Search result for

*intriguing*

(62 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intriguing, -intriguing-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intriguing (n adj) น่าทึ่ง, เต็มไปด้วยเลห์, อย่างมีสเนห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lovely man. Intriguing.ผู้ชายน่ารักที่พยายามวางอุบายอยู่ Passengers (2008)
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย? Passengers (2008)
We're learning new and intriguing things about each other.เราคงต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ กันบ้าง ในอีกแ่ง่มุมหนึ่ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Yes. It can be edgy and yet intriguing.ใช่ค่ะ มันดูน่าสงสัยแต่ก็น่าสนใจด้วย The Ugly Truth (2009)
Now, I've studied the Sumerian civilization for most of my career, and what I have found is intriguing.ตอนนี้, ฉันได้ศึกษาภาษาซูเมเรี่ยน มากที่สุดในอาชีพ, และฉันได้พบสิ่ง อันเป็นที่รัก. The Fourth Kind (2009)
Your gifts will make for an intriguing immortal,พรสวรรค์ของเธอจะทำให้เธอน่าทึ่ง และเป็นอมตะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Oh! Well, that's an intriguing offer.อืม ดีนะ มันเป็นข้อเสนอที่ดีมาก Mama Spent Money When She Had None (2009)
How intriguing.น่าสนใจดีนี่ Scratches (2009)
How intriguing.น่าทึ่งยังไง Life (2009)
Intriguing...น่าทึ่ง... ......... Sweet Dreams (2009)
A most intriguing object.มันเป็นของสะสม ที่น่าสนใจมากเลยหละ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And she thinks that you're intriguing which I thought was code for "gay"และเธอคิดว่าคุณกำลังคิดไม่ซื่อ ที่ผมคิดว่าเป็นโค้ทสำหรับเกย์ Knowing (2009)
That's an intriguing idea.มันก็น่าเมือนกันน่ะนะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
It's so intriguing.มันน่าสนใจมากเลย Shadow Games (2010)
But it also has the capacity for something far more intriguing.แต่มันก็ยังคงมีอะไรบางอย่างที่.. น่าสนใจมากอยู่ทีเดียว Unearthed (2010)
This is an intriguing surprise.ฉันมาเพื่อหินจันทรา ใช่สิ หินจันทรา The Sacrifice (2010)
You're so strange, so I find you... perplexing and intriguing.ที่แปลกกว่าเธอ คือฉันพบว่าเธอ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสับสน Episode #1.3 (2010)
I find your capricious passion intriguing.ผมว่าคุณก็อยากลองของใหม่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
That's intriguingly vague.นั่นฟังดูคลุมเครือมาก Petty in Pink (2011)
That's intriguing.น่าสนใจดีนี่ Pretty Red Balloon (2011)
You know, that is an intriguing idea.ผมว่า มันก็เป็นความคิดที่ดีนะ Eye of the Beholder (2011)
I find it intriguing to imagine that beneath these perfectly engineered features, are thoughts that terrify the whole of Unanimity.Βut lіѕtеn, yоu hаvе а bіggеr рrоblеm сlоѕеr tо hоmе. Τhеrе'ѕ ѕоmе dеmеntеd bіtсh саllіng hеrѕеlf Νоаkеѕ, Cloud Atlas (2012)
I'm not antagonizing him. I'm intriguing him.ผมไม่ได้ท้าทาย ผมกำลังทำให้มันสนใจผม Django Unchained (2012)
We broke cases together -- valuable objects, intriguing stories, exotic places.เราทำคดีด้วยกัน เรื่องราวความรัก, ของมีค่า ไปที่แปลกใหม่ด้วยกัน Pulling Strings (2012)
Sounds intriguing.ฟังดูลึกลับจังนะคะ What's the Good of Being Good (2012)
But I gotta say, she's pretty intriguing.แต่ฉันต้องบอกเลยว่า เธอค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว That Girl Is Poison (2012)
It's an intriguing piece.มันเป็นงานที่น่าสนใจค่ะ Honor Among Thieves (2012)
- Ooh, sounds intriguing.โอ้ว,นั่นฟังดูน่าสนใจดีนี่\อืมม The Thing with Feathers (2012)
He found out some intriguing details on Nigel Wyndham, like the fact that a girlfriend in college died rather mysteriously while they were on holiday in Rome.เพื่อนของผมที่สก็อตแลนด์ยาร์ด เขาพบบางอย่างที่สนใจของไนเจล วินแดมม์ ความจริงที่ว่าแฟนของเขาตายอย่างลึกลับ The Limey (2012)
You know, the thing that I find intriguing is that before you became Biggie Slim, you're name was Darius Young, best known for launching several failed Internet start-ups.คุณรู้มั๊ย ฉันกำลังสนใจ ก่อนที่คุณจะมาเป็น บิ๊กกี้ สลิม คุณชื่อ ดารัส ยัง The Limey (2012)
Gotta say, she's pretty intriguing.เธอค่อนข้างจะน่าสนใจเลยล่ะ What Lies Beneath (2012)
Not useful so much as intriguing.ไม่มี มันชวนให้งงมากกว่า Pa Make Loa (2012)
I just had the most intriguing chat with little Carl's godmother.ผมเพิ่งจะมีการสนทนาที่น่าทึ่งดึงดูดใจอะไรเช่นนี้ กับแม่ทูนหัวของคาร์ลตัวน้อย Penance (2012)
You're more intriguing this way. You'll be a great success with the ladies.แบบนี้คุณดูเร้าใจกว่า สาวๆ คงติดใจคุณแน่นอน The Best Offer (2013)
What's so intriguing?ถ้ามันเป็นเล่ห์เพทุบายล่ะท่านพ่อ All Change (2013)
It's quite intriguing.เป็นการวางแผนที่แยบยลมาก The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Intriguing, isn't it?-เป็นอุบายใช่มั้ยเนี่ย? Wujing (No. 84) (2013)
Didn't you think it was intriguing?นายไม่คิดว่ามันน่าสนใจเหรอ? The Empty Hearse (2014)
Wegener had happened upon an intriguing paper in the stacks of his university library.ในกองห้องสมุดมหาวิทยาลัยของเขา มันงง เวเกเนอ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It's an intriguing concept.มันจะเป็นคอนเสปที่น่าสนใจก็เถอะ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
How intriguing.น่าสนใจ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Intriguing.น่าสนใจ The Candidate (2015)
Intriguing.ที่น่าสนใจ Star Trek Beyond (2016)
Well, that sounds intriguing. - What's her name?- น่าสนใจดีนะ เธอชื่ออะไร Incarnate (2016)
"Intriguing," right?"น่าทึ่ง" ใช่มั้ย Okja (2017)
That's an intriguing story.นั่นเป็นเรื่องราวกลอุบาย Akira (1988)
Hmm. - My compliments from me to you on this your most intriguing hatฮืมมม ด้วยความเคารพ หมวกนี่น่าทึ่งมาก The Nightmare Before Christmas (1993)
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์ Pulp Fiction (1994)
She's not that intriguing.ไม่ได้น่าสนใจอะไรนัก Rushmore (1998)
The other day, I told a joke to this intriguing woman...วันก่อน ฉันได้อำเล่นกับ หญิงคนหนึ่ง แจ่มมาก... The Story of Us (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRIGUING    IH2 N T R IY1 G IH0 NG
INTRIGUINGLY    IH2 N T R IY1 G IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intriguing    (v) (i1 n t r ii1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faszinierend; verblüffend; interessant {adj}intriguing [Add to Longdo]
fesselnd {adv}intriguingly [Add to Longdo]
intrigant; intrigierend {adj}intriguing [Add to Longdo]
intrigieren (gegen) | intrigierend | intrigiertto intrigue (against) | intriguing | intrigued [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrigue \In*trigue"\ ([i^]n*tr[=e]g"), v. i. [imp. & p. p.
   {Intrigued} (-tr[=e]gd"); p. pr. & vb. n. {Intriguing}.] [F.
   intriguer, OF. intriquer, entriquer; cf. It. intrigare. See
   {Intricate}, {Extricate}.]
   1. To form a plot or scheme; to contrive to accomplish a
    purpose by secret artifice.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry on a secret and illicit love or amour.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top