Search result for

*progressing*

(42 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: progressing, -progressing-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something's slowly progressing.บางอย่างมันกำลังพัฒนาช้าๆ Adverse Events (2008)
This isn't progressing.นี่ไม่ใช่การพัฒนา Adverse Events (2008)
My thinking is progressing, but not yet to the point of breakthrough.ความคิดของฉันคือความคืบหน้า แต่ไม่ใช่ประเด็นของความคืบหน้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Restores broken cells and stops cancer from progressing.ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และช่วยยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง Death Note: L Change the World (2008)
Just tell me how your team is progressing.แค่บอกผมมาว่าทีมของคุณมีแผนยังไง The Mother Lode (2009)
How are Akiyoshi Kanako's profile and the prediction of her future movements progressing?ข้อมูลของ อาคิโยชิ คานาโกะ และความคืบหน้า\ การคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต ไปถึงไหนแล้วคะ? Episode #1.6 (2009)
They said that she's progressing really good.เขาบอกว่า เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้น Precious (2009)
It's just that, with the way things seemed to be progressing between you and Shaw, I wanted to tell you how I felt, and I...มันก็แค่เรื่องที่ เรื่องที่ความสัมพันธ์ของ คุณกับชอว์ดูจะคืบหน้ามากไปหน่อย ผมอยากจะบอกว่า ผมรู้สึก.. Chuck Versus the Final Exam (2010)
He's progressing quickly.เขาพัฒนาเร็วมาก Exit Wounds (2010)
Your symptoms are progressing even faster than everyone else's.อาการของเขาแย่ลงเร็วกว่า คนอื่นๆมากเลย Epidemiology (2010)
Yes, the transaction was progressing just fine.ช่าย การเจรจา กำลังไปได้สวย Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Ye Eun is progressing rapidly.เยอึนพัฒนารวดเร็วมาก Episode #1.9 (2010)
his health is deteriorating, and the disease is progressing rapidly.สุขภาพของพ่อทรุดลง แล้วโรคก็ได้กำเริบอย่างรวดเร็ว Rise of the Planet of the Apes (2011)
Aaron, please tell me things are progressing well on your end.แอรอน บอกฉันที ทุกอย่างกำลังก้าวหน้าไปด้วยดี Us or Them (2011)
As you can see, production of the Valkyrie is progressing on schedule, even with components of this size.อย่างที่เห็น การผลิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้ว่าจะขนาดเล็กแค่นี้ Captain America: The First Avenger (2011)
Darius, sometimes I think we are progressing in this mission, and then other times, I'm not so sure.ดารีส บางครั้งผมก็คิดว่า เรากำลังไปได้สวย แต่บางครั้ง ผมก็ไม่แน่ใจ Safety Not Guaranteed (2012)
Wow! Our mornings are progressing at vastly different rates.ว้าว ช่วงเช้าของเรากำลังก้าวหน้า Partial Eclipse of the Heart (2012)
Jake's progressing.การพัฒนาของเจค Entanglement (2012)
Yep, anyone who said our summer wasn't progressing beautifully didn't know what they were talking about.คนที่พูดว่าฤดูร้อนของเรา ไม่ได้ผ่านไปอย่างสวยงาม ไม่รู้ว่า พวกเขากำลังพูดถึงอะไร Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
I was worried I was gonna have to spit on my hand but you seem to be progressing quite nicely.ฉันเป็นห่วงผม gonna ต้องถ่มน้ำลายรดมือของฉัน ... แต่คุณดูเหมือนจะก้าวหน้า อย่างมาก. The To Do List (2013)
So an old lady with rapidly progressing dementia-- you gonna say that she was the bad guy in this situation?หญิงแก่ทีเป็นโรคสมองเสื่อม คุณจะบอกว่าเธอเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้เหรอ Red Lacquer Nail Polish (2013)
It's progressing a lot quicker than the doctors anticipated.มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่พวกหมอคาดการณ์ไว้ 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
And it started progressing each year.แล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี Free to Play (2014)
The modifications and equipment installations are progressing on the schedule.การปรับเปลี่ยนและติดตั้งกำลัง ประมวลผลบนตาราง Hidden Figures (2016)
And I'm just grateful to be where I am and kind of progressing with it, you know what I mean?ผมแค่รู้สึกขอบคุณ ที่ได้อยู่ตรงที่ที่ผมอยู่ และก้าวหน้าไปพร้อมมัน เข้าใจที่ผมพูดไหม After Porn Ends 2 (2017)
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง The Great Dictator (1940)
-How are things progressing?-เราก้าวหน้ากว่ามันยังไง? Underworld (2003)
From midnight till the current hour, snow has been progressing into our area, and you can see just acids night hour, around see immediate, near metro area.ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงชั่วโมงนี้ หิมะยังคงตกต่อเนื่องไปทั่วบริเวณ คุณอาจจะเห็นมันเป็นอย่างนี้ไปทั้งคืน Ladder 49 (2004)
UTI progressing into infection. Pneumonia. Diabetic coma.UTI เริ่มติดเชื้อนะ ปอดบวม เบาหวานด้วย Just Like Heaven (2005)
How are things progressing?คืบหน้าบ้างมั้ย Rendition (2007)
Music keeps progressing and moving on and people come up with new ideas and new tricks and new ways to tell the same story in a different way.ดนตรียังคงพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป และผู้คนต่างก็เสนอแนวคิดใหม่ๆ และลูกเล่นใหม่ๆ และวิธีใหม่ๆ ในการเล่าเรื่องเดิม ในลักษณะที่ต่างออกไป It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
progressingHis career is progressing in leaps and bounds.
progressingHow is that business progressing?
progressingShe is progressing in Chinese.
progressingThe work is progressing steadily.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROGRESSING    P R AH0 G R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progressing    (v) (p r @1 g r e1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigungssteuerung {f}process control; manufacturing control; progressing [Add to Longdo]
fortschreiten; vorwärts schreiten; weitergehen | fortschreitend; vorwärts schreitend; weitergehend | fortgeschritten; vorwärts geschritten; weitergegangen | geht weiterto progress | progressing | progressed | progressesrd [Add to Longdo]
weiterverfolgen | weiterverfolgend | weiterverfolgtto progress | progressing | progressed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progress \Pro*gress"\ (?; formerly pronounced like {Progress},
   n.), v. i. [imp. & p. p. {Progressed}; p. pr. & vb. n.
   {Progressing}.]
   [1913 Webster]
   1. To make progress; to move forward in space; to continue
    onward in course; to proceed; to advance; to go on; as,
    railroads are progressing. "As his recovery progressed."
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Let me wipe off this honorable dew,
       That silverly doth progress on thy checks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They progress in that style in proportion as their
       pieces are treated with contempt.   --Washington.
    [1913 Webster]
 
       The war had progressed for some time. --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. To make improvement; to advance. --Bayard.
    [1913 Webster]
 
       If man progresses, art must progress too. --Caird.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top