ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*meanie*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meanie, -meanie-
Possible hiragana form: *めあにえ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you meanie.Oh, you meanieThe Ugly American (1963)
- What? ! We Meanies only take no for an answer.เรา มีนีส ใช้เพียงไม่คือคำตอบ Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Sir, Sir, the Meanies are coming!เซอร์เซอร์ มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Young Fred, the Blue Meanies are coming!หนุ่ม เฟร็ด มีนีส สีฟ้าจะมา! Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
This chap here Blue Meanies!เด็กชายนี้ที่นี่ มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
Blue Meanies?มีนีส สีฟ้า? Yellow Submarine (1968)
It starts with a Blue Meanie attack.มันเริ่มต้นด้วยการโจมตี มีนี สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
The Meanies captured everything that maketh music.จับทุกอย่างที่ทรงดนตรี Yellow Submarine (1968)
A million billion Meanies.ล้านพันล้าน มีนีส Yellow Submarine (1968)
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Relax, lads. Not a Meanie in sight.ผ่อนคลายเด็ก ไม่ มีนี ในสายตา Yellow Submarine (1968)
- Not even a teeny Meanie.ไม่ได้ มีนี เล็ก Yellow Submarine (1968)
- Not even a teeny-weeny Meanie.ไม่ได้เล็ก มีนี Yellow Submarine (1968)
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก! Yellow Submarine (1968)
Blue Meanies?มีนีส สีฟ้า? Yellow Submarine (1968)
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ Yellow Submarine (1968)
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ The Princess Bride (1987)
Oh, and that meanie Stella. Give her a swat for me, will you?โฮ้ แล้วก็เจ้าสเตลล่าเจ้าอารมณ์ ช่วยห่อร่างเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม? Dead Like Me: Life After Death (2009)
I would pop two of these blue meanies every morning And then I would be a firecracker For the rest of the day.แค่กินสองเม็ดทุกเช้า ฉันจะสดชื่นยังกับประทัดทั้งวันเลยล่ะ Vitamin D (2009)
Well, you remember that old meanie who stole all that stuff out of the choir room?ของทั้งหมดจากห้องชมรมร้องเพลง แล้ว... A Very Glee Christmas (2010)
She's such a meanie.กลายเป็นว่าเราโดนหลอกใช้ Episode #1.10 (2010)
He looks like kind of a lush and a bit of a meanie.เขาดูเหมือนพวกขี้เมา ตัวแสบนิดๆ The Thirteenth Step (2011)
Eenie, meanie, miney...เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง The Lesson (2012)
Eenie, meanie, miney, mo.จ้ำจี้มะเขือเปาะ The Lesson (2012)
- He's a meanie. He's a dick.เขา Meanie เขากระเจี๊ยว.. The To Do List (2013)
Low-wn-blue-meanie versus the incinerator.Low-Down-Blue-Meanie gegen den Incinerator. The Social Contract (2009)
Let me rephra.Low-down-blue-meanie--Lass es mich anders ausdrücken. Low-Down-Blue-Meanie ... The Social Contract (2009)
Not when it follows "low-down-blue-meanie.Nicht wenn es auf "Low-Down-Blue-Meanie" folgt. The Social Contract (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanie    (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meanies    (n) mˈiːnɪz (m ii1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiesling {m}; Miststück {n}meanie; meany [Add to Longdo]
Geizhals {m}; Geizkragen {m}meanie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meanie
      n 1: a person of mean disposition [syn: {meanie}, {meany},
           {unkind person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top