ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*muralist*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: muralist, -muralist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muralist[N] ช่างเขียนภาพฝาผนัง, Syn. artist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, if Charles Manson needed a personal muralist, you'd be the guy.ฉันหมายความว่าถ้าชาร์ลส์แมนสันจำเป็นต้อง muralist ส่วนบุคคลที่คุณต้องการจะแต่งตัวประหลาด We Bought a Zoo (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandmaler {m}muralist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  muralist
      n 1: a painter of murals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top