vikings set forth to rob and plunder England, they never sailed out of sight of land.Wenn die Wikinger auszogen, in England zu rauben und zu plündern, segelten sie nie weit entfernt vom Festland. The Vikings (1958)
- Make sail for Long Sound.- Segel setzen! The Vikings (1958)
Ha! Rhodri couldn't raise enough to ransom a Skagerrak moose.Der hätte nicht mal genug Lösegeld für einen Skagerrak-Elch. The Vikings (1958)
- Make sail! - Make sail.Segel setzen! The Vikings (1958)
If she is dishonoured, she'll be worthless as a queen and Aella won't ransom her.Wenn sie entehrt wird, ist sie als Königin kein Lösegeld mehr wert. The Vikings (1958)
- You mean we won't ransom her?- Wir werden kein Lösegeld fordern? The Vikings (1958)
We don't hug the coast.Wir werden nicht entlang der Küste segeln. The Vikings (1958)
Who sails with me?Wer segelt nun mit mir? The Vikings (1958)
Is the sail square?ist das Segel quadratisch? Ben-Hur (1959)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEGEL    S IY1 G AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftrieb {m}; Segelauftrieb {m} [naut.]lifting rig [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Bermudasegel {n}Bermuda sail [Add to Longdo]
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail [Add to Longdo]
Eissegelboot {n}iceboat [Add to Longdo]
Focksegel {n} [naut.] | Focksegel {pl}foresail | foresails [Add to Longdo]
Focksegel {n} [naut.]headsail [Add to Longdo]
Gaffelsegel {n}gaff sail [Add to Longdo]
Großsegel {n} [naut.]mainsail [Add to Longdo]
Kojensegel {n} [naut.]lee cloth [Add to Longdo]
Lateinersegel {n} [naut.]lateen sail [Add to Longdo]
Lattentasche {f} (Segel)batten pocket [Add to Longdo]
Leesegel {n} [naut.]studding sail [Add to Longdo]
Leinwand {f}; Segeltuch {n}; Zelttuch {n}; (grobes) Leinencanvas [Add to Longdo]
segeld {n}; Auslösung {f}ransom [Add to Longdo]
Lugger-Segel {n} [naut.]lug sail [Add to Longdo]
Marssegel {n}; Toppsegel {n} [naut.]topsail [Add to Longdo]
Messegelände {n}fairground [Add to Longdo]
Notsegel {n} [naut.]jury rig [Add to Longdo]
Persenning {f} (geteertes Segeltuch); Ölzeug {n}; Plane {f} [naut.]tarpaulin [Add to Longdo]
Rahsegel {n} [naut.]square sail [Add to Longdo]
Regatta {f}; Wettsegeln {n} [sport]regatta [Add to Longdo]
Rollsegelvorrichtung {f} [naut.]roller furling [Add to Longdo]
Schot {f}; Segelleine {f} [naut.] | Schoten {pl} | aktive Schot | lose Schotsheet; sheet rope | sheet ropes | working sheet | lazy sheet [Add to Longdo]
Segelschnitt {m} [naut.]sail shape [Add to Longdo]
Segel {n} | Segel {pl} | mit aufgezogenen Segeln | mit gesetzten Segeln | Segel setzen | Segel dichtholensail | sails | under sail | with all sails set | to make sail | to harden a sail [Add to Longdo]
Segel {n} | unter Segel | mit vollen Segelncanvas | under canvas | under full canvas [Add to Longdo]
Segelauftrieb {m}liftig rig [Add to Longdo]
Segelboot {n}sailboat [Add to Longdo]
Segelboot {n}sailing boat [Add to Longdo]
Segelfliegen {n}gliding [Add to Longdo]
Segelflieger {m}; Segelflugzeug {n} | Segelflugzeuge {pl}glider | gliders [Add to Longdo]
Segelflug {m}gliding [Add to Longdo]
Segeljacht {f} [naut.]sailing yacht [Add to Longdo]
Segeljolle {f} | Segeljollen {pl}yawl | yawls [Add to Longdo]
Segelklassen {pl}ratings [Add to Longdo]
Segelklub {m}yachting club [Add to Longdo]
Segelklub {m}; Segelsport {m}yachting [Add to Longdo]
Segelregatta {f} [sport]sailing regatta [Add to Longdo]
Segelschiff {n}sailing ship [Add to Longdo]
Segeltörn {m}; Törn {m} [naut.]cruise [Add to Longdo]
Segeltuchbezug {m}canvas [Add to Longdo]
Slot {m}; Öffnung zwischen Groß- und Focksegel [naut.]slot [Add to Longdo]
Sonnensegel {n} | Sonnensegel {pl}awning | awnings [Add to Longdo]
Stagsegel {n} [naut.]fore-and-aft sail [Add to Longdo]
Stagsegel {n} [naut.]jib [Add to Longdo]
Stützsegel {n} [naut.]steadying sail [Add to Longdo]
Sturmsegel {n} [naut.]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Vorsegel {n} [naut.]head sail [Add to Longdo]
absegeln; lossegeln | absegelnd; lossegelnd | abgesegelt; losgesegeltto sail away | sailing away | sailed away [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほ, ho] -Segel [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
帆走[はんそう, hansou] -segeln [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Segel [zeːgəl] (n) , pl.
     canvas; sail; sails
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  segel
     sail
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top