Search result for

*pisa*

(70 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pisa, -pisa-
Possible hiragana form: *ぴさ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, she's nervous. Kim Pisano's checking us in.- ฉันแค่อยากให้เข้าเข้าใจ Reunion (2013)
Kim Pisano.เขาเป็นบีสต์ นายใช้เหตุผลคุยกับเขาไม่ได้หรอก Reunion (2013)
And you can drop in Pisa, too.Und Pisa können wir auch gleich weglassen. Dip in the Pool (1958)
Francesco da Pisa, who raped two thousand nuns the Count Zum Felsenstein whose virility doubled the Silesian population.Da wäre Francesco da Pisa, der 18OO Nonnen vergewaltigte und tötete. Oder Graf Berthold zum Felsenstein Schwarzen Ferkel, dessen Virilität die Bevölkerung von Schlesien tausendfach vervielfachte. The Devil's Eye (1960)
The lakes, Turin, Milan, Pisa. Florence...Die Seen, Turin, Mailand, Pisa, Florenz... Purple Noon (1960)
Just like the Tower of Pisa There's only one LouisaGenau wie beim Turm von Pisa Gibt es nur eine Louisa What a Way to Go! (1964)
Will we go and see the Leaning Tower of Pisa?Werden wir den schiefen Turm von Pisa sehen? Repulsion (1965)
Well, are we going to see the Leaning Tower of Pisa?Werden wir den schiefen Turm von Pisa sehen? Repulsion (1965)
You want to see the Leaning Tower of Pisa, we'll see the bloody thing.Du willst den Turm von Pisa sehen? Wir werden das verdammte Ding sehen! Repulsion (1965)
This is supposed to be the Leaning Tower of Pisa.Chaotisch! Sehen Sie nur her, das hier soll der schiefe Turm von Pisa sein. The Witches (1966)
Where is the little one with the beard?- Wo ist der Kleine mit dem Bart? - Im Pisacane-Gymnasium. Lulu the Tool (1971)
At the Pisacane school.Wie, im Pisacane? Lulu the Tool (1971)
Cockeyed as hell.Schief wie der Turm von PisaThe Last House on the Left (1972)
- Very funny, interrupting me!- Stimmt es, dass er ständig weint? - Pisani, Sie Witzbold. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
- This work issue is serious. - Quality's better than quantity!Pisani, Sie machen zwar darüber Scherze, aber das Problem mit der Berufung ist ernst. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
- Hi, Pisano.- Oh, guten Tag, Pisani. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
- If I were you I'd stay away.Und der der Pisanis, von Mutter Carvaia und Schwester Tarquinia ebenso. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
There, that's Pisani, he went to get him from the station.Hier, das ist Pisani. Er hat ihn vom Bahnhof abgeholt. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
He wants the report on Pisani.Der will den Bericht über Frau Pisanis Tod. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
- Have an alibi for Giulia Pisani?Und was die Tötung von Giulia Pisani betrifft? The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
Whoever killed him also killed Giulia Pisani, logic.Herr Ingenieur... Derjenige, der Don Giorgio getötet hat, hat auch Giulia Pisani getötet. Das ist gewiss. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
Or you, Pisani?Hatte die Sekretärin einen, oder Sie, Pisani? The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
This was used to kill Don. Giorgio and Giulia Pisani.Mit dem hier wurden Don Giorgio und Giulia Pisani getötet. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
We have proof that Giulia Pisani was blackmailing him.Wir haben auch Beweise, dass Frau Pisani, das Opfer, versucht hat, ihn zu erpressen. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
- Something like a Tokyo Rose?- Pisaner Gesänge? The Bullet (1972)
Monte carlo, 100 miles south of turin 100 miles east of pisa, 500 miles west of bilbao.Monte Carlo. 160 Kilometer südlich von Turin. 160 Kilometer östlich von PisaThe Cycling Tour (1972)
This bronze. The leaning tower of Pisa if they can get up there.Diese Weiber... würden den Schiefen Turm von Pisa vögeln, wenn sie dort hochkämen. Black Christmas (1974)
- Hey, Pisani.- Hey, Pisani. The Cynic, the Rat and the Fist (1977)
- Could be British tourists abroad.Und die britischen Touristen in PisaThe Whisky Priest (1982)
We met again at Pisa University.Wir trafen uns wieder an der Universität in PisaCinema Paradiso (1988)
Is the Leaning Tower of Pizza just a statue?Und der schiefe Turm von PisaThe Telltale Head (1990)
Pisa.PisaVoyager (1991)
Pizza?-PisaVoyager (1991)
The Leaning Tower of Pisa.Der schiefe Turm von PisaForever Jung (1992)
And now, Leaning Tower of Pisa, Eat your heart out and move over.Schiefer Turm von Pisa, du bist offiziell abgelöst. Marge Gets a Job (1992)
No, the Grimaldis' daughter died in a convent in PisaNein, Amelia Grimaldi verstarb in einem Nonnenkloster in Pisa Simon Boccanegra (1995)
The lowly roof of a poor woman sheltered me as an orphan where Pisa rises near the sea ln Pisa, you?Eine Alte in armer Hütte hat voll Güte mich aufgezogen wo umspielt von Meereswogen aufsteigt Pisa Aus Pisa, du? Simon Boccanegra (1995)
I put Richard... on the train to Pisa.Richard ist im Zug nach PisaStealing Beauty (1996)
Tower of Pisa.- Turm von PisaFair Game (2000)
It's a star forming in the Orpisay nebula.Das ist ein Stern im Orpisay-Nebel. Child's Play (2000)
And I loved your work in Pisa.Ja, und ich bewundere Ihr Werk in PisaLike Mother, Like Daughter (2001)
- In a chicken coop, outside Pisa.-Von einem Bauerhof bei PisaRipley's Game (2002)
I'm not a crack jumper, lady.Ich bin keine Lücken-Springerin, meine Dame. (Pisa: schlechter Schnitt) Wound-up Penguin (2004)
Leaning Tower of Pisa, here we come!Schiefer Turm von Pisa. Wir kommen! Show Ghouls (2005)
We've been staking' out the Palazzo Pisani for days, like you told us.Wir haben den Palazzo Pisani seit Tagen ausgespäht, wie wir sollten. The Thief Lord (2006)
Heidi Campisano,25... though this picture's three years old.Heidi Campisano, 25. Allerdings ist dieses Bild drei Jahre alt. Family (2007)
Heidi Campisano.Heidi Campisano. Family (2007)
This is a check to Heidi Campisano from Adrian Nelson's account.Dies ist ein Scheck an Heidi Campisano von Adrian Nelsons Konto. Family (2007)
- Heidi Campisano seduced Adrian Nelson.- Heidi Campisano verführte Adrian Nelson. Family (2007)
Heidi Campisano?Heidi Campisano? Family (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำซำ[N] Lepisanthes rubiginosa Leenh., Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำซำ, ต้นกำชำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lepisanthes rubiginosa Leenh. ในวงศ์ Sapindaceae ผลออกเป็นช่อ สุกสีเหมือนลูกหว้า กินได้ รสหวานปะแล่มๆ, Notes: (ถิ่นใต้)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอเอนเมืองปิซา[n. prop.] (Hø Ēn Meūang Pisā) EN: Leaning Tower of Pisa   FR: la tour de Pise [f] ; La tour penchée de Pise [f]
กล้วยหอมเขียว[n. exp.] (klūay høm khīo) EN: Cavendish banana ; hom khio banana ; pisang masak hijau   FR: banane Cavendish [f] ; banane hom khio [f] ; pisang masak hijau
กล้วยไข่[n. exp.] (klūay khai) EN: kluay khai banana ; Kluay Khai ; dainty banana ; pisang mas   FR: banane kluai khai [f] ; pisang mas
กล้วยน้ำว้า[n. exp.] (klūay nāmwā) EN: “namwa” banana ; pisang awak   FR: banane “namwa” [f] ; pisang awak
ปิซา[n. prop.] (Pisā) EN: Pisa   FR: Pise

CMU English Pronouncing Dictionary
PISA    P IY1 S AH0
PISANI    P IY0 S AA1 N IY0
PISANO    P IY0 S AA1 N OW0
SPISAK    S P IH1 S AH0 K
PISAREK    P IH1 S ER0 EH0 K
PISARSKI    P IH2 S AA1 R S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pisa    (n) (p ii1 z @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pisaccasteißhuhn {n} [ornith.]Ornate Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピサ[, pisa] (n) Pisa; (P) [Add to Longdo]
ピサの斜塔[ピサのしゃとう, pisa noshatou] (n) Leaning Tower of Pisa [Add to Longdo]
水魚[みずうお;ミズウオ, mizuuo ; mizuuo] (n) (uk) long snouted lancetfish (Alepisaurus ferox) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, / ] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy, #31,300 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  PISA
         Portable InformationsSystem Architecture (DB, infodas, PISA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top