ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lawgiver*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lawgiver, -lawgiver-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawgiver(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, Syn. lawmaker

English-Thai: Nontri Dictionary
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
The Lawgiver bleeds!พระเจ้าเราหลั่งโลหิต Beneath the Planet of the Apes (1970)
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Lawgiver Two.Lawgiver 2: Judge Dredd (1995)
It's a Lawgiver.- Das ist ein Lawgiver. Judge Dredd (1995)
Describe the working of the standard Judge's side arm, the Lawgiver Two.Wie funktioniert die Standard-Waffe, Lawgiver 2? Judge Dredd (1995)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawgiver (n) lˈɔːgɪvər (l oo1 g i v @ r)
lawgivers (n) lˈɔːgɪvəz (l oo1 g i v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesetzgeber {m}lawgiver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawgiver \Law"giv`er\, n.
   One who makes or enacts a law or system of laws; a
   legislator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawgiver
   n 1: a maker of laws; someone who gives a code of laws [syn:
      {lawgiver}, {lawmaker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top