ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lecken*

   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lecken, -lecken-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bootleg.StiefelleckenHot Girls Wanted (2015)
Inspector, when you questioned the prisoner as to the stains on his jacket, did he not show you a recently-healed scar on his wrist,Wir wollen uns an die Tatsachen halten! Sie haben den Angeklagten wegen der Blutflecken verhört. Hat er Ihnen eine Narbe am Handgelenk gezeigt? Witness for the Prosecution (1957)
Yes, sir.Könnten die Flecken auf der Jacke dann von ihm sein? Witness for the Prosecution (1957)
You're not inviting these girls to a party.Das ist schließlich kein ZuckerschleckenInspector Maigret (1958)
- Great guy, real criminal.- Komische Type, Finger leckenEve Wants to Sleep (1958)
In making these tests, did you notice any bruises or marks on Mrs. Manion at that time?Als Sie den Test machten, bemerkten Sie da Blutergüsse... oder Flecken an Frau Manion? Anatomy of a Murder (1959)
Put some milk on it and let the cat lick it off.Schmier doch etwas Milch drauf und lass es die Katze ableckenThe Diary of Anne Frank (1959)
I'll show you the stains.Ich zeige Ihnen die FleckenNorth by Northwest (1959)
It's a rough one to cut your teeth on.Das wird kein ZuckerschleckenPork Chop Hill (1959)
It's a rough one to cut your teeth on.Das wird kein ZuckerschleckenPork Chop Hill (1959)
Doinel, go get something to wipe that rubbish off the wall, or I'll make you lick it off!Du besorgst sofort etwas beim Hausmeister, um das Geschmiere zu entfernen, Doinel! Sonst wirst du es mit der Zunge ablecken, mein Freund! The 400 Blows (1959)
IT'LL STAIN, SIR.- Das wird Flecken geben, Sir. Judgment Night (1959)
CLEANING FLUID--- Fleckenwasser. What You Need (1959)
OH, VERY GOOD CLEANING FLUID.Sehr gutes Fleckenwasser. What You Need (1959)
GUARANTEED TO REMOVE SPOTS OF ANY AND ALL KINDS.Es entfernt garantiert alle Arten von FleckenWhat You Need (1959)
ON CLEANING FLUID AND BUS TICKETS.Bei Fleckenwasser und Fahrkarten. What You Need (1959)
The good guys live in Sweetness and honeyDas Leben der Guten Ist ein Honigschlecken Cinderfella (1960)
They're leaking the bomb!Die Schafe lecken sie ab. Sie sind verrückt. Croesus (1960)
This cover ain't junk.Der Deckel ist kein ZuckerleckenCroesus (1960)
The cover might be stained, but the inside is perfect.- Außen sind ein paar Flecken, aber von innen ist es noch sauber. - Das reicht! Purple Noon (1960)
When I send my ex-wife her alimony, you can lick the stamps.Wenn ich meiner Exfrau die Alimente schicke, darfst du die Marken ableckenPsycho (1960)
I'll lick the stamps.Ich werde die Marken ableckenPsycho (1960)
You know very well there must be no mark or blemish of any kind.Ihr wisst, dass keinerlei Flecken oder Makel erlaubt sind. The Story of Ruth (1960)
I'm all black and blue from pressing against it.Ich hab blaue Flecken, so hab ich mich an ihn gedrückt. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
A few cuts and bruises where they fell.Einige Schnitte und blaue FleckenVillage of the Damned (1960)
I'll make their lives hell!Ich lasse Sie das Parkett ableckenZazie dans le Métro (1960)
Meteors can do crazy things like, like sun spots.Meteore können verrückte Dinge verursachen, so wie SonnenfleckenThe Monsters Are Due on Maple Street (1960)
Sure that's the kind of thing, like sun spots.Klar, es ist genau so, wie bei SonnenfleckenThe Monsters Are Due on Maple Street (1960)
I would not want to shame my sword with an old man's blood.Ich will mein Schwert nicht mit dem Blut eines alten Mannes befleckenEl Cid (1961)
I hate having to stain an 87,000 franc-rug to make it look like I paint.Betrüblich, dass ich einen Teppich von 87.000 Francs beflecken muss, um glauben zu machen, dass ich male. The Lions Are Loose (1961)
No. No, I'm the one with the spots.Nein, nein, ich bin derjenige mit den Flecken101 Dalmatians (1961)
No spots!Keine Flecken101 Dalmatians (1961)
No spots at all.Überhaupt keine Flecken101 Dalmatians (1961)
They'll get their spots.Die Flecken kommen noch. 101 Dalmatians (1961)
They'll have their spots in a few weeks.Ihre Flecken kriegen sie erst in ein paar Wochen. 101 Dalmatians (1961)
Hey! I'll knock the spots off you.Ich werde dir die Flecken raus klopfen. 101 Dalmatians (1961)
Fine, but I won't leave the property.Ich schlafe irgendwo draußen. Ihr könnt mich am Arsch leckenViridiana (1961)
- She's only bruised.- Zum Glück nur blaue FleckenCape Fear (1962)
The very first shell will blow your tub out of the water.Das erste Geschoß wird euren lecken Kahn zersplittern! Amphibian Man (1962)
"Bloodstains on the carpet, one of his contact..." Yeah."Blutflecken auf dem Teppich, einer seiner Kontakte..." Ja. The Notorious Landlady (1962)
A Roman sword will never stain with your blood.Ein römisches Schwert wird sich niemals mit eurem Blut befleckenPontius Pilate (1962)
- No, thank you.Das Kleid hat nur ein paar Flecken, nicht schlimm. That Touch of Mink (1962)
There were bruises already coming' on her arms.An ihren Armen konnte man bereits blaue Flecken sehen. To Kill a Mockingbird (1962)
I dyed it with boot polish to cover some oil smears I picked up when I was shot down.Ich habe mit Schuhcreme die Ölflecken von meinem Absturz verdeckt. The Great Escape (1963)
"The trouble with Hill House is sunspots.""Das Problem des Hill House sind Sonnenflecken." The Haunting (1963)
- clear it up! - Not my fault, them dregs!Die Flecken sind nicht von mir! The Servant (1963)
If you don't wipe those dregs up I'll ram your nose in them.Wenn Sie die Flecken nicht wegwischen, stecke ich lhre Nase da rein ! The Servant (1963)
That would explain the dark areas we have observed.Das erklärt die dunklen Flecken, die wir beobachtet haben. First Men in the Moon (1964)
- We have to act right away.- Wir müssen was tun. - Aber das ist kein ZuckerleckenThe Troops of St. Tropez (1964)
And you couldn't have known that when Drew found out, he was so frightened of having his fine name linked with ours that he'd walk out on you.Und du konntest nicht wissen, dass Drew nach der Sache seinen feinen Namen nicht mit unserem beflecken wollte und dich verlassen würde. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLECKENSTEIN    F L EH1 K AH0 N S T AY2 N
FLECKENSTEIN    F L EH1 K AH0 N S T IY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
lecken(vt) |leckte, hat geleckt, etw.(A)| เลีย(ด้วยลิ้น) เช่น Mein Hund leckt gern die Hand. สุนัขของฉันชอบเลียมือ, See also: S. schlecken,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutfleck {m} | Blutflecken {pl}bloodstain | bloodstains [Add to Longdo]
Brandflecken {pl}gangrenous spot [Add to Longdo]
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Fleckenreiniger {m}; Fleckentferner {m} | Fleckenreiniger {pl}spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Fleckenreinigung {f} | Fleckenreinigungen {pl}spot remove | spot removes [Add to Longdo]
Nebelfleck {m} | Nebelflecken {pl}nebula | nebulae [Add to Longdo]
Schmutzfleck {m} | Schmutzflecken {pl}smudge | smudges [Add to Longdo]
Sonnenfleckenkern {m}umbra [Add to Longdo]
Stockfleck {m} | Stockflecken {pl}mould stain | mould stains [Add to Longdo]
ablecken | ableckend | abgelecktto lick off | licking off | licked off [Add to Longdo]
beflecken | befleckt | beflecktto maculate | maculated | maculates [Add to Longdo]
beflecken | befleckend | befleckt | befleckt | befleckteto speckle | specking | speckled | speckles | speckled [Add to Longdo]
beflecken | befleckend | befleckt | befleckt | befleckteto sully | sullying | sullied | sullies | sullied [Add to Longdo]
beflecken; beschmutzen; besudeln | befleckend; beschmutzend; besudelnd | befleckt; beschmutzt; besudelt | beflecktto stain | staining | stained | stains [Add to Longdo]
beflecken; bespritzen | befleckend; bespritzendto spot | spot [Add to Longdo]
beflecken; verunstaltento blemish [Add to Longdo]
beschmutzen; verschmutzen; beflecken | beschmutzend; verschmutzend; befleckend | beschmutzt; verschmutzt; befleckt | beschmutzt; verschmutzt; befleckt | sein Ansehen beflecken; seinen guten Ruf befleckento soil | soiling | soiled | soils | to soil one's reputation [Add to Longdo]
fleckendspecking [Add to Longdo]
fleckenfrei {adj}stainless [Add to Longdo]
fleckenlosfleckless [Add to Longdo]
fleckenlosuntainted [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adj}spotless [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adv}spotlessly [Add to Longdo]
gefleckt; befleckt {adj} | Flecken haben | blutbespritzt seinspecked | to be specked | to be specked with blood [Add to Longdo]
klecksen; beklecksen; befleckento blot [Add to Longdo]
lecken; schlecken | leckend | geleckt | leckt | leckteto lick | licking | licked | licks | licked [Add to Longdo]
leckento leak [Add to Longdo]
lecken (Katze)to sleek (cat) [Add to Longdo]
leckendlambent [Add to Longdo]
schlecken; aufschleckento lap up [Add to Longdo]
Das ist kein Honiglecken.That's no piece of cake. [Add to Longdo]
Du kannst mich mal am Arsch lecken! [ugs.]Kiss my ass! [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
makulopulös; fleckenförmig; knötchenförmig {adj} [med.]maculopapular [Add to Longdo]
Fleckensteißhuhn {n} [ornith.]Spotted Nothura [Add to Longdo]
Fleckenbrustibis {m} [ornith.]Spot-breasted Ibis [Add to Longdo]
Fleckenweihe {f} [ornith.]Spotted Harrier [Add to Longdo]
Fleckenadler {m} [ornith.]Ayres' Hawk Eagle [Add to Longdo]
Fleckenlaufhühnchen {n} [ornith.]Red-backed Button-Quail [Add to Longdo]
Fleckensumpfhuhn {n} [ornith.]Dot-winged Crake [Add to Longdo]
Fleckenralle {f} [ornith.]Spotted Rail [Add to Longdo]
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe [Add to Longdo]
Fleckenflughuhn {n} [ornith.]Variegated Sandgrouse [Add to Longdo]
Fleckentaube {f} [ornith.]Spotted Pigeon [Add to Longdo]
Fleckenbauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Sulawesi Dusky Pigeon [Add to Longdo]
Fleckenuhu {m} [ornith.]Spotted Eagle Owl [Add to Longdo]
Fleckeneule {f} [ornith.]Whiskered Screech Owl [Add to Longdo]
Fleckenrußeule {f} [ornith.]Lesser Sooty Owl [Add to Longdo]
Fleckenschwalm {m} [ornith.]Wallace's Owlet-Nightjar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漏る[もる, moru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
漏れる[もれる, moreru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lecken /lɛkən/
   to leak; to lick

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top