ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hinwei*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hinwei, -hinwei-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No clues.Kein Hinweis. In Cold Blood (1967)
Clues.Hinweise. Young Sherlock Holmes (1985)
And nothing?Kein Hinweis? Inspector Maigret (1958)
- Sorry. - Just a little hint, Commissioner Guimard.- Nur ein kleiner Hinweis. Inspector Maigret (1958)
Before anything else... it's my duty to warn you that your answers may have serious consequences.Ich möchte darauf hinweisen, dass Ihre Antworten folgenschwer sein können. Inspector Maigret (1958)
There are indications yes, and not only stocks on the exchange...Es gibt Hinweise ja, und nicht nur Aktien an der Börse, es gibt auch andere Aktiven. Mon Oncle (1958)
- Thank you for reminding me.- Danke für den Hinweis. Another Time, Another Place (1958)
If we prod him a little, he may give us a lead.Aber er wird Hinweise liefern. The H-Man (1958)
If you haven't found any trace of him, perhaps Misaki has been taken out by his gang... or he may not be in Japan anymore.Dass wir immer noch keinen einzigen Hinweis finden heißt wohl, Misaki wurde umgebracht? Oder er ist gar nicht mehr in Japan? The H-Man (1958)
HOW FAR IS THAT FROM THE COMMISSARY? ABOUT THE SAME DISTANCE AS 2 CITY BLOCKS.Sie haben also einen Hinweis auf einen möglichen Verdächtigen? How to Make a Monster (1958)
SOMETHING TANGIBLE TO GO ON, BUT I DOUBT IT.Wir haben neue Hinweise im Fall Clayton. How to Make a Monster (1958)
Recent evidence discloses that the kid had accomplices.Jüngste Hinweise ergaben, dass der Teenager Komplizen hatte. Teacher's Pet (1958)
They found evidence of a mixed party.Hinweise auf eine wilde Orgie. Touch of Evil (1958)
So it's impossible for any sort of code to be used.Es ist also unmöglich für uns, uns irgendwelche Hinweise zu geben. The Crawling Eye (1958)
I didn't know your address, but I had a landmark.Ich hatte aber einen Hinweis. Vertigo (1958)
Perhaps she can give us a lead.Vielleicht kann sie uns einen Hinweis geben. Two Men in Manhattan (1959)
I had to burst the balloon, deflate his pomposity... to find one significant clue.Ich musste ihm einen Dämpfer verpassen, um Hinweise zu finden. The Hound of the Baskervilles (1959)
I saw nothing of significance in anything he said.Ich habe keine Hinweise gehört. Warum haben Sie Ihre Zeit geopfert? The Hound of the Baskervilles (1959)
But I should remind you that we have the entire appellate structure... of the State of Maine before us.Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir durch alle Berufungsinstanzen gehen werden... die im Bundesstaat Main zur Verfügung stehen. It Happened to Jane (1959)
You have information, sir?Haben Sie Hinweise? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
We're used to following up bum leads.Wissen sie, falsche Hinweise bekommen wir in Mengen. Eyes Without a Face (1960)
"Constable Potter investigating an intruder. 35, Nathaniel Road."Constable Potter geht Hinweis auf Einbrecher nach. Wir sind auf dem Weg. Danke. Carry On Constable (1960)
Does that make it plain that she is not To be of your special choosing?Hat dich dieser Hinweis überzeugt, dass nicht nur du selbst die Auswahl zu treffen hast? Esther and the King (1960)
I've underlined the transactions that I felt required your attention.Ich habe die Eintragungen unterstrichen, auf die ich Sie hinweisen wollte. Midnight Lace (1960)
No Epiphany, my dear, for heaven's sake listen to me, try to think of it, Epifania, bitte hören Sie mir zu. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie eine Verpflichtung haben. The Millionairess (1960)
We'll do it tonight We must prepare at once.Wir müssen eine Lösung finden, einen Hinweis, nur einen echten Beweis, Mill of the Stone Women (1960)
- There ain't a single break?- Kein einziger Hinweis? Ocean's 11 (1960)
There might be some hint that you missed out on.Mehr nicht. Vielleicht gibt es einen Hinweis, den Sie übersahen. Psycho (1960)
Thanks, anyway.Danke für den Hinweis. Shoot the Piano Player (1960)
It's very odd.KEINE HINWEISE ZUM SCHICKSAL DER MANNSCHAFT. - Das ist ziemlich seltsam. King Nine Will Not Return (1960)
Some suggestion of psychological disturbance, but he was discharged before they could find out much about it.Einige Hinweise auf psychologische Störung. Aber er wurde entlassen, bevor mehr darüber bekannt wurde. - Und das war sein Flugzeug. King Nine Will Not Return (1960)
I'll bear your views in mind.Danke für den Hinweis. Murder She Said (1961)
No history of chronic gastric trouble such as one would expect to find in the classic method of arsenic poisoning.Er hatte vorher nie Beschwerden, die auf Arsen hinweisen würden. Murder She Said (1961)
For 1, 000 drachma, I can perhaps give you a bit of help.AberfürTausend Drachmen könnte ich Ihnen möglicherweise einen Hinweis geben. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Now this isn't just a word from the sponsor, it's simply a very good suggestion.Jetzt folgt nicht nur eine weitere Werbung, sondern es ist einfach nur ein guter Hinweis. Shadow Play (1961)
There have been ugly rumors, archie things you've done to him like little asides, innuendos suggestions, gossip about his wife.Es gab hässliche Gerüchte, Archie, Dinge, die du ihm angetan hast. Viele kleine Anspielungen, Hinweise und Lästereien über seine Frau. The Silence (1961)
Appears to be some evidence that... we'll call you back.Offenbar gibt es Hinweise, dass... Wir melden uns nochmal. Will the Real Martian Please Stand Up? (1961)
We're all going to get so panicky that everyone will start picking up invisible clues from everybody else.Wir werden alle so panisch, dass jeder anfängt, bei anderen nach unsichtbaren Hinweisen zu suchen. Will the Real Martian Please Stand Up? (1961)
- I thank the senator for pointing that out.Danke für den Hinweis. Advise & Consent (1962)
- Someone's got to point it out.- Jemand mussja darauf hinweisen. Advise & Consent (1962)
Any hint?Irgendein Hinweis? Dr. No (1962)
-I don't need the manual.-Ich brauche keine Gebrauchshinweise. The Gentleman from Epsom (1962)
You're a good soldier, and you can point out my mistakes.Du bist ein guter Soldat, kannst mich auf Fehler hinweisen. Hell Is for Heroes (1962)
Does it give us any clue as to where they will land and when?Gibt uns dieser Vers einen Hinweis, wo sie landen werden und wann? The Longest Day (1962)
In view of your cloth and surroundings, I feel I need not ask you to swear to tell the truth.Im Hinblick auf Ihre Kleidung und diesen Ort muss ich Sie nicht extra darauf hinweisen, dass Sie die Wahrheit zu sagen haben. Night Creatures (1962)
Even something that seems damning fitted into the overall picture might be just the clue to prove her innocence.Sogar etwas, das zum Gesamtbild auf erdrückende Weise passt, könnte der Hinweis sein, ihre Unschuld zu beweisen. The Notorious Landlady (1962)
Yes, but it's a pointer.Sie ist grässlich, ja, aber das ist ein Hinweis. Vivre Sa Vie (1962)
Which gives you a clue as to the proceedings that will begin in just a moment when one mr. Rance mcgrew, a 3, 000-buck-a-week phony baloney, discovers that this week's current edition of make-believe is being shot on location and that location is the twilight zone.Das gibt Ihnen einen Hinweis auf die Vorgänge, die jeden Augenblick beginnen werden, wenn ein gewisser Rance McGrew, ein 3000-Dollar-pro-Woche-Gockel, entdeckt, dass die aktuelle Ausgabe der wöchentlichen Illusion an Originalschauplätzen gedreht wird. Showdown with Rance McGrew (1962)
How about a hint?Wie wär's mit 'nem Hinweis? The Dummy (1962)
Just give me a hint.Gib mir einen Hinweis. The Dummy (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Tipp, Syn. der Tip

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis { m }disclaimer [Add to Longdo]
Andeutung { f }; Anleitung { f }; Hinweis { m }; Tipp { m }; Tip { m } [ alt ] | Andeutungen { pl }; Hinweise { pl }hint | hints [Add to Longdo]
Anforderungszeichen { n }; Bedienerhinweis { m }prompt [Add to Longdo]
Beleg { m }; Anzeichen { n }; Hinweis { m }evidence [Add to Longdo]
Benutzungshinweis { m }; Nutzungshinweis { m } | Benutzungshinweise { pl }; Nutzungshinweise { pl }usage hint | usage hints [Add to Longdo]
Beratung { f }; Ratschlag { m }; Hinweisgabe { f }advice [Add to Longdo]
Bezugnahme { f }; Hinweis { m } | unter Bezugnahme aufreference | with reference to; in reference to; referring to [Add to Longdo]
Erklärung { f }; Hinweistext { m }legend [Add to Longdo]
Fehler { m } | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [ math. ] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Fehlerhinweis { m }error note [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise { pl }hazard warnings [Add to Longdo]
Hinweis { m } | Hinweise { pl }clue | clues [Add to Longdo]
Hinweis { m } | Hinweise { pl }hint | hints [Add to Longdo]
Hinweis { m } | allgemeine Hinweiseinformation | general information [Add to Longdo]
Hinweisen { n }advertence [Add to Longdo]
Hinweisschild { n }decal information [Add to Longdo]
Hinweistafel { f }; Hinweisschild { n }information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Hinweisung { f } | Hinweisungen { pl }advertency | advertencies [Add to Longdo]
Hinweiszeichen { n }; Markierung { f }sentinel [Add to Longdo]
Literaturhinweise { pl }literature review; references [Add to Longdo]
Literaturhinweise { pl }further reading [Add to Longdo]
Montagehinweis { m }; Montagehinweise { pl }installation information [Add to Longdo]
Sicherheitshinweise { pl }safety guidelines [Add to Longdo]
Tabelle { f }; Zeiger { m }; Index { m }; Hinweis { m }index [Add to Longdo]
Tastenhinweis { m }softkey [Add to Longdo]
Tipp { m }; Tip { m } [ alt ]; Hinweis { m } | Tipps { pl }; Tips { pl } [ alt ]; Hinweise { pl } | der richtige Tipp (Tip [ alt ])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Zuordnungsdefinition { f }; Hinweisdefinition { f }applicative definition [Add to Longdo]
auf hinweisendpointing [Add to Longdo]
hindeuten; hinweisen; erkennen lassento indicate [Add to Longdo]
hinweisen; erwähnen | hinweisend; erwähnend | hingewiesen; erwähntto allude | alluding | alluded [Add to Longdo]
hinweisen; weisen | hinweisend; weisend | hingewiesen; gewiesento point out | pointing out | pointed out [Add to Longdo]
hinweisen | hinweisendto advert | advertent [Add to Longdo]
hinweisendindicative [Add to Longdo]
hinweisend { adv }advertently [Add to Longdo]
stoßen auf; hinweisen aufto prod to [Add to Longdo]
verweisen (auf); hinweisen (auf)to refer (to) [Add to Longdo]
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.The police are looking for any relevant information. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top