ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

israelite

IH1 Z R AH0 L AY2 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -israelite-, *israelite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Israelite[ADJ] เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite[N] ชนชาติยิว, See also: ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were two great armies assembled, the Israelites and the Philistines.มีกองหารยิ่งใหญ่อยู่ 2 ฝ่าย อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ In the Valley of Elah (2007)
The God of the Israelites.พระเจ้าของชาวอิสราเอล The Mist (2007)
God, having asked Moses to free the Israelites Moses answered:พระเจ้าได้ขอให้ โมเสสปลดปล่อยชาวอิสราเอล... โมเสสตอบไปว่า The Help (2011)
Chapter 19... "Tell the Israelites to bring a red heifer."บทที่ 19... "จงบอกให้ชาวอิสราเอลนำ วัวสาวสีแดงมา" Prayer of David (2015)
"Tell the Israelites to bring a red heifer"บอกชาวอิสราเอลว่า นำเอาวัวสาวสีแดง Meet the Rosenbergs (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
israeliteHere is a true Israelite, in whom there is nothing false.

CMU English Pronouncing Dictionary
ISRAELITE    IH1 Z R AH0 L AY2 T
ISRAELITES    IH1 Z R AH0 L AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以色列人[Yǐ sè liè rén, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, ] Israelite; Israeli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Israelite \Is"ra*el*ite\, n. [L. Isra["e]lites, Gr. ?, fr. ?, ?,
   Israel, Heb. Yisr[=a][=e]l, i. e., champion of God;
   s[=a]r[=a]h to fight + [=e]l God.]
   A descendant of Israel, or Jacob; a Hebrew; a Jew. Israelitic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Israelite
   n 1: a native or inhabitant of the ancient kingdom of Israel
   2: a person belonging to the worldwide group claiming descent
     from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or
     religious ties [syn: {Jew}, {Hebrew}, {Israelite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top