ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meanie

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meanie-, *meanie*
Possible hiragana form: めあにえ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you meanie.Oh, you meanieThe Ugly American (1963)
- What? ! We Meanies only take no for an answer.เรา มีนีส ใช้เพียงไม่คือคำตอบ Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Sir, Sir, the Meanies are coming!เซอร์เซอร์ มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Young Fred, the Blue Meanies are coming!หนุ่ม เฟร็ด มีนีส สีฟ้าจะมา! Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
This chap here Blue Meanies!เด็กชายนี้ที่นี่ มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
Blue Meanies?มีนีส สีฟ้า? Yellow Submarine (1968)
It starts with a Blue Meanie attack.มันเริ่มต้นด้วยการโจมตี มีนี สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanie    (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meanies    (n) mˈiːnɪz (m ii1 n i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meanie
      n 1: a person of mean disposition [syn: {meanie}, {meany},
           {unkind person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top