ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quashing*

K W AO1 SH IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quashing, -quashing-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that building squashing nature is my imagery.ไม่ใช่ของนาย นายไม่แต่งกลอน I Heart Huckabees (2004)
Jar Jar, you great webfoot, you're squashing my circuits.จาร์ จาร์ เจ้าเท้าพังผืด เจ้ากำลังทับวงจรข้าอยู่ Bombad Jedi (2008)
I've been squashing my whole life --ที่ฉันบดบี้ มาทั้งชีวิต -- The End (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUASHING    K W AO1 SH IH0 NG
SQUASHING    S K W AA1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quashing    (v) kwˈɒʃɪŋ (k w o1 sh i ng)
squashing    (v) skwˈɒʃɪŋ (s k w o1 sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablehnen; verwerfen; unterdrücken; vernichten | ablehnend; verwerfend; unterdrückend; vernichtend | abgelehnt; verworfen; unterdrückt; vernichtetto quash | quashing | quashed [Add to Longdo]
zerquetschen | zerquetschend | zerquetscht | zerquetscht | zerquetschteto squash | squashing | squashed | squashes | squashed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, v. t. [imp. & p. p. {Quashed}; p. pr. & vb. n.
   {Quashing}.] [OF. quasser, F. casser, fr. L. cassare to
   annihilate, annul, fr. cassus empty, vain, of uncertain
   origin. The word has been confused with L. quassare to shake,
   F. casser to break, which is probably of different origin.
   Cf. {Cashier}, v. t.] (Law)
   To abate, annul, overthrow, or make void; as, to quash an
   indictment. --Blackstone.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top