ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prozent*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prozent, -prozent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
96 proof.96-prozentig. The Lost Weekend (1945)
Maybe 20%.- Zehn Prozent. The Dropouts (1970)
12%.12 Prozent. Moral Midgetry (2004)
- 100%.Hundertprozentig. Zoomers (2009)
25%.25 Prozent. No Puedo Hacerlo (2015)
And the winning number walks off with the proceeds, minus 10% for seamen's charities.Abzüglich zehn Prozent für wohltätige Zwecke. Hört sich gut an. Dip in the Pool (1958)
You might be able to get the captain to do that for you for a percentage of the profits.Vielleicht können Sie den Kapitän überreden! Für ein paar Prozente des Gewinns. Dip in the Pool (1958)
3%.- Drei Prozent. Post Mortem (1958)
And the rest of the money goes in the bank at 3%.Der Rest geht für 3 Prozent auf die Bank. Post Mortem (1958)
They were 99.9 percent sure before they even started.Sie waren sich schon vorher zu 99, 9 Prozent sicher. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I got 80 percent grassers 10 percent half-fats, 10 percent canners.Ich habe 80 Prozent Graser... 10 Prozent Halbfette, 10 Prozent Schlachtvieh. Cowboy (1958)
I therefore suggest that we let the ratio of block currency equal the long-Term commitments of the participating NATO countries.Ich schlage vor, dass wir einen gewissen Prozentsatz der Gelder an die langfristigen Verpflichtungen der Nato-Länder angleichen. Indiscreet (1958)
You dumped me over 2 percent.Gedrückt haben sie mich um 2 Prozent. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Put two percent on top!Legen sie die 2 Prozent schon drauf! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
two percent, not more!2 Prozent und nicht mehr! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
So that should make me Clayton's first uncle on his second wife's side by 10%.Damit bin ich zu zehn Prozent Claytons erster Onkel auf Seite seiner zweiten Frau. Rock-a-Bye Baby (1958)
250 gallons-- clean and high proof.1000 Liter. Sauber und hochprozentig. Thunder Road (1958)
Well, I thought I did. I was so positive.- Ich war mir hundertprozentig sicher. Out There - Darkness (1959)
Why not? In my business, the percentages favor the house.Wieso nicht, in meinem Geschäft kommt es auf die Prozente an. The Gunfight at Dodge City (1959)
- Real French cognac - 42%.- Echter deutscher Edelkorn, 42-prozentig. Eins A Eierlikör! The Bridge (1959)
But then who would know you were so tough and drank straight milk?Wer konnte schon ahnen, dass Sie so tapfer sind und sich an hochprozentige Milch ranwagen? On the Beach (1959)
Full of Martinis, both of them.Absolut hochprozentig. On the Beach (1959)
- I'm positive, Miss Davidson.- 100 prozentig, Miss Davidson. On the Beach (1959)
I'm absolutely positive.100 Prozent sicher. On the Beach (1959)
Embalming people with coffee. 86 proof.Einbalsamierung mit Kaffee. 43-prozentigem. Ich? Some Like It Hot (1959)
Sebastian guessed that possibly only a hundredth of one percent of their number would escape to the sea.Sebastian schätzte, dass sich womöglich... nur ein Hundertstel von einem Prozent der ganzen Brut... ins Meer retten konnte. Suddenly, Last Summer (1959)
Salaries and wages are up 300 per cent!Die Gehälter sind um 300 Prozent gestiegen. The Battle of the Sexes (1960)
The first analysis of Venus' atmosphere:Analyse der Venus-Atmosphäre: 26 Prozent Kohlendioxid. First Spaceship on Venus (1960)
26% carbon dioxide. 14%ormaldehyde.14 Prozent Formaldehyd. First Spaceship on Venus (1960)
So actually we can be very proud of our personnel... percentagewise.Wir können also stolz sein auf unser Personal... Prozentmäßig. The Apartment (1960)
Percentagewise.Prozentmäßig. The Apartment (1960)
Been testing the purity in percentage of the ore.Ich prüfe die prozentuale Reinheit des Erzes. A Breath of Scandal (1960)
I've got 51 percent of the show.Mir gehören 51 Prozent der Show. Let's Make Love (1960)
Your 49 percent wants him out of the show but my 51 wants him in, so he stays in.Ihre 49 Prozent wollen ihn nicht, aber meine 51 wollen ihn, also bleibt er. Let's Make Love (1960)
Let's say I wanted a third and you fellows beat me down to 30 percent.Sagen wir, ich wollte ein Drittel und Sie handelten mich auf 30 Prozent. Ocean's 11 (1960)
Our insurance won't even pay 20 percent.Unsere Versicherung zahlt nicht mal 20 Prozent. Ocean's 11 (1960)
For 30 percent of what they took out, heads or tails.Um 30 Prozent des Diebesgutes, Kopf oder Zahl. Ocean's 11 (1960)
They were only gonna pay me 30 percent.Sie würden mir nur 30 Prozent geben. Ocean's 11 (1960)
50 percent is better than 100 of nothing.50 Prozent von etwas ist besser als 100 von nichts. Ocean's 11 (1960)
From now on... we get 70 percent and you 30. And that's being generous.Von jetzt an bekommen wir 70 Prozent und du 30. Und das ist noch großzügig. The Sun's Burial (1960)
You don't do anything.20 Prozent ist schon zu viel. The Sun's Burial (1960)
He deserves 30%.Er hat 30 Prozent verdient. The Sun's Burial (1960)
Shinei-Kai gets 50%.Shinei-Kai bekommt 50 Prozent. The Sun's Burial (1960)
And you get the remaining 20%.Und du bekommst die verbleibenden 20 Prozent. The Sun's Burial (1960)
How about a 20% discount?Wie wär's mit 20 Prozent Preisnachlass? The Sun's Burial (1960)
TWENTY PER CENT OF IT, VIRG.20 Prozent davon, Virg. The Four of Us Are Dying (1960)
That's what you always told me, play it safe, play the percentage.Das hast du immer gesagt. Spiel sicher. Denk an die Prozente. The Hustler (1961)
The Duchess of Marny can taste it.Die Herzogin von Marny riecht am 12-Prozentigen. The Lions Are Loose (1961)
Stood behind me 100 per cent, uncomplaining as a tree.Sie stand immer 100 Prozent hinter mir. Hat sich nie beklagt. The Misfits (1961)
As I remember the approach it was that she didn't see why I was satisfied with just 10 percent of her take when she was willing to go for fifty-fifty.So wie ich mich erinnere... hat sie mich gefragt, warum ich mich mit zehn Prozent... ihrer Einkünfte zufrieden gebe... wo sie doch bereit wäre, 50-50 zu teilen. Two Rode Together (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neigung { f }; Steigung { f }; Gefälle { n } | eine Steigung von 5 Prozent; ein Gefälle von 5 Prozentgradient | a gradient of one in twenty; a gradient of 5 per cent [Add to Longdo]
Prozent { n }; Prozentzahl { f }percentage [Add to Longdo]
Prozent { n } | Prozente { pl }percent; per cent | percents [Add to Longdo]
Prozent { n }; Perzentil { n }percentile [Add to Longdo]
Prozentzeichen { n }percent sign; percentage sign [Add to Longdo]
Prozentrechnen { n }percentages [Add to Longdo]
Prozentsatz { m }percentage [Add to Longdo]
Rabatt { m } | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
abzüglich { prp; +Genitiv } | abzüglich 5 Prozentless | less 5 per cent [Add to Longdo]
hochprozentig { adj }high percentage [Add to Longdo]
hundertprozentighundred per cent [Add to Longdo]
hunderprozentig { adj }twenty-twenty; 20/20 [ Am. ] [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [ Ös. ] { adj } | prozentualer Anteilpercentage | percentage [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [ Ös. ] { adv }percentage; as a percentage; in percentages [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぶ, bu] -Teil, Prozent [Add to Longdo]
割合[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
歩合[ぶあい, buai] Verhaeltnis, Prozentsatz, Kommission, Diskontsatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prozent /proːtsɛnt/ 
   per cent; percent; percentage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top