Search result for

*schiller*

(67 entries)
(0.0707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schiller, -schiller-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.ขอให้สนุกกันให้เต็มที่ เบน ชิลเลอร์เลี้ยงเหล็าไม่อั้นค่ะ The Bodyguard (1992)
So not only did james schiller not go to princeton,ตกลงว่า เจมส์ ชิลเลอร์ ไม่ใช่แค่ไม่ได้เรียนที่ พริ้นส์ตัน Summer Kind of Wonderful (2008)
Mike, I need a background check on a james schiller...ไมค์ คุณช่วยสืบหาประวัติ เจมส์ ชิลเลอร์ ให้ผมหน่อย Summer Kind of Wonderful (2008)
What's the dirt on non-James schiller?เจอเรื่องสกปรกของ เจมส์ ชิลเลอร์ มั้ย? Summer Kind of Wonderful (2008)
The birds are fantastic, in every color of the rainbow and the weather's been perfect every day that we've been here so far."Die Vögel schillern in allen Regenbogenfarben und die ganze Zeit haben wir das schönste Wetter." The Triumph (1980)
I'm off to the glamorous world of movie making.- Zur schillernden Welt des Films. The Mirror Crack'd (1980)
Hitting third, left-fielder Craig Schiller.Der dritte Hitter ist Leftfielder Craig SchillerThe Phenom (1981)
Schiller, our national poet!In München "Die Räuber". Schiller, unser Nationaldichter! Mephisto (1981)
Speaking purely as an observer... I don't think that would be our wisest move.Was genau lässt Sie denken, dass die Rolle als schillernder Frontmann mich schnurren lässt? Your Steele the One for Me (1982)
Craddock killed him. He was the big man with white hair that the old woman described to us... when we went to Hamada?Eigentlich wäre ich gern wieder der schillernde Frontmann. Your Steele the One for Me (1982)
- But he's so colourful. The dialogue just seems to flow right out of meAber er ist doch so schillernd, die Dialoge fließen nur so. Steele Flying High (1983)
Harwood, a vivacious and familiar face on the Hollywood scene... will be buried tomorrow at Park Grove Cemetery.Harwood war eine schillernde Persönlichkeit in Hollywood. Ihr Leichnam wird morgen beigesetzt. Cast in Steele (1984)
They're showing how the rest of the world received the news. The funeral yesterday of Sir Philip Kimberly, once head of the British Secret Service, the S.I.S., has brought sharp, quick reactions from America's C.I.A. and other intelligence sources to whom he was a familiar figure and one of a long line of British traitors.Die Beerdigung Sir Philip Kimberleys, des früheren Direktors des britischen Secret Service SIS, wurde vom CIA und anderen Nachrichtendiensten, für die er eine der schillerndsten Figuren in der langen Reihe britischer Verräter war, aufmerksam beobachtet. The Jigsaw Man (1983)
It's one of the glamour companies of the '80s.Es ist eines der schillerndsten Unternehmen der 80er. Premium Steele (1985)
Where is my beige iridescent lipstick?- Wo ist mein beige schillernder Lippenstift? Dirty Dancing (1987)
In other words, customers.Er sagte mir, du wärst 'ne schillernde Persönlichkeit. Miami Squeeze (1989)
More royal than a partridge even, it's so big and gleaming.Und königlicher als das Rebhuhn, denn es ist enorm und schillernd. My Father's Glory (1990)
Iridescent lakes and orange gas flares and swamps and garbage heaps... alligators crawling around in broken bottles and tin cans... neon arabesques of motels... marooned pimps scream obscenities at passing cars from islands of rubbish."vorbei an schillernden Seen und orangefarbenen Gasfackeln, "Sümpfen und Abfallhaufen: "Alligatoren kriechen zwischen zerbrochenen Flaschen und Büchsen umher. Naked Lunch (1991)
A pink model and gilded in silk of sari.Ein Kleid aus rosa- und goldschillernder Seide. Wasps' Nest (1991)
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.Ich möchte, dass alle Spaß haben und dass ihr soviel wie möglich von Ben Schiller Alkohol trinkt. The Bodyguard (1992)
One day SchiIIer came to town. She sent him a note :Eines Tages, als Schiller in der Stadt war, schickte sie ihm ein Billet: Le mirage (1992)
I shouldn't buy anything this brassy.Das ist zu schillernd für mich. Noises Off... (1992)
I followed the dazzling reflections from the sky, on their way through the water surface to the lower worlds.Ich folgte dem schillernden Widerschein vom Himmel, bevor er den Wasserspiegel durchdringt, um in die untere Welt zu gelangen. The Diary of Lady M (1993)
That's Schiller.Das war SchillerMary Shelley's Frankenstein (1994)
No. Sadly, the fatherland of Goethe and Schiller is no more.Nein, leider gibt's das Vaterland von Goethe und Schiller nicht mehr. Little Women (1994)
In every great while, Paris plays host to a glittering evening so filled with charm and fantasy, it feels like you've just walked right to the other side of the looking glass.Wohin man auch schaut, ist Paris Gastgeber eines schillernden Abends, so voller Charme und Phantasie, dass man meint, man stände auf der anderen Seite des Spiegels! Ready to Wear (1994)
- This is Fred Schiller,John. He's a— - A shrink.- Das ist Fred SchillerDie Hard: With a Vengeance (1995)
This is Marshal Schiller, Attorney General's office.Das ist Marshal Schiller von der Staatsanwaltschaft. Fled (1996)
The Marshal will head the manhunt.Marshal Schiller leitet die Fahndung. Fled (1996)
Since you arrested Dodge, you can give Schiller a jump-start on where to look for these boys.Da Sie Dodge verhaftet haben, könnten Sie Schiller erste Hinweise für die Suche geben. Fled (1996)
This guy Schiller is no regular cop.Schiller ist kein normaler Polizist. Fled (1996)
Now let's get Marshal Schiller on these fugitives' trail.Los, helfen wir Marshal Schiller, die Spur aufzunehmen. Fled (1996)
What's a US marshal like Schiller doin' here on a local manhunt for some minor criminal?Was macht ein Bundesbeamter wie Schiller hier bei der Jagd auf einen kleinen Verbrecher? Fled (1996)
Schiller's closin' in on 'em now.Schiller ist ihnen auf den Fersen. Fled (1996)
I talked to Schiller.Ich habe mit Schiller geredet. Fled (1996)
Did you tell Schiller?Weiß Schiller Bescheid? Fled (1996)
So Schiller wants this out of the press.Deshalb will Schiller keine Presse. Fled (1996)
So when a fed named Schiller made me an offer, I couldn't refuse.Als mir Schiller ein Angebot machte, konnte ich nicht nein sagen. Fled (1996)
- Schiller?- SchillerFled (1996)
You call Schiller and tell him it's over.Ruf Schiller an und sag ihm, es ist vorbei. Fled (1996)
- Schiller.- SchillerFled (1996)
Schiller said it's goin' down at Georgia Dome.Schiller sagt, im Georgia Dome geht's los. Fled (1996)
Schiller was playin' both sides against the middle.Schiller hat alle gegeneinander ausgespielt. Fled (1996)
Why would Schiller shoot you?Warum sollte Schiller auf dich schießen? Fled (1996)
- I'm talkin' about Schiller and Mantajano.- Von Schiller und Mantajano. Fled (1996)
I'm not sure how many of your people are renegades like Schiller.Ich weiß nicht, wie viele von euch Verräter sind wie SchillerFled (1996)
Schiller!SchillerFled (1996)
The sudden appearance of a coloured, glowing light hovering in the night sky. Moving in a non-mechanical manner, possibly humming.Das plötzliche Auftreten eines bunt schillernden Lichts am Nachthimmel,... ..das sich nicht mechanisch bewegt, möglicherweise summt. War of the Coprophages (1996)
"Mrs Richard F... ..Schiller."Mrs. Richard F. Schiller." Lolita (1997)
" Plummets away," says Schiller."Stürzt davon." Steht bei SchillerThe Harmonists (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHILLER    SH IH1 L ER0
SCHILLER'S    SH IH1 L ER0 Z
ALTSCHILLER    AO1 L CH IH2 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schillern {n}iridescence; schiller [Add to Longdo]
Schillern {n}opalescence [Add to Longdo]
Schillern verleihento schillerize [Add to Longdo]
frei nach Schilleras Schiller didn't say [Add to Longdo]
irisierend; schillernd {adj}iridescent [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
schillernd {adv}iridescently [Add to Longdo]
schillerndopalescent [Add to Longdo]
Der Ausspruch stammt von Schiller.The word was coined by Schiller. [Add to Longdo]
Rosenschillerkolibri {m} [ornith.]Shining Sunbeam [Add to Longdo]
Schillereisvogel {m} [ornith.]Shining-blue Kingfisher [Add to Longdo]
Schillerglanzstar {m} [ornith.]Iris Glossy Starling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
席勒[Xí lè, ㄒㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Schiller (name); Johann Christoph Friedrich von Schiller or Friedrich Schiller (1759-1805), German poet and dramatist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schiller \Schil"ler\, n. [G., play of colors.] (Min.)
   The peculiar bronzelike luster observed in certain minerals,
   as hypersthene, schiller spar, etc. It is due to the presence
   of minute inclusions in parallel position, and is sometimes
   of secondary origin.
   [1913 Webster]
 
   {Schiller spar} (Min.), an altered variety of enstatite,
    exhibiting, in certain positions, a bronzelike luster.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top