ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*notausgang*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notausgang, -notausgang-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- ln that event, sir, that's the way out.- Für den Fall ist hier der NotausgangVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
Where's the emergency exit?Wo ist hier der NotausgangThat Man from Rio (1964)
And then you will be dropped into the ocean.Direkte Abfuhr durch den NotausgangWhat's Up, Tiger Lily? (1966)
RADIO: 'Apart from its many diversions - water sports, golf -Notausgang Triple Cross (1966)
- It has no emergency exit!- Es gibt keinen Notausgang. - Na und? Z (1969)
Go out the back way, would you please?Der Notausgang ist auf dem Flur. Scoumoune (1972)
In fact this idea became his final motivation. From that day he decided... he should get rid of himself, to use that emergency exit to extinguish his daily suffering.An diesem Tag, so vereinbarte er mit sich selber, sollte es ihm freistehen, den Notausgang zu benützen oder nicht, je nach der Laune des Tages. Steppenwolf (1974)
Why the hell didn't you tell me about that passageway?Warum haben Sie mir diesen Notausgang verschwiegen? The Gauntlet (1977)
At 8:15, go out the fire exit on the south side of the theater.Um 20:15 Uhr nehmen Sie den Notausgang an der Südseite des Kinos. It Lives Again (1978)
The inexplicable fear and the fear of this fear... were practised in a closed social ritualistic pattern... in which the consumption of drugs and alcohol... is an acceptable, yes, even recommended outlet.Die unerklärliche Angst und die Angst vor dieser Angst wurden in einem geschlossen sozialen Muster ritualisiert, in dem ein gewisser Konsum von Narkotika und Alkohol ein akzeptierter, ja, sogar empfehlenswerter Notausgang ist. From the Life of the Marionettes (1980)
Take it rοund the back, sir. There's spaces there.Um die Ecke, neben dem Notausgang, ist noch Platz, Sir! Part 3 (1984)
-Criminals always know where the emergency exit is.- Ganoven kennen immer den NotausgangMy New Partner (1984)
The gunman apparently entered the building... Through the fire escape and fled the same way...Der Mann betrat die Klinik durch den Notausgang und verließ sie auch so wieder. Knight Sting (1985)
The exhaust outlet is not an authorized exit.Entlüftungsstutzen ist kein NotausgangThe Human Factor (1986)
This is a fire door. It's never supposed to be locked.Dieser Notausgang sollte eigentlich offen sein. Phoenix Under Siege (1987)
Walter, why don't you take a journey through the eggs-it.Walter, warum suchst du nicht den NotausgangMr. Egghead (1990)
Get the attendant who manned the door.Die Stewardess, die am Notausgang war. Hero (1992)
This guy's the one who opened the emergency exit from the outside.Er war es auch, der den Notausgang geöffnet hat und zwar von draußen. Hero (1992)
Carl's in position on the fire escape.Carl ist in Position am NotausgangSneakers (1992)
Ah, it's an emergency exit.- Das ist ein NotausgangSneakers (1992)
There's a fire escape at the end of the north corridor.Es gibt einen Notausgang am Ende des Nordkorridors. Sneakers (1992)
[ All Shouting ]NOTAUSGANG The Last Temptation of Homer (1993)
Hey, this emergency exit is painted on!Hey, der Notausgang ist bloß aufgemaIt. The Last Temptation of Homer (1993)
Well, sir, I won't bore you with the details of our miraculous escape... but we desperately need a real emergency exit.Die EinzeIheiten unserer flucht erspare ich Ihnen. Aber ein echter Notausgang muss sein. The Last Temptation of Homer (1993)
Can't you see a hidden door here?Ich bewache den NotausgangThe Adventurers (1995)
I come out to tell you that there isn't any hidden door insideIch wollte dir nur sagen, da ist kein NotausgangThe Adventurers (1995)
Please proceed to the nearest emergency exitBitte gehen Sie zum nächsten NotausgangThe Net (1995)
That's the emergency exit.Das ist der NotausgangShip Happens (1995)
That's an emergency exit.Das ist ein NotausgangDream Weaver (1995)
- Where is the emergency exit?- Wo ist der NotausgangPoint of No Return (1996)
There's an emergency exit. Go get help.Da, der NotausgangAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
There's a back entrance to the flat and an exit up to the attic.Die Wohnung hat einen Notausgang Und einen Ausgang zum Dachboden. Brother (1997)
All right, we'll leave by the back entrance.Schon gut, wir gehen durch den NotausgangBrother (1997)
I know where the candles are. And I know where every emergency exit is on this floor.Ich weiß, wo die Kerzen sind, und ich kenne hier jeden NotausgangThe Ice Storm (1997)
I´d like to talk to Dr. Jnsson.Notausgang Pandemonium (1997)
There's an access panel behind the hold over there on that side.Der Frachter hat einen Notausgang auf der anderen Seite. Racing Mars (1997)
Presuming the pilot is even able to keep control of the plane I put on a lightweight parachute I stowed overhead and go out the emergency exit with the knapsack you're holding.Falls der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug nicht verliert,... ..springe ich mit einem Fallschirm aus dem Notausgang. Zusammen mit Ihrer Tasche. Max (1997)
Not yet, but they are looking at the emergency exit door.Noch nicht, aber der Notausgang wird überprüft. Tempus Fugit (1997)
- HE'S CURRENTLY ENTERING VERTICAL STAIRWELL FIVE.Er verläßt den Tunnel durch Notausgang fünf. Enemy of the State (1998)
"If you are seated in an emergency exit row and would be unable or unwilling to perform the duties listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you.""Sitzen Sie in einer Reihe mit Notausgang und können oder wollen nicht die Aufgaben auf der Sicherheitskarte durchführen, bitten Sie die Stewardess, Sie umzusetzen." Fight Club (1999)
An exit-door procedure at 30,000ft.Ein Notausgang-Manöver in 10.000 Meter Höhe. Fight Club (1999)
Get a uniformed man on the fire escape.Postiere einen Uniformierten am NotausgangThe Thomas Crown Affair (1999)
When the coast is clear, I'm gonna be downstairs.Und wenn die Luft rein ist, warte ich da unten, direkt neben dem NotausgangThe Million Dollar Hotel (2000)
-Emergency exit, west side.- Notausgang West. The Art of War (2000)
is there an emergency exit?Gibt es hier irgendwo einen NotausgangLiving It Up (2000)
Back door?Der NotausgangEternity (2000)
This is the escape hatch.Das ist der NotausgangThe Hole (2001)
The rest of us are at ease with you blocking the exit windows.Und Sie versperren uns den NotausgangThe Getaway (2001)
I installed an emergency exit in the sewers.In der Kanalisation ist ein NotausgangDad (2001)
I come in here, and the first thing I'm doing is I'm catching the sightlines and looking for an exit.Ich betrete diesen Raum, verschaffe mir sofort einen Überblick und suche... den NotausgangThe Bourne Identity (2002)

German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notausgang {m}emergency exit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Notausgang /noːtausgaŋ/ 
   emergency exit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top