ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elend*

   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elend, -elend-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Misery?ElendScavenger's Daughter (2015)
Elendil!เอเลนดิล! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Ladies and gentlemen, I am happy to announce that Weis Timelenders is now offering interest-free loans with no payments.ผู้มีเกียรติทุกท่าน ฉันของประกาศว่าธนาคารไวส์ ปล่อยให้กู้โดยไม่มีดอกเบี้ย In Time (2011)
You wretch! You deceived me.Du Elender hast mich überlistet. The Singing Ringing Tree (1957)
You filthy liar!Du elender Lügner! The Singing Ringing Tree (1957)
You're a miserable, mean thief!Du Dieb. Du elender, gemeiner Dieb. The Singing Ringing Tree (1957)
Between a beautiful death and a bad life, no hesitation.Schöner Tod oder elendes Leben, da zögert man nicht. Montparnasse 19 (1958)
He'll do it very well.Der schafft das spielendGigi (1958)
The filth, the squalor, the hardships in the remote areas.Der Schmutz, das Elend, die Not auf dem Land. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I bring bad news and orders that mean hardship.Ich bringe schlechte Nachrichten, die Elend bedeuten. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Why, it's that poor boy that got hisself killed.Ist das der arme Junge, der so elend verbrannt ist? The Left Handed Gun (1958)
I'll throw this miserable thing out the window.Ich werde das elende Ding aus dem Fenster schmeißen. Vertigo (1958)
The smashed body of a wretched animal?Den zerschmetterten Körper eines elenden Tieres? Ben-Hur (1959)
... wheremymotherand sisterlive what's left of their lives.Dort leben meine Mutter und meine Schwester ihr elendes Leben. Ben-Hur (1959)
Your deception is revealed.Da bist du, elender Verräter! Le Bossu (1959)
Miserable and pale.Elend und blass. An Angel on Wheels (1959)
Next to the hovels of the poor exploited by landowners and official envoys from the continent,In elenden Hütten leben die Armen, ausgebeutet von Großgrundbesitzern und Funktionären. Fever Mounts at El Pao (1959)
You should be proud that a Baskerville... should so much as look at your miserable child.Sei froh, dass ein Baskerville dein elendes Mädchen auch nur ansieht. The Hound of the Baskervilles (1959)
Miserable broad.Tussi, elendige. It Happened to Jane (1959)
He's a yellow-guts. A yellow-guts!Er ist ein elender Feigling. They Came to Cordura (1959)
And I hope they kill you and put you out of your misery.Ich hoffe, die werden Sie töten und Sie von Ihrem Elend erlösen. They Came to Cordura (1959)
I don't like it any more than you do. The misery they give that guy out there.Mir gefällt es ebenso wenig wie dir, wie elend sie den Kerl behandeln. Mr. Denton on Doomsday (1959)
THERE'S THIS POOR LITTLE FELLA AND HIS FATHER HAS PASSED AWAY AND HIS MOTHER HAS MARRIED THIS MISERABLE MAN CALLED MURDSTONE.Es geht um diesen armen kleinen Kerl, dessen Vater gestorben ist und seine Mutter hat diesen elenden Kerl namens Murdstone geheiratet. Time Enough at Last (1959)
I've been miserable since you leftIch fühle mich elend, seit du gegangen bist. Charlotte and Her Boyfriend (1960)
An ex-safecracker, Raoul Fargier owned a hotel and a villa in Le Vésinet.Raoul Fargier, Spezialist für Juwelendiebstahl, ist Eigentümer eines Hotels und einer Villa in Le Vésinet. Classe Tous Risques (1960)
A cross-eyed man crossing our path. Cor!Ein schielender Mann kreuzt unseren Weg. Carry On Constable (1960)
And a cross-eyed man seen when the moon is in its third quarter is the worst omen there is.Und ein schielender Mann bei abnehmendem Mond ist so ziemlich das schlimmste Omen überhaupt. Carry On Constable (1960)
The wall-eyed man.Der schielende Mann. Carry On Constable (1960)
What wall-eyed man?Was für ein schielender Mann? Carry On Constable (1960)
If you think a cock-eyed pedestrian can make Potter any more stupid than he already is, you're mistaken.- Nein. Wenn du glaubst, dass Potter durch einen schielenden Fußgänger noch dümmer wird, als er von Geburt an sowieso schon ist, täuschst du dich gewaltig. Carry On Constable (1960)
His name is misery.Er heißt "Elend". Croesus (1960)
What do you really know about misery?Was wissen Sie schon vom Elend, Herr Pfarrer? Croesus (1960)
Misery is lust.Elend, das ist Verlangen. Croesus (1960)
Come to us if you want to know more about misery.Kommen Sie zu uns, wenn Sie was über das Elend wissen wollen. Wir geben Auskunft. Croesus (1960)
You know nothing about it.Du weißt nichts vom ElendCroesus (1960)
- You call that misery?Wo ist da das ElendCroesus (1960)
That's misery.Das ist ElendCroesus (1960)
There are all kinds of misery.Es gibt alle möglichen Elendsformen. Croesus (1960)
Misery is not what is eating away at him.Aber der, den Sie da sehen, ist nicht vom Elend befallen. Croesus (1960)
- That's misery!Das ist das ElendCroesus (1960)
It befell us like misery befalls the poor.Das kam so plötzlich wie das heulende ElendCroesus (1960)
I was buying misery.Ich hab das Elend gekauft. Croesus (1960)
Misery is on sale.Elend kann man verkaufen. Croesus (1960)
I also had a mother who cried over my sins.Selbst ich elende Kreatur bin das Kind einer Frau. Und meine Mutter weinte jeden Tag über meine Sünden. The Devil's Eye (1960)
I'm very annoyed, very miserable, very at a lose, and very lonely.Sehr verärgert. Ich fühle mich elend, verloren und furchtbar einsam. The Grass Is Greener (1960)
Oh, Hattie, I feel so awful.- Oh, Hattie, mir ist so elend ... The Grass Is Greener (1960)
Farewell, vile land of misery.Leb wohl, du elendes Land. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
The uncouth, vile, filthy, evil, dirty spitting and spewing animal.Das ungehobelte, elendige, schmutzige, spuckende, speiende Ungeheuer! The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Swindler, forger, jewel thief, drug addict.Schwindler, Fälscher, Juwelendieb, Drogensüchtiger. House of Usher (1960)
A day can start out beautifully yet end in misery.Wie schön ein Tag auch beginnt, er endet immer im ElendThe Virgin Spring (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
RELEND R IY0 L EH1 N D
MELENDY M IH0 L EH1 N D IY0
MELENDEZ M AH0 L EH1 N D EH0 Z
MELENDREZ M EY0 L EY1 N D R EH0 Z
RELENDING R IY0 L EH1 N D IH0 NG

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedrängnis {f}; Elend {n}; Not {f}; Notlage {f}distress [Add to Longdo]
Elend {n}; Not {f}; Misere {f}misery [Add to Longdo]
Elend {n}; Not {f}calamity [Add to Longdo]
Elend {n}squalor [Add to Longdo]
Elend {n}unhappiness [Add to Longdo]
Elend {n}woefulness [Add to Longdo]
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]
Elend {n}calamitousness [Add to Longdo]
Elendsindex {m}misery index [Add to Longdo]
Elendsviertel {n} | Elendsviertel {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Elendsviertel {n}shanty town [Add to Longdo]
Golf spielen | Golf spielendto golf | golfing [Add to Longdo]
Harfe spielen | Harfe spielendto harp | harping [Add to Longdo]
die Hauptrolle spielendstarring [Add to Longdo]
Jammerbild {n} | wie ein Häufchen Unglück (Elend)picture of misery | the picture of misery [Add to Longdo]
Kabelendverschluss {m}cable sealing box [Add to Longdo]
Kabelende {n}; Anschluss {m} | verzinnte Anschlüssecable tail | tin-plated tails [Add to Longdo]
Kabelendklemme {f}cable end clamp [Add to Longdo]
Kabelendverteiler {m}cable pothead [Add to Longdo]
Not {f}; Elend {n}; Notzeit {f}adversity [Add to Longdo]
Parallelendmaß {n}gauge block [Add to Longdo]
einen höheren Preis erzielen | einen höheren Preis erzielendto outsell | outselling [Add to Longdo]
Verarmung {f}; Verelendung {f}pauperization [Add to Longdo]
Winkelendgehäuse {n}angular endbell [Add to Longdo]
abschließend; ausspielendfinishing [Add to Longdo]
abzielen | abzielend | abgezielt | zielt ab | zielte abto tend | tending | tended | tends | tended [Add to Longdo]
andeuten; anspielen (auf) | andeutend; anspielend | angedeutet; angespieltto hint (at) | hinting | hinted [Add to Longdo]
andeuten; anpielen | andeutend; anpielend | angedeutet; angespieltto insinuate | insinuating | insinuated [Add to Longdo]
anspielen (auf) | anspielend | angespieltto allude (to) | alluding | alluded [Add to Longdo]
anspielend {adj} | auf etw. anspielenallusive | to be allusive [Add to Longdo]
ausspielendpitting [Add to Longdo]
einspielen | einspielendto bring in | bringing in [Add to Longdo]
elend {adj}miserable [Add to Longdo]
elend; verächtlich; erniedrigt {adj}abject [Add to Longdo]
elend {adj}calamitous [Add to Longdo]
elend {adv}calamitously [Add to Longdo]
elend {adv}miserably [Add to Longdo]
elend {adv}woefully [Add to Longdo]
elend; elendig; erbärmlich; sterbenselend {adj}wretched [Add to Longdo]
elend {adv}wretchedly [Add to Longdo]
elend aussehento look seedy [Add to Longdo]
sich elend fühlen; sich mies fühlento feel grim [Add to Longdo]
enthülsen; entstielen; schälen | enthülsend; entstielend; schälend | enthülst; entstiehlt; geschält | enthülst; entstiehlt; schältto hull | hulling | hulled | hulls [Add to Longdo]
falsch spielen | falsch spielendto misplay | misplaying [Add to Longdo]
mit etw. spielend fertig werden; etw. spielend schaffento take sth. in one's stride [Add to Longdo]
glimmen; schwelen | glimmend; schwelend | geglommen; geschwelt | es glimmt; es schwelt | es glomm; es glimmte; es schwelte | es hat/hatte geglommen; es hat/hatte geschwelt | es glömme; es schwelteto smoulder; to smolder [Am.] | smouldering; smoldering | smouldered; smoldered | it smoulders; it smolders | it smouldered; it smoldered | it has/had smouldered; it has/had smoldered | I/he/she would smoulder; I/he/she would smolder; [Add to Longdo]
herumalbern; herumtollen; spielen | herumalbernd; herumtollend; spielend | herumgealbert; herumgetollt; gespieltto fool about | fooling about | fooled about [Add to Longdo]
sich hundeelend fühlento feel like nothing on earth [Add to Longdo]
krakeelen | krakeelend | krakeelt | krakeelteto roister | roistering | roisters | roistered [Add to Longdo]
krakeelendbrawling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悲惨[ひさん, hisan] das_Elend, -Not, Jammer [Add to Longdo]
惨め[みじめ, mijime] -elend, armselig, bedauernswert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  elend /eːlɛnt/
   abject; calamitous; calamitously; miserable; miserably; woeful; woefully; wretched; wretchedly

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Elend /eːlɛnt/ 
   calamitousness; distress; misery; squalor; unhappiness; woefulness; wretchedness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top