Search result for

*gantry*

(60 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gantry, -gantry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gantry[N] ขาหยั่งสำหรับตั้งกล้องหรือถังไม้, See also: โครงเหล็กสำหรับติดไฟสัญญาณเหนือทางรถไฟ, Syn. platform, staddle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gantry cutting machine; portal cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Gantry Motel.โรงแรมแกรนที่ Alchemy (2013)
Gantry Motel, according to his friend,โรงแรมแกนทรี่ จากที่เพื่อนเขาบอก Alchemy (2013)
Meet me on the gantry in five minutes.มาเจอกันที่ชั้นวางของ ใน 5 นาที The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Gantry crane that's over the Machine.ปั้นจั่นที่มากกว่าเครื่อง Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
This will slow her down, but her central operating system is up on the gantry.มันจะทำให้เธอช้าลงได้ แล้วระบบประสาทส่วนกลางของเธอละ อยู่บนโครงเหล็ก Eagle Eye (2008)
- Elmer Gantry.- Elmer GantryFletch Lives (1989)
Elmer Fudd Gantry.Elmer Fudd GantryFletch Lives (1989)
Mr. Gantry?Mr. GantryFletch Lives (1989)
I took him to McGantry for money to run against you.Wir baten McGantry um Geld, um gegen dich antreten zu können. Noch etwas? Choose (2011)
McGantry's kid is planning on going public with the announcement of the class-action suit tonight.McGantrys Mann will heute Abend an die Öffentlichkeit gehen und die Sammelklage ankündigen. Choose (2011)
We're aware of the details, Mr. McGantry.Die Einzelheiten kennen wir, Mr McGantrySpit (2011)
McGantry just now, Baine, Hofstader...Das war gerade McGantry. Baine, Hofstader. Remembered (2011)
The McGantry kid is every bit the pompous blowhard his old man is, but I think he's telling the truth.Der junge McGantry ist genau so ein Sprücheklopfer wie sein alter Herr. Stasis (2011)
I merely want to be informed for my meeting with Babe McGantry later today.Ich möchte mich nur informieren für mein Treffen mit Babe McGantry nachher. The Conversation (2012)
Information is ammunition and McGantry is not a man you meet with unarmed.Information ist Munition. Und McGantry ist ein Mann, mit dem man sich nicht unbewaffnet trifft. The Conversation (2012)
McGantry?McGantryThe Conversation (2012)
Did he make things difficult... McGantry?Hat er es dir schwer gemacht, McGantryThe Conversation (2012)
Well, their crimes are just less socially acceptable than say McGantry's.Schon, aber deren Verbrechen sind nur gesellschaftlich weniger akzeptiert als, sagen wir, die von McGantryThe Conversation (2012)
McGantry, everything you need you have.McGantry, Sie haben alles, was Sie brauchen. Clinch (2012)
Congratulations on that McGantry arrest, by the way.Glückwunsch zur Verhaftung von McGantry, ganz nebenbei. Clinch (2012)
And anyway, McGantry is yesterday's news.Und überhaupt, McGantry ist eine Nachricht von gestern. Clinch (2012)
McGantry's property surrounding Lennox Gardens.McGantrys Grundbesitz um Lennox Gardens herum. Clinch (2012)
Three years ago, McGantry bought that same real estate for a hell of a lot more than that.McGantry hat vor drei Jahren genau dieselben Immobilien für verdammt viel mehr gekauft. Clinch (2012)
Well, now we know why he wanted us to prosecute Babe McGantry.Jetzt wissen wir, warum er wollte, dass wir Anklage gegen Babe McGantry erheben. Clinch (2012)
Kane's reach extends beyond my legislative grasp, Mr. McGantry.Kanes Arm reicht weiter als meine legislative Macht, Mr. McGantryConsequence (2012)
- McGantry-- everything you need, you have, wrapped up in a goddamn bow.- McGantry. Sie haben alles was Sie brauchen, mit einem Schleifchen drum herum. Consequence (2012)
That was Babe McGantry calling again.Babe McGantry hat wieder angerufen. Through and Through (2012)
McGantry Enterprises, Nyco, Tizer-- you know what those are?McGantry Enterprises, Nyco, Tizer. Sie wissen, wer die sind? Louder Than Words (2012)
Mr. McGantry, how big a role do you see your company playing in the expansion?Mr. McGantry, was für eine Rolle spielt Ihre Firma bei dieser Erweiterung? Louder Than Words (2012)
McGantry Enterprises has always played a part in city re-development and will continue to do so.McGantry Enterprises hat immer eine Rolle bei der Neugestaltung der Stadt gespielt und wird es auch weiterhin tun. Louder Than Words (2012)
The number McGantry came in with is reasonable.Die von McGantry vorgelegte Zahl ist vernünftig. Ablution (2012)
Competitive bidding is a declaration of war against McGantry, who just happens to be the single largest contributor to the mayor's PAC.Konkurrenz ist eine Kriegserklärung an McGantry, und der ist der größte Spender für das Wahlkampfkomitee des Bürgermeisters. Ablution (2012)
I'll talk with McGantry about cutting costs.Ich rede mit McGantry über die Kostensenkung. Ablution (2012)
- What about McGantry?Was ist mit McGantryAblution (2012)
I've gotta get a new number from McGantry.Ich brauche eine neue Zahl von McGantryAblution (2012)
Correct me if I'm wrong, but this is exactly the same shit McGantry sent over weeks ago, is it not?Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, aber genau den selben Scheiß hat McGantry doch schon vor Wochen geschickt, oder? Ablution (2012)
You weren't on board, moving away from McGantry.Sie waren nicht mit an Bord, als wir uns von McGantry lösen wollten. Ablution (2012)
Competitive bidding is a declaration of war against McGantry.Konkurrenz ist eine Kriegserklärung an McGantryRedemption (2012)
This is exactly the same shit McGantry sent over weeks ago.Genau den selben Scheiß hat mir McGantry vor Wochen geschickt. Redemption (2012)
They got a bar over on Nassau called Gantry's.Sie haben eine Kneipe drüben in Nassau, das Gantry's. Blood Ties (2013)
Two weeks ago, I found him camping out at Gantry Plaza.Vor zwei Wochen fand ich ihn, wie er am Gantry Plaza lagerte. Corpse De Ballet (2014)
Early this morning, the body of a woman named Melanie Vilkas was found on a pier in Gantry Plaza.Am frühen Morgen, wurde die Leiche einer Frau namens Melanie Vilkas, auf einem Pier in Gantry Plaza gefunden. The Illustrious Client (2015)
A bartender saw Lara after the show last night standing by the gantry 23.Ein Barkeeper sah Lara nach der Show letzte Nacht vor der Gantry 23 stehen. Mr. & Mrs. Castle (2015)
Mr Gantry?Mr. GantryElmer Gantry (1960)
The phone call you made to Mrs Gantry last night?Ihr Anruf bei Mrs. Gantry gestern Abend? Elmer Gantry (1960)
- Merry Christmas, Mr Gantry.- Frohe Weihnachten, Mr. GantryElmer Gantry (1960)
And a happy New Year, Mr Gantry.Und ein frohes neues Jahr, Mr. GantryElmer Gantry (1960)
Readywithyourcall,MrGantry.IhrGespräch,Mr.GantryElmer Gantry (1960)
- Back again, Mr Gantry?- Wieder da, Mr. GantryElmer Gantry (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
GANTRY    G AE1 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gantry    (n) (g a1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüst {n} | Gerüste {pl}gantry | gantries [Add to Longdo]
Reiter-Stellwerk {n}gantry-style signal tower [Add to Longdo]
Signalbrücke {f}signal gantry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガントリークレーン[, gantori-kure-n] (n) gantry crane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gantry \Gan"try\, n.
     See {Gauntree}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top