ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pellets*

P EH1 L AH0 T S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pellets, -pellets-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tapioca Pelletsมันอัดเม็ด มันอัดเม็ดแข็ง [การค้าระหว่างประเทศ]
Snow pellets (soft hail)ลูกปรายหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Ice pelletsลูกปรายน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make heroin pellets.เพื่ออัดบรรจุเฮโรอีน Rio (2006)
25 pellets per of compressed powder heroin.25 เม็ด ต่อ เฮโรฮีนที่อัดบรรจุ. Rio (2006)
He cut open the boy to get the pellets.เขาผ่าท้องเด็ก เพื่อเอาเฮโลอีน Rio (2006)
They're removing their heroin pellets.เอาเฮโลฮีนออกจากท้องเขา Rio (2006)
That's funny because we found your print packed inside one of these heroin pellets.ตลกนะเราเจอลายนิ้วมือคุณ อยู่ในก้อนเฮโลอีนพวกนี้ Rio (2006)
Every owl yarps up pellets.ฮูกทุกตัวจะมีการสำรอกเศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
In fact, I think I might have your brothers' first pellets.อันที่จริง ข้าว่าข้าเก็บ เศษอาหารก้อนแรกของพวกพี่ๆ เจ้าไว้นะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Start picking up those pellets right now.เริ่มเก็บเศษขยะได้แล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
That's right. Think of the joy. Pellets.ใช่ น่าสนุกออก เก็บขยะเนี่ย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Ugh. Other owls' pellets.แหวะ เศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Pellets? I have no idea.อาหารเม็ดมั้ง? Aerodynamics of Gender (2010)
For the same reason I was sure when I found rat pellets in the Thanksgiving turkey.ก็เหตุผลเดียวกับตอนที่ หนูเห็นหนูถูกปั้นเป็นก้อน ในไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้า Safe Haven (2010)
So you guys let Pierce boss you around in exchange for paint pellets?พวกคุณยอมให้เพียร์ซเป็นหัวหน้า เพื่อแลกกับกระสุนสีงั้นเหรอ? A Fistful of Paintballs (2011)
That's all I need to do is find some rabbit pellets in there, and I got hantavirus.ที่ผมต้องทำก็คือ แค่หาอาหารกระต่าย ซึ่งผมเป็นโรคไวรัสฮันตา Lekio (2012)
He's got a couple dozen shotgun pellets in him.เขาโดนลูกปรายยิงสักสองโหลได้มั้ง Blood Feud (2012)
Both you and the victim were hit with shotgun pellets.ทั้งคุณและผู้ตาย ถูกยิงด้วยกระสุนลูกปราย Blood Feud (2012)
Hodgins says that two days before the victim died, this area was home to cotton candy, uh, shotgun pellets, camels and this gravel, so I'm confident this is the place.ฮ็อดกิ้นบอกว่า2วันก่อนหน้าเหยื่อจะตาย บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ ร้านสายไหมพันก้าน เอ่อ,กระสุนปืนลูกปลาย อูฐและก็ก้อนกรวด The Tiger in the Tale (2012)
Shotgun pellets?กระสุนปืนลูกปรายงั้นหรือ The Tiger in the Tale (2012)
The salts were placed in the pipe.Die Pellets wurden in den Luftschacht geworfen. Porcile (1969)
This plug had a metal pipe and it forced the salt to spray out.Der Stöpsel war mit einem Rohr versehen, das die Pellets hinaussprühte. Porcile (1969)
Pellets in plastic.Plastik-PelletsStorm Warnings (2003)
It's a mass of pellets?Es ist eine Masse von PelletsThe Killer in the Crosshairs (2011)
Lumber, chicken wire, water bottles, pellets, rabbits.Bauholz, Maschendraht, Wasserflaschen, Pellets, Kaninchen. Killer Joe (2011)
Some sort of pellets, I think. That they convert to energy, instead of...Pellets, die sie in Energie umwandeln können, sodass sie keinen Strom brauchen. Episode #1.4 (2012)
After an owl eats, he spits up part of his meal, that he can't digest, in the form of a pellet.Nachdem eine Eule gefressen hat, speit sie den Teil ihrer Mahlzeit, den sie nicht verdauen kann, in Form eines Pellets wieder aus. The Proton Transmogrification (2014)
There are still three other power pellets out there.Es gibt noch drei weitere Power-PelletsPixels (2015)
Oh, I'm shitting in pellets now."Ich kacke nur noch Pellets." Don't Make Me Come Back There (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มันสำปะหลังอัดเม็ด[n. exp.] (mansampalang at met) EN: cassava pellets   
สาคูเม็ดเล็ก[n. exp.] (sākhū met lek) EN: small tapioca pellets   

CMU English Pronouncing Dictionary
PELLETS    P EH1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellets    (n) pˈɛlɪts (p e1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁砂[tiě shā, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄚ, / ] shot (in shotgun); pellets, #64,075 [Add to Longdo]
燃料芯块[rán liào xīn kuài, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] fuel pellets [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graupel {m} | Graupel {pl}ice pellet | ice pellets [Add to Longdo]
Kügelchen {n} (aus Papier) | Kügelchen {pl}pellet | pellets [Add to Longdo]
wirftpellets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪あられ;雪霰[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top