ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morel*

M ER0 EH1 L   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morel, -morel-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Morelli.ครูชื่อมอเรลลี Wild Reeds (1994)
Give my keys to Morelli. Thank him.เอากุญแจไปให้มอเรลลี ขอบคุณมันด้วย Wild Reeds (1994)
People like you. Morelli wants to help.ครูมอเรลลีอยากช่วย เปลี่ยนแปลงคนอย่างนาย Wild Reeds (1994)
Westmoreland again?เวตส์มอร์แลนด์ อีกแล้วหรอ English, Fitz or Percy (2005)
You're Charles Westmoreland, right?คุณคือ ชาร์ลส์ เวสมอร์แลนด์ สินะ? ผมรู้จักคุณเหรอ? Pilot (2005)
Every new fish comes in here, first thing they hear, is that Charles Westmoreland is D.B. Cooper.พวกเข้าใหม่ทุกคนที่เข้ามาในนี้ สิ่งแรกที่ได้ยิน คือ ชาร์ลส์ เวสท์มอร์แลนด์ คือ ดี.บี.คูเปอร์ Pilot (2005)
- Westmoreland!-เวสต์มอร์แลนด์ The Rat (2006)
$5 million that Westmoreland planted in the desert in Utah.5 ล้านเหรียญที่เวสต์มอร์แลนด์ฝังไว้ ในทะเลทรายที่ยูทาห์ Manhunt (2006)
The $5 million that westmoreland planted in the desert in utah.เงิน5ล้านที่เวสมอร์แลนด์ฝังไว้ที่ทะเลทรายในยูท่าร์ไง Otis (2006)
Looks like Westmoreland spent his last breath blowing smoke up your ass.เหมือนว่าเวสท์มอร์แลนด์ ใช้ลมหายใจสุดท้ายของเค้าไปกับการโกหกนายนะ Map 1213 (2006)
I have the information, you have the manual requirements necessary to unearth Westmoreland's buried booty.ฉันมีข้อมูล และนายมีสิ่งที่ต้องการ จำเป็นในการขุด Map 1213 (2006)
Arrested and booked as Charles Westmoreland.ถูกจับขังในชื่อ ชาร์ลส์ เวสท์มอร์แลนด์ Map 1213 (2006)
It's out ticket to the rest of our lives, minus what I'm sending Westmoreland's daughter.มันเป็นตั๋วของเรา ทั้งชีวิตที่เหลือของเรา ลบกับจำนวนที่ผมจะส่งไปให้ลูกสาวของเวสต์มอแลนด์ Sona (2007)
morel'm sure.ดีแล้ว Interference (2007)
The 22nd lord of westmorelandshire.ทายาทของราชวงศ์ชั้นสูงอะไร The Dark Night (2008)
- Careful with those morels, Elan.- ดูเห็ดโมเรลหน่อย... The Dwarf in the Dirt (2009)
I'm Jennifer Morelli, but at 10:00, I'm "Destiny".ฉัน เจนนิเฟอร์ มอเรลลี่ แต่พอสี่ทุ่มปุ๊บ ฉันจะเป็น "เดสทินี่" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Jill Morelli. She's a freelance reporter.จิลล์ มอเรลลี่ เธอเป็นนักข่าวอิสระ Kill Jill (2010)
Target name is Jill Morelli.เป้าหมายชื่อ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
Morelli, you scared the hell out of me!มอเรลลี่ เธอทำให้ฉันตกใจ Kill Jill (2010)
And put out an APB for Jill morelli.ผมส่งประกาศ APB ของ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
I listed morelli as armed and dangerous.ผมระบุว่ามอเรลลี่เป็นอันตรายและมีอาวุธ Kill Jill (2010)
2 highway patrol officers recognized morelliจนท.ลาดตระเวณทางหลวง 2 นายจำมอเรลลี่ได้ Kill Jill (2010)
Walk slowly toward us, Ms. Morelli.เดินมาหาเราช้าๆ คุณมอเรลลี่ Kill Jill (2010)
Harvey Morell is an engineer at a Chinese computer firm.ฮาร์วี่ย์ มอเรลล์ เป็นวิศวกร ในบริษัทคอมพิวเตอร์ของจีน True Genius (2012)
And the mob controlled concrete back then... the Morello gang, I believe... and they cut corners to skim a profit, like, with steel rebar, for example.และในช่วงนั้น พวกม๊อบเป็นคนคุมการเทคอนกรีต แก๊งค์มอเรลโลมั้ง ฉันว่า และพวกนั้นชอบลดคุณภาพ เพื่อเพิ่มกำไร Pilot (2012)
In Eastmoreland.ที่เอสมอร์แลนด์ The Grimm Identity (2015)
Mr Morel.Monsieur MorelMontparnasse 19 (1958)
Goodbye, Mr Morel.Auf Wiedersehen, Monsieur MorelMontparnasse 19 (1958)
Morel.MorelMontparnasse 19 (1958)
We have guests. Gisèle has gone out.- M. und Mme. Morel sind da. Back to the Wall (1958)
-Moreland.-Moreland. The Devil and the Ten Commandments (1962)
-Moreland!-Moreland! The Devil and the Ten Commandments (1962)
Morella!Morella! Tales of Terror (1962)
Morella.Morella. Tales of Terror (1962)
Morella, my beloved wife, your murderer has returned.Morella, meine geliebte Frau, deine Mörderin ist zurückgekehrt. Tales of Terror (1962)
...it's not imminent, is it?Hier ist Morel. Aber nicht sofort, nehme ich an? Magnet of Doom (1963)
Call the Attorney General for me.Morel, rufen Sie den Staatsanwalt an! Magnet of Doom (1963)
Call Mr. Morel.Rufen Sie Monsieur Morel an. Magnet of Doom (1963)
Hello, I'd like to talk to Mr. Morel.Hallo. Ich möchte mit Herrn Anwalt Morel sprechen. Magnet of Doom (1963)
Mr. Morel had only told me the hour and the address, so I wanted to know who I was going to meet.Morel hatte mir nur die Zeit und die Adresse angegeben. Ich wollte wissen, zu wem ich ging. Magnet of Doom (1963)
I'm sent by Mr. Morel.- Anwalt Morel schickt mich her... Magnet of Doom (1963)
Mr. Morel didn't give me any name.- Anwalt Morel nannte keinen Namen. Magnet of Doom (1963)
Morel, my businessman, is a true scoundrel, but I don't care, he has the face of an honest man.Mein Vertrauensmann, Morel, ist ein durchtriebener Gauner, aber das ist mir egal. Er hat ein ehrliches Gesicht. Das Gesicht ist sehr wichtig. Magnet of Doom (1963)
Have you got a passport? Yes. You'll give it to Morel, he'll put a visa, tomorrow.Geben Sie Ihren Pass Morel, er besorgt das Visum. Magnet of Doom (1963)
It was a letter to Morel. Always the same. What?- Immer noch der gleiche Brief an MorelMagnet of Doom (1963)
I'm telling you it's a letter to Morel, the one which tells him to give a big envelope to the person whose name is written on it.Ein Brief an Morel, sagte ich, mit dem Sie um Übergabe eines großen Briefumschlages... an die Person, deren Name darauf steht, bitten. Magnet of Doom (1963)
My dear Morel, it's now time to fight.- Mein lieber Morel, der Moment ist gekommen, wo wir zuschlagen müssen. Magnet of Doom (1963)
- I'm Marquis Riccardo...Marquese Ricardo Morelli di Castelfani... Blood and Black Lace (1964)
Riccardo Morelli.Morelli, Ricardo? Das bin ich Blood and Black Lace (1964)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOREL    M ER0 EH1 L
MORELL    M AO1 R AH0 L
MORELLA    M AO0 R EH1 L AH0
MORELLI    M AO0 R EH1 L IY0
MORELLO    M ER0 EH1 L OW0
MORELAND    M AO1 R L AH0 N D
MORELOCK    M AO1 R AH0 L AA0 K
CIMORELLI    CH IY0 M AO0 R EH1 L IY0
WESTMORELAND    W EH0 S T M AO1 R L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morello    (n) mˈərˈɛlou (m @1 r e1 l ou)
morellos    (n) mˈərˈɛlouz (m @1 r e1 l ou z)
Westmoreland    (n) wˈɛstmələnd (w e1 s t m @ l @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
編笠茸[あみがさたけ, amigasatake] (n) morel mushroom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 morel \mor"el\ (m[o^]r"[e^]l), n. [See {moril}.] (Bot.)
   An edible fungus ({Morchella esculenta}), the upper part of
   which is covered with a reticulated and pitted hymenium. It
   is used as food, and for flavoring sauces. [Written also
   {moril}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 morel \mor"el\, n. [See {morelle}.] (Bot.)
   1. Nightshade; -- so called from its blackish purple berries.
    [Written also {morelle}.]
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of cherry. See {Morello}.
    [1913 Webster]
 
   {Great morel}, the deadly nightshade.
 
   {Petty morel}, the black nightshade. See {Nightshade}.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 morel /morɛl/
  morello

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top