Search result for

มะเขือ

(54 entries)
(0.7712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะเขือ-, *มะเขือ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเขือเทศ    [N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะเขือน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Solanumวงศ์ Solanaceae ที่ผลกินได้ คือ ชนิด S. melongenaL. ผลกลม ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น มะเขือขื่น มะเขือไข่เต่า มะเขือเจ้าพระยา มะเขือละโว้, มะเขือยาว [S. melongena L. var. serpentinum (Desf.) L. H. Bailey] ผลยาว มีหลายสี, ชนิดที่ผลกินไม่ได้ คือ มะเขือขื่น ชนิด S. aculeatissimum Jacq. รากใช้ทำยาได้.
มะเขือทวาย, มะเขือมอญดู กระเจี๊ยบ.
มะเขือพวงน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Solanum torvum Sw. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้, อีสานเรียก หมากแข้ง.
มะเขือเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicon esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]
Solanum laciniatumมะเขือ [TU Subject Heading]
Solanum torvumมะเขือพวง [TU Subject Heading]
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tomatoes and potatoes.มันฝรั่ง กับ มะเขือเทศ The Great Dictator (1940)
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี The Great Dictator (1940)
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด The Godfather (1972)
-They forgot the ketchup.เขาลืมซ้อสมะเขือเทศ Oh, God! (1977)
Tomatoes.มะเขือเทศ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Look at this. Lefty, hey!ดูนี่สิ เลฟตี้ ขอซ้อสมะเขือหน่อย *batteries not included (1987)
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ The Princess Bride (1987)
Vinnie was in charge of the tomato sauce.วินนี่เป็นคนปรุงซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
How many cans of tomatoes you put in there?แล้วใส่มะเขือเทศลงไปเท่าไหร่ Goodfellas (1990)
I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
All day long the guy's been watching helicopters and tomato sauce.ตลอดทั้งวันทุกคนได้แต่คอยดู เฮลิคอปเตอร์และซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
After I got here I ordered spaghetti with marinara sauce... and I got egg noodles and ketchup.พอมาถึงนี่ผมก็สั่งสปาเกตตี้ มารินาร่าซอส แต่กลับได้บะหมี่ไข่กับซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[n.] (makheūa khāo) EN: eggplant   
มะเขือต้น [n. exp.] (makheūa ton) EN: Brazilian potato tree ; Potato tree   
มะเขือพวง[n. exp.] (makheūa phūang) EN: Pea Eggplant   FR: aubergine grappe [f]
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa muang) EN: Purple Eggplant   
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa muang lek) EN: eggplant   
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: Long Eggplant   FR: aubergine longue [f]
มะเขือส้ม [n. exp.] (makheūa som) EN: Currant Tomato   
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato   FR: tomate [f]
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggplant    [N] มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
tomato    [N] มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinal(บริง'จอล) n. มะเขือ
brinjaul(บริง'จอล) n. มะเขือ
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
marinara(แมระแน'ระ) n. น้ำซอสมะเขือเทศ
milanaise(มิลละเนซ') adj. ใส่หลอดมะกาโรนีหรือสปาเกตตี้ผสมน้ำมะเขือเทศ เห็ด เนื้อหั่น
pizza(พิท'ซะ) n.ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ (แบบอิตาลี)
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes

English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ
eggplant(n) มะเขือ
tomato(n) มะเขือเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plate brush (n ) มะเขือพวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ
茄子[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top