ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*firmen*

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: firmen, -firmen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's an investment based on a knowledge of the market, the soundness of the stocks... You have detailed reports and a complete history of the company to guide you.Das ist eine Kapitalanlage, die auf der Kenntnis des Markts, der Zuverlässigkeit der Aktien und auf detaillierten Berichten der Geschichten der Firmen basiert. Dip in the Pool (1958)
All due to his drinking. Lost his share of the business.Er verlor seinen Firmenanteil. Poison (1958)
Tonight we are indulging in an old city tradition. It is the event that turns a mild-mannered white-collar worker into a four armed beast of prey. The office party.Heute beschäftigen wir uns mit einer alten Großstadttradition, die den milden Büroangestellten in ein mildes, jagendes Tier verwandelt: die Firmenfeier. Together (1958)
I thought the office party would be over long ago.Ich dachte, die Firmenfeier sei schon lange vorbei. Together (1958)
My fastidious friend here refused to eat the company director we had prepared for him.Mein verwöhnter Freund hier weigerte sich, den Firmendirektor zu fressen, den wir für ihn vorbereitet hatten. Together (1958)
You left the Carala building at 7:30. That much is clear. The doorman and receptionist testified to that.Sie verließen das Firmengebäude um halb acht, das bestätigen der Portier und die Telefonistin. Elevator to the Gallows (1958)
- But to me, the place for a proprietor is within the four walls of his own establishment.- ich finde, dass ein Firmeninhaber... in seinem Unternehmen bleiben sollte. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Now, fellow delegates, there comes a time in the life of every business executive when he starts thinking' about retirement.Liebe Freunde, liebe Abgeordnete, es kommt eine Zeit im Leben jedes Firmenangestellten, wenn er über seine Pensionierung nachdenkt. Some Like It Hot (1959)
We're one of the top five companies in the country.Consolidated Life in New York ist eine der größten Firmen der USA. The Apartment (1960)
The two-party political system. Competitive enterprise, rival firms, human relationships, the Davis Cup, they're all forms of dueling.Das Zweiparteiensystem, der Wettbewerb in der Wirtschaft, rivalisierende Firmen, zwischenmenschliche Beziehungen, das sind alles Duelle. The Grass Is Greener (1960)
Detecting all liabilities and liquidate. Detecting all liabilities and liquidate.- Alle Firmen liquidieren. The Millionairess (1960)
Detect and liquidate.Alle Firmen übernehmen. - Und liquidieren. The Millionairess (1960)
Detecting all liabilities and liquidate.Alle Firmen liquidieren! The Millionairess (1960)
All liabilities were recorded and paid lady.Alle Firmen sind übernommen und liquidiert. The Millionairess (1960)
A bloke in frame shop got laid up for six weeks from drinking the firm's tea.Ein Kumpel aus der Formerei war 6 Wochen lang krank, weil er den Firmentee geschluckt hat. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
What companies do you work for?Für welche Firmen arbeiten Sie? The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
By now it's your trademark.Es ist gewissermaßen dein Firmenschild. Blast of Silence (1961)
Who's the man who ends up stealing the company funds?Wer ist derjenige, der letztendlich Firmengelder stiehlt? A Penny for Your Thoughts (1961)
Mr. Sykes has been arrested... for gambling with company monies.Mr. Sykes wurde verhaftet, weil er Firmengelder verspielt hat. Ja, ich weiß, Mr. Bagby. A Penny for Your Thoughts (1961)
At the bank's expense, i'd like you to buy a round-trip ticket to bermuda.Ich hätte gern ein Rundreiseticket zu den Bermudas auf Firmenkosten. A Penny for Your Thoughts (1961)
My wife carries a lion's tooth, the company president, a rabbit's foot- it's all the same, same rotten disease.Meine Frau trägt einen Löwenzahn, der Firmenchef eine Hasenpfote. Alle teilen sich die gleiche verkommene Krankheit! The Jungle (1961)
Just idiotic. I've been dabbling in the syndicate.Ich stöberte etwas im Konsortium rum, denn denen gehören ein paar Ölfirmen in Texas. The Silence (1961)
Well, I was once the happy governor of Delaware... counting revenue from corporative setups and having tea with the du Ronts.Ich war mal der glückliche Gouverneur von Delaware. Ich zählte die Steuern der Firmen und trank Tee mit den Du Ponts. Advise & Consent (1962)
But if you tell me about the machine, we won't always be working on the company's time.Aber wenn du mir von der Maschine erzählst, werden wir nicht immer auf Firmenzeit arbeiten. From Russia with Love (1963)
But as I said before, we won't always work on the company's time, will we?Aber, wie ich sagte, werden wir nicht immer auf Firmenzeit arbeiten, oder? From Russia with Love (1963)
But even though there are no irreplaceable government documents in the city, many of our largest corporations keep their records there.Auch wenn es in der Stadt keine unersetzlichen Dokumente gibt, lagern viele der großen Firmen dort ihre Aufzeichnungen. Fail-Safe (1964)
No, it's probably a honeymoon couple or a company director.Nein, da ist sicher ein Hochzeltspaar oder ein Firmenchef drin. A Hard Day's Night (1964)
Only Susan Campey, our resident teenager.Susan Campey, unser Firmenteenager. A Hard Day's Night (1964)
We write them, we send them to all the publishers and record companies and singers.Wir schreiben sie, schicken sie an die Verleger und Plattenfirmen und Sänger. Kiss Me, Stupid (1964)
No wonder tobacco companies get rich.Kein Wunder, dass Zigarettenfirmen reich werden. A Shot in the Dark (1964)
They probably want to get some offers from some of the other oil companies.Wahrscheinlich warten sie auf Angebote von anderen ÖlfirmenThe Sleeping Cutie (1964)
Which do you prefer?- Welche dieser Firmen reizt Sie, Mrs. Peel? The Cybernauts (1965)
The super-computer companies used years ago.Ein Super-Computer, wie früher bei den großen FirmenAlphaville (1965)
Hence the name of our company: The Centennial.Daher auch unser Firmenname La Centenaire: die Hundertjährige. Up to His Ears (1965)
- The firm's dance is on Saturday.- Der Firmenball ist am Samstag. Alfie (1966)
A German war plant is always a good target once you know where it is.- Rüstungsfirmen sind gute Ziele. - Wenn man weiß, wo sie sind. Information Please (1966)
Here let's remind ourselves that drug trafficking represents a not insignificant part of the national revenue, some 0,17% of the total of import operations carried out by private companies...Laßt uns an dieser Stelle daran denken, daß der Drogenhandel einen nicht unerheblichen Teil des nationalen Einkommens ausmacht, nahezu 0,17% der durch private Firmen durchgeführten Importe... Trans-Europ-Express (1966)
Company policy, they said.Firmenpolitik, sagten sie. Countdown for Paula (1967)
Large enterprises are sure to fight for it.Die Firmen werden Schlange stehen, um es produzieren zu dürfen. The Last Adventure (1967)
This is best suited for vestibul a corporate building.Das gehört in die Eingangshalle eines Firmengebäudes. The Last Adventure (1967)
- The company magazine- Das Firmen-Magazin How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
- The company restaurant- Das Firmen-Restaurant How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
- Executive policy...- Firmenregeln. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
- Executive policy is by me okay- Firmenregeln finde ich ok How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
- Here comes the mother of us all.- Hier kommt die Firmen-Matrone. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
Miss LaRue will be assigned according to office procedures as soon as her qualifications have been determined.Meine Herren, Ms. LaRue wird laut den üblichen Firmenprozeduren eingesetzt. Sobald wir ihre Qualifikation bestimmt haben. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
Actually, it's incumbent on big corporations to find bright young men.Es ist einfach obligatorisch für Firmen, junge intelligente Männer zu finden. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
While others look like quite a waste Of company expenseManche Männer verschwenden nur Einen Haufen Firmengelder How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
I'm really not supposed to pick up anybody in the company car, but...Ich dürfte ja keine Anhalter mitnehmen, mit dem Firmenwagen, aber... In Cold Blood (1967)
But I tell them to use our contractors.Aber ich sage, sie sollen unsere Firmen einsetzen. The Frame (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfüllerfirma {f}; Abfüller {m} | Abfüllerfirmen {pl}bottler | bottlers [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmeninhaber {m} | Firmeninhaber {pl}firm owner | firm owners [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenname {m}company name [Add to Longdo]
Firmenschild {n}nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}signboard | signboards [Add to Longdo]
Firmensitz {m}office; principal office [Add to Longdo]
Firmensprecher {m}; Firmensprecherin {f}liason officer of a firm [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]
Gesellschafts...; Firmen...corporate [Add to Longdo]
Mitarbeiterzeitung {f}; Firmenzeitung {f}company magazine; house journal [Add to Longdo]
Schwesterfirma {f} | Schwesterfirmen {pl}sister company | sister companies [Add to Longdo]
Schwindelgefühl {n} | Schwindelfirmen {pl}feeling of giddiness; feeling of dizziness; feeling of vertigo | bogus companies [Add to Longdo]
Trainingsinhalte {pl} | firmenspezifische Trainingsinhaltetraining topics | corporate training topics [Add to Longdo]
Unternehmensangelegenheiten {pl}; Firmenangelegenheiten {pl}corporate affairs [Add to Longdo]
betriebseigen; betriebsintern; firmenintern {adj}in-house [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]
社員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Firmen /firmən/ 
   companies; firms

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Firmen... /firmən/
   corporate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top