ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lightening*

L AY1 T AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lightening, -lightening-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lighteningฟ้าแลบ [การแพทย์]
Lighteningท้องลด, ขนาดของมดลูกเล็กลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life.I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life. Anna and the King (1999)
Lightening is my middle name, punk!สายฟ้าเป็นชื่อของฉัน มา! Jenny, Juno (2005)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)
Pretty enlightening.หายเป็นอย่างดีครับ Charlie Bartlett (2007)
Do you have anything enlightening to say to me right now? 'Cause if you do, เธอมีอะไรที่จะสอนฉันตอนนี้มั้ย เพราะว่าถ้าเธอมี Charlie Bartlett (2007)
So if you wouldn't mind enlightening me, flo.แล้วถ้าแกไม่ว่าอะไรก็รีบไสหัวไปได้แล้ว Lazarus Rising (2008)
But very enlightening.ก่อให้เกิดความเจ็บปวด อย่างที่ฉันคิดสมมุติใว้ แต่มันให้ความกระจ่าง The Dreamscape (2008)
Thanks for the enlightening information. Is that why you're here?ขอบใจข้อมูลที่ทำให้ฉันเข้าใจว่า นายมาที่นี่ทำไม City of Ember (2008)
No, I mean- It's just enlightening.ไม่ ฉันแค่ต้องการความกระจ่าง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
This should be enlightening.อย่างนี้ต้องสั่งสอนซะแล้ว Chuck Versus the Best Friend (2009)
- very enlightening evening.- แสงเรืองรองของค่ำคืน - คงเป็นอย่างนั้น? Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
A storm of thunder, lightening--ทั้งฟ้าร้อง ฟ้าผ่า Death Didn't Become Him (2011)
Our pillow talk was enlightening.บนเตียงยังคุยกันเรื่อง ประเทืองปัญญา The Penelope Papers (2011)
This has been very enlightening. (struggling) What is this?ฉันสนุกมากๆ ค่ะ อะไรน่ะ Truth and Consequences (2012)
Riding dark horses with lightening hooves that don't never die.ขี่ม้าสีดำที่วิ่งไว เหมือนสายฟ้าและเป็นอมตะ Episode #1.3 (2012)
Enlightening.เยี่ยมเลย True Genius (2012)
I audited your class. It's very enlightening.ผมได้เข้าฟังการบรรยายของคุณ มันให้ความรู้มาก We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
All right, well, this was enlightening.เอาล่ะ นี่มันชัดเจนแล้ว As Time Goes By (2013)
Well, this has been enlightening.หึ นี่มันเป็นสายฟ้า A View to a Kill (2013)
Your thoughts are always enlightening.ปัญญาของลูกรู้แจ้งมาโดยตลอด III. (2014)
Bring me an enemy of the revolution, or some big prize and then we can continue this most enlightening conversation.หาตัวศัตรูของการปฏิวัติมาให้ผมซะ หรือรางวัลใหญ่อะไรสักอย่าง หลังจากนั้นเราค่อยมา สนทนากันให้กระจ่างกันต่อ Guernica (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIGHTENING L AY1 T AH0 N IH0 NG
ENLIGHTENING EH2 N L AY1 T AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightening (v) lˈaɪtnɪŋ (l ai1 t n i ng)
enlightening (v) ˈɪnlˈaɪtnɪŋ (i1 n l ai1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, / ] enlightening remarks (honorific); brilliant views, #58,667 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufklären (über); erklären | aufklärend; erklärendto enlighten (on; about) | enlightening [Add to Longdo]
entladen; löschen; ausschiffen; ablassen; leichtern | entladend; löschend; ausschiffend; ablassend; leichternd | entladen; gelöscht; ausgeschifft; abgelassen; geleichtert | entlädtto discharge; to lighten; to unload | discharging; lightening; unloading | discharged; lightened; unloaded | discharges [Add to Longdo]
erleichterndlightening [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtet | erleuchteteto enlighten | enlightening | enlightened | enlightens | enlightened [Add to Longdo]
unerleuchtendunenlightening [Add to Longdo]
Er lief wie der Blitz.He ran like lightening. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓蒙的[けいもうてき, keimouteki] (adj-na) enlightening [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp, v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp, adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lightening \lightening\ n.
   The process of changing to a lighter color.
 
   Syn: whitening.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lighten \Light"en\ (l[imac]t"'n), v. i. [imp. & p. p.
   {Lightened} (l[imac]t"'nd); p. pr. & vb. n. {Lightening}.]
   [OE. lightenen. See {Light} to kindle, illuminate.]
   1. To burst forth or dart, as lightning; to shine with, or
    like, lightning; to display a flash or flashes of
    lightning; to flash.
    [1913 Webster]
 
       This dreadful night,
       That thunders, lightens, opens graves, and roars
       As doth the lion.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow lighter; to become less dark or lowering; to
    brighten; to clear, as the sky.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightening
   n 1: descent of the uterus into the pelvic cavity that occurs
      late in pregnancy; the fetus is said to have dropped
   2: changing to a lighter color [syn: {whitening}, {lightening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top