ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sabra*

S AA1 B R AH0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sabra, -sabra-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabra[N] ชาวยิวเกิดในอิสราเอล, See also: คนพื้นเมืองในอิสราเอล, Syn. Jew, Israelite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a peep. I took it. Like a Sabra, I took it.ไม่ได้มองลอด ฉันเอามัน เช่น Sabra ผมเอามัน Fading Gigolo (2013)
A Roman town called Sabrata... and that one in The Rubaiyat of Omar Khayyam... both completely buried under particles an eighth of a millimeter wide.Eine römische Stadt namens Sabrata und auch eine im alten Persien wurden von winzigen Partikeln mit einem Durchmesser von 1/8 mm begraben. Woman in the Dunes (1964)
Like the thousands of Palestinian families who were murdered... in the refugee camps in Sabra and Shatila?Wie Tausende von Palästinenserfamilien, die in... den Flüchtlingslagern von Sabra und Shatila ermordet wurden? Face of Terror (2004)
America and its European allies stood by as thousands of Palestinian families... were murdered in the camps of Sabra and Shatila.Amerika und die Alliierten sahen zu, wie Tausende von Palästinensern... in den Lagern von Sabra und Shatila umgebracht wurden. Face of Terror (2004)
- I am a sabra. - I know. I know so much about you.Sie sind kein Sabra-Charles-Bronson. Munich (2005)
You're a nice sabra... with a dog and a baby on the way.Ich bin ein Sabra. Ja. Munich (2005)
You won't shoot Spanish bellhops. No bellhops.Ein netter Sabra mit Hund und werden Vater. Munich (2005)
Your wife and daughter are sabras.Sie sind ein SabraMunich (2005)
Beirut, Sabra and Shatila?Beirut, Sabra und Shatila? Waltz with Bashir (2008)
Not just Beirut, but the massacre at the Sabra and Shatila refugee camps.Und nicht nur Beirut, aber auch von den Massakern in den Flüchtlingslagern von Sabra und Shatila. Waltz with Bashir (2008)
The Sabra and Shatila massacre.Das Sabra und Shatila Massaker. Waltz with Bashir (2008)
Your only solution is to find out what really happened in Sabra and Shatila.Also die einzige Möglichkeit herauszufinden was in Sabra und Waltz with Bashir (2008)
He had pointed to Sabra and Shatila.Er zeigte dabei in Richtung Sabra und Shatila. Waltz with Bashir (2008)
Then I drove to Sabra and Shatila.Dann fuhr ich nach Sabra und Shatila. Waltz with Bashir (2008)
Have you forgotten what they did to us at Sabra and Shatilla and Deir Yassin?Hast du vergessen was sie uns antaten in Sabra und Shatilla und Deir Yassin? I Can't Think Straight (2008)
You ever read about Sabra and Shatila?Haben Sie von Sabra und Schatila gehört? Oh Holy Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SABRA    S AA1 B R AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sabra
      n 1: a native-born Israeli

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top