ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mixte*

M IH1 K S T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mixte, -mixte-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I kept a lookout for icebergs, I sorted your shells and mixed your cocktails, and I wiped the steam off your glasses.Ich hielt nach Eisbergen Ausschau, sortierte Muscheln, mixte Cocktails und wischte dir deine beschlagene Brille ab. Some Like It Hot (1959)
Here you are, perfect martinis. - Thank you.- Hier bitte, zwei perfekt gemixte Martinis. X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
Marsh tossed it for me.Marsh mixte mir einen. Trail of the Cheetah (1966)
Where's Dr. Mixter?Wo ist Dr. Mixter? - Noch im Country-Club. Halloween II (1981)
Dr. Mixter will have you stitched up in no time.Dr. Mixter bringt es wieder in Ordnung. Du wirst sehen. Halloween II (1981)
Dr. Mixter felt that he should wait until tomorrow before he put a cast on.Dr. Mixter will bis morgen warten, bevor er den Fuß in Gips legt. Halloween II (1981)
Dr. Mixter told me they were at the same party he was, but they're not there now and they're not at home.Dr. Mixter sagte, sie wären auf der gleichen Party gewesen wie er. Halloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. Mixter? Halloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. Mixter! Halloween II (1981)
Dr. Mixter!Dr. Mixter! Halloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. Mixter! Halloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. Mixter? Halloween II (1981)
Dr. Mixter, it's Laurie Strode.Dr. Mixter, es geht um Laurie Strode. Halloween II (1981)
Dr. Mixter.Dr. Mixter! Halloween II (1981)
She said making cocktails turned on men.Sie sagte, es mache Männer scharf, wenn sie Cocktails mixtePolar (1984)
I was sorting your shells and mixing your cocktails.Ich sortierte deine Muscheln und mixte Cocktails für dich. White Palace (1990)
He even remembered the drink he made for you.Er erinnerte sich sogar an den Drink, den er dir mixteClockers (1995)
It's a potion the hero uses to seduce a young girl.Ein Gebräu, das der Held mixte, für eine junge Frau, um sie zu verführen. Une femme française (1995)
Can you hear me?Ich wischte meinen letzten Tisch ab und mixte meinen letzten Drink. Sons of Mogh (1996)
- l took the liberty to mix you up a batch of ginger-root juice for your son's colic.- He, ich war so frei und mixte einen Ingwerwurzelsaft gegen die Koliken Ihres Sohnes. The Longest Day (1996)
I was fixing myself a drink and Gunsmoke was on TV and I heard a shot.Ich mixte gerade einen Drink, Bonanza lief im TV, da hörte ich den Schuss. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Every Friday, at the end of the week he'd make me a sea breeze, and we'd dance to Johnny Mathis.Jeden Freitag... mixte er mir einen Seabreeze, und wir tanzten zu Johnny Mathis. Reasons to Believe (2001)
Dr. Mixter's class?- Dr. Mixters Vorlesung? Halloween: Resurrection (2002)
This is gonna sound crazy, but I met someone up on this roof four years ago... and they mixed that cocktail, and they loved penguins.Das hört sich jetzt verrückt an, aber ich habe auf diesem Dach vor 4 Jahren jemanden getroffen und sie mixte diesen Cocktail, und sie liebte Pinguine. The Slutty Pumpkin (2005)
You came in saying you really needed to forget something; so mixed you up the most powerful drink I got the "Forget-Me-Shot."Du kamst her und sagst das du irgendwas wirklich vergessen willst, also mixte ich dir das stärkste Getränk, das ich habe den "Lass-mich-vergessen-schuss"! Eternal Moonshine of the Simpson Mind (2007)
Then to mixtepec.Dann nach Mixtepec. If You Work for a Living, Then Why Do You Kill Yourself Working? (2008)
Bits of the album are sounds they gave us when we did a remix of NYExcuse.Teile des Albums bestehen aus Sounds, die wir bekamen, als wir... NYExcuse remixten. Part of the Weekend Never Dies (2008)
I think it's about ten years ago today that I was doing the first Poo Cocktail and now you're taking the reins and taking it to a whole other level.Scheiße. Ich glaube, es war heute vor zehn Jahren, als ich den ersten Kacke-Cocktail mixte, und jetzt stehst du am Ruder und bringst das auf eine neue Ebene. Jackass 3D (2010)
Yeah, give me the fried spaghetti-dinner breakfast pocket for lunch, and a big bucket of mixed sodas.Ja, gib mir die gebratene Spaghetti-Abendessen-Frühstückstasche zum Mittag und einen großen Eimer gemixter Limos. Fry Am the Egg Man (2011)
I raised him on a simple diet of brussels sprouts and mixed soda.Ich habe ihn mit einer einfachen Diät aus Rosenkohl und gemixter Limo erzogen. Fry Am the Egg Man (2011)
Drinking blended margaritas under an umbrella on a white sand beach?Gemixte Margaritas trinken, unter einem Sonnenschirm an einem weißen Sandstrand? Father Frank, Full of Grace (2011)
Well, Ann laced your grapefruit juice with sleeping pills.Nun, Ann mixte Schlaftabletten in deinen Grapefruitsaft. Cellar Boy (2011)
She made some remedies.Sie mixte ein paar Heilmittel. Episode #1.7 (2011)
Folks just love my crab dip my mix CDs my apple martinis.Die fahren alle total auf meine Dips ab, auf die selbst gemixten CDs und meine Apfel-Martinis. Homecoming & Coming Home (2011)
It also increases resale value. Someone was bulking the formula by adding other biological agents to make a sort of biochemical cocktail.Um den Wiederverkaufswert zu erhöhen, modifizierte jemand die Formel und mixte mit anderen Kampfstoffen eine Art biochemischen Cocktail. Osombie (2012)
I met him in a bar, where he was djing.Ich traf ihn bei einer Party in einer Bar, wo er mixte2 Autumns, 3 Winters (2013)
This is a little homespun concoction I like to call...Es ist ein selbstgemixtes Gebräu. Ich nenne es Mr. Peabody & Sherman (2014)
This is a little homespun concoction I like to call...Es ist ein selbstgemixtes Gebräu. Ich nenne es Mr. Peabody & Sherman (2014)
When I mixed it with Sheldony goodness and cooked it in the Easy-Bake Oven of my mind.Als ich sie mit wertvollen Zutaten à la Sheldon mixte und im Kinderbackofen meines Geistes kochte. The Troll Manifestation (2015)
I consulted Cassie, and she mixed me up some stuff, and my blood pressure has been fine for years.Dann konsultierte ich Cassie. Sie mixte mir was, und mein Blutdruck ist seit Jahren wieder in Ordnung. Starting Over... Again (2015)
Number two: He will get no less than two ripe banana bunches. Yellow, no spots.Nummer zwei, er bekommt nicht weniger als zwei reife Bündel Bananen, gelb, ohne braune Flecken, sieben gemixte Bananen-Smoothies und zwölf Bananeneis am Stiel. Russell Madness (2015)
You got lucky once because the caseworker died, and the temp spiked her Big Gulp with vodka.Du hattest Glück, weil der Sachbearbeiter starb, und sich die Vertretung Wodka in ihre Limo mixtePower Suit (2016)
Or badly mixed cement?Schlecht gemixter Zement. Winter (2016)
So we've got meat, cheese, peanut butter or badly mixed cement.Also Fleisch, Käse, Erdnussbutter oder schlecht gemixter Zement. Winter (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
สหศึกษา[n. exp.] (sahaseuksā) EN: coeducation ; co-ed   FR: enseignement mixte [m]
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTE M IH1 K S T
MIXTER M IH1 K S T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top